Par durvju nomaiņu

Paziņojums
Par atkritumu konteineru telpu ieejas durvju nomaiņu.

 

Saskaņā ar 2020. gada 3. jūnija dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku lēmumu (aptaujas balsošanas protokols Nr.1-2020) 2020. gada augustā dzīvojamā mājā tika veikta atkritumu konteineru telpu ieejas durvju nomaiņa.

Veco 11 (vienpadsmit) koka durvju vietā tika uzstādītas jaunas metāla durvis.

 1. gada 2. septembrī tika parakstīts izpildīto darbu nodošanas – pieņemšanas akts.

Darbi tiks apmaksāti no dzīvojamās mājas uzkrājumu fonda līdzekļiem.

Pateicamies par Jūsu ieguldījumu dzīvojamās mājas uzkrājumu fondā, kas deva iespēju organizēt un veikt šo darbu izpildi!

Ar cieņu,
DzĪB “Ilūkstes nams 103” valde
tālr. 24115508
inams103@inbox.lv
www.ilukstes103.lv

Kopsapulces 2020 rezultāti

Dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku lēmums par 2020. gada kopsapulces jautājumiem.

 

Sakarā ar 2020. gada 12. marta Ministru Kabineta rīkojumu Nr.103 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieki ir pieņēmuši lēmumu par 2020. gada kopsapulces jautājumiem rakstiskas aptaujas ietvaros. Aptauja tika organizēta laika periodā no 2020. gada 15. maija līdz 1. jūnijam. Katrs dzīvokļa īpašnieks saņēma lēmuma projektu un tā pielikumu Nr.1 „Informatīvais materiāls par 2020. g. kopsapulces jautājumiem”.

Saskaņā ar 2020. gada 3. jūnija aptaujas balsošanas protokolu Nr.1-2020 dzīvokļu īpašnieki ir nolēmuši:

 1. Apstiprināt DzĪB „Ilūkstes nams 103” finanšu gada pārskatu par 2019. gadu.
 2. Ievēlēt DzĪB „Ilūkstes nams 103” valdi.
 3. Nodibināt uzkrājumu fondu dzīvojamās mājas ūdensapgādes un kanalizācijas cauruļvadu pakāpeniskai nomaiņai. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu cauruļvadu nomaiņu veikt pakāpeniski, pa vienai kāpņu telpai, uzkrājoties darbu apmaksai nepieciešamajam finanšu līdzekļu apjomam un noteikt darbu izpildes secību atbilstoši katras kāpņu telpas iedzīvotāju komunālo pakalpojumu rēķinu maksāšanas disciplīnai.
 4. Veikt 11 (vienpadsmit) atkritumu konteineru telpu ieejas durvju nomaiņu, apmaksājot šo darbu izdevumus no dzīvojamās mājas uzkrājumu fonda līdzekļiem.
 5. Veikt pakāpenisku logu nomaiņu dzīvojamās mājas koplietošanas kāpņu telpās, apmaksājot šo darbu izdevumus no dzīvojamās mājas uzkrājumu fonda līdzekļiem. Logu nomaiņu veikt pakāpeniski, pa vienai kāpņu telpai, uzkrājoties darbu apmaksai nepieciešamajam finanšu līdzekļu apjomam, un noteikt darbu izpildes secību atbilstoši katras kāpņu telpas iedzīvotāju komunālo pakalpojumu rēķinu maksāšanas disciplīnai.
 6. Apstiprināt izmaiņas dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līguma 6.6.punktā, kas attiecās uz atkritumu apsaimniekošanas izdevumu aprēķināšanu un apmaksu.

2020. gada 3. jūnija aptaujas balsošanas protokola Nr.1-2020 kopija tika novietota katra dzīvokļa īpašnieka pastkastītē.

Pateicamies par Jūsu dalību sapulces jautājumu izlemšanā un interesi par mājas lietām!

Ar cieņu,
DzĪB “Ilūkstes nams 103” valde
tālr. 24115508
inams103@inbox.lv
www.ilukstes103.lv

Aptauja par 2020.g. kosapulces jautājumiem

PAZIŅOJUMS

par dzīvokļu īpašnieku aptauju par 2020.g. kopsapulces jautājumiem

 

Cien. Dzīvokļa īpašniek!

 

Informējam Jūs, ka no 2020.gada 15.maija līdz 2020.gada 1.jūnijam tiek organizēta dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku rakstiska aptauja par 2020.gada kopsapulces jautājumiem.

2020.gada 15.maijā katra dzīvokļa īpašnieka pastkastītē tika novietots dzīvokļu īpašnieku lēmuma projekts. Lēmuma projekts un tā pielikums Nr.1 „Informatīvais materiāls par 2020.g. kopsapulces jautājumiem” tika nosūtīts elektroniskā veidā uz dzīvokļu īpašnieku e-pastiem.

Lūdzam Jūs iepazīties ar dzīvokļu īpašnieku lēmuma projektu, kā arī informatīvo materiālu un līdz 2020.gada 1.jūnijam izteikt Jūsu viedokli, aizpildot aptaujas balsojuma veidlapu valsts valodā un novietojot tās mājas korespondences pastkastītē Jūsu kāpņu telpas pirmajā stāvā.

Lai pieņemtu dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu par 2020.gada kopsapulces jautājumiem ir nepieciešams, lai “par” lēmuma pieņemšanu ar savu parakstu aptaujas lapā nobalsotu vairāk nekā 50% no visiem dzīvokļu īpašniekiem, t.i., vismaz 80 dzīvokļu īpašnieki.

Jūsu dalība balsojumā ir nepieciešama, lai dzīvojamās mājas pārvaldīšanas process varētu nepārtraukti turpināties!

 

 

Ar cieņu,
Valde
DzĪB „Ilūkstes nams 103”
www.ilukstes103.lv
inams103@inbox.lv
tālrunis 24115508

ŪK tehniskais stāvoklis

Ziņojums
par dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā,
ūdensapgādes un kanalizācijas cauruļvadu sistēmu tehnisko stāvokli

 

Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Ilūkstes ielā 103, Rīgā, un ar to funkcionāli saistīti ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu cauruļvadi tika izbūvēti 1986. gadā. Kopš tā laika tika veikti tikai atsevišķu cauruļvadu posmu nomaiņas darbi. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu cauruļvadi (stāvvadi) ēkā tiek nepārtraukti ekspluatēti jau 34 gadus, un to plānveida nomaiņa/atjaunošana līdz šim netika veikta.

Saskaņā ar 28.09.2010. Ministru kabineta noteikumiem Nr.907 „Noteikumi par dzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko apkopi, kārtējo remontu un energoefektivitātes minimālām prasībām” (pielikums Nr.2) ir beidzies ūdensapgādes sistēmas cauruļvadu kalpošanas termiņš – 20 gadi karstā ūdens cauruļvadiem, 30 – gadi aukstā ūdens cauruļvadiem.

Ņemot vērā iepriekš minēto, 2020. gada 3. martā tika veikta dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, ūdensapgādes un kanalizācijas cauruļvadu sistēmu tehniskā apsekošana un sagatavots tehniskās apsekošanas atzinums.

 

Sertificēta būvspeciālista Gata Klētnieka (būvprakses sertifikāts Nr.5-0566, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu būvuzraudzība, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas) secinājumi:

 

Veicot tehnisko apsekošanu lokālās vietās, tika konstatēts, ka sākotnējā laika ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas sistēmas ir sliktā tehniskā stāvoklī. Vietām konstatēti kanalizācijas cauruļvadu fiziski bojājumi, kas būtiski ietekmē sistēmas darbību un apkārtējās vides drošību. Tāpat kanalizācijas sistēmai konstatēti savienojumu neblīvumi, deformācijas un plaisas, kas rada ļoti augstu avārijas risku. Ūdensapgādes sistēmas cauruļvadu iekšējās virsmas korozijas un aizsērējuma fakts rada ietekmi uz ūdensapgādes sistēmas sūkņu darbību un nepietiekoša ūdens debeta nodrošināšanu patērētājiem. Vienlaikus, nehigiēniskā un ar abrazīvām daļiņām esošā ūdensapgādes cauruļvadu sistēma rada risku patērētāju sadzīves tehnikas bojājumiem (neveicot regulāru filtru tīrīšanu) un var radīt veselības traucējumus patērētājiem (lietojot neattīrītu/nevārītu ūdeni uzturā).

Vienlaikus norādu, ka atbilstoši 28.09.2010. MK noteikumiem Nr.907 „Noteikumi par dzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko apkopi, kārtējo remontu un energoefektivitātes minimālām prasībām” un to pielikumam Nr.2 „Konstruktīvo elementu, apdares un inženierietaišu vidējais kalpošanas ilgums”:

 • karstā ūdens cauruļvadu vidējais normatīvais kalpošanas ilgums ir 20 gadi;
 • aukstā ūdens cauruļvadu vidējais normatīvais kalpošanas ilgums ir 30 gadi;
 • ķeta kanalizācijas cauruļvadu vidējais normatīvais kalpošanas ilgums ir 45 gadi.

Ņemot vērā to, ka dzīvojamā ēka un tajā izbūvētas ūdensapgādes un kanalizācijas cauruļvadu sistēmas tiek nepārtraukti ekspluatētas kopš 1986. gada (ēkas un inženiertīklu izbūves gads), uz doto brīdi ēkas cauruļvadu sistēmas darbojas 34 gadus. Līdz ar to ēkas karstā un aukstā ūdensapgādes cauruļvadu kalpošanas ilgums ir beidzies, savukārt ķeta kanalizācijas cauruļvadu sliktais tehniskais stāvoklis liecina par to pirmstermiņa nomaiņas nepieciešamību.

Atbilstoši LBN 221-15 “Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija”, 108. punktam, netiek nodrošināta prasība: “…tehniskajos kanālos novietotās caurules nodrošina ar izolāciju pret kondensāciju” un 112. punktam: “Visus turpgaitas un cirkulācijas cauruļvadus (izņemot pievadus uz sanitāri tehniskajām ierīcēm) nodrošina ar siltumizolāciju”.

Atbilstoši LR Dzīvokļa īpašuma likuma 10. panta 1. daļas 7. punktam, dzīvokļa īpašniekam ir pienākums nodrošināt piekļūšanu šahtās esošajām inženierkomunikācijām, lai veiktu to nomaiņu, remontu vai tehnisko apsekošanu.

 

Slēdziens: Ņemot vērā apsekošanas rezultātus un LR spēkā esošo normatīvo aktu prasības, uzskatu, ka daudzdzīvokļu dzīvojamā ēkā Ilūkstes ielā 103, Rīgā, ir nepieciešams pilnībā nomainīt ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas sistēmas cauruļvadus, tajā skaitā inženierkomunikāciju šahtās esošus stāvvadus, karstā ūdens cirkulācijas sistēmas guļvadus bēniņos un sadzīves kanalizācijas sistēmas guļvadus pagrabos. Rekomendēju izmantot mūsdienu prasībām atbilstošus cauruļvadus un izolācijas materiālus. Vienlaikus pārbūvējot ēkas stāvvadu sistēmu vietās, kur cauruļvadi šķērso ugunsdrošības zonas izmantot atbilstošas klases ugunsdrošības aizsardzības materiālus, kā rezultātā tiks nodrošināta/uzlabota ēkas ugunsdrošība.  Veicot virtuves sadzīves kanalizācijas stāvvadu nomaiņu, rekomendēju esošos Dn50 cauruļvadus nomainīt uz Dn75, kā rezultātā uzlabotu sistēmas funkcionālo darbību.  

 

Ar pilnu tehniskās apsekošanas atzinuma tekstu Jūs varat iepazīties šeit.

 

 

 

Ņemot vērā iepriekš minēto, biedrība aicina dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašniekus nodrošināt novecojušo ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu cauruļvadu (t.sk. stāvvadu) pakāpeniskai nomaiņai nepieciešamos finanšu līdzekļus, izvērtējot iespēju nodibināt papildus uzkrājumu fondu šim mērķim.

 

 

Ar cieņu,
DzĪB „Ilūkstes nams 103”
Inams103@inbox.lv
Tālr. 24115508

Paziņojums

Godājamai dzīvokļa īpašniek!

 

Pamatojoties uz 2020. gada 12. marta Ministru Kabineta rīkojumu Nr.103 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, ar kuru tiek aizliegti publiski pasākumi un sapulces, lai ierobežotu Covid-19 vīrusa izplatību, dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku kopsapulce (klātienē) 2020.gada 9.maijā tiek atcelta.

Balsošana par kopsapulces jautājumiem tiks organizēta rakstiskas aptaujas veidā saskaņā ar LR Dzīvokļa īpašuma likuma 20. pantu. Aptaujas balsojuma lapa papīra formā tiks novietota katra dzīvokļa īpašnieka pastkastītē, kā arī nosūtīta elektroniski uz e-pastu. Termiņš balsojumam tiks noteikts ne īsāks par divām kalendārām nedēļām. Lūdzam sekot līdzi turpmākai informācijai.

Lai pasargātu sevi un savus ģimenes locekļus no Covid-19 vīrusa, lūdzam ievērot LR Ekonomikas ministrijas ieteikumus daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem:

 1. Nerīkot savās mājsaimniecībās svinības un citus pasākumus, kuru dalībnieki nav jūsu mājsaimniecības iedzīvotāji;
 2. Ievērot personīgos epidemioloģiskās drošības pasākumus (mazgāt vai dezinficēt rokas pirms un pēc koplietošanas telpu apmeklējuma, šķaudot aizsegt muti ar vienreizlietojamu salveti utt.);
 3. Iespēju robežās neaizskart koplietošanas virsmas (kāpņu margas u.c.). Ja no tā nav iespējams izvairīties, pēc saskarsmes ar šādām virsmām (durvju rokturi, koda durvju, lifta pogas, gaismas slēdži u.c.) izmantojiet dezinfekcijas līdzekļus, salvetes un rūpīgi nomazgājiet rokas;
 4. Bez nepieciešamības neapmeklēt koplietošanas zonas, bet, tās apmeklējot, ievērot savstarpējo 2 metru distanci. Piemēram, kāpņu telpās kaimiņiem, ejot pa kāpnēm, samainīties vietās, kur maksimāli iespējams ievērot 2 metru distanci;
 5. Sasveicinoties ar kaimiņiem, neizmantot rokasspiedienu vai apskāvienus, u.c. (sk. https://www.em.gov.lv/lv/jaunumi/27656-covid-19-svariga-informacija-daudzdzivoklu-maju-iedzivotajiem-un-apsaimniekotajiem)

 

Sargājiet sevi un savus tuviniekus!

 

Ar cieņu,
DzĪB „Ilūkstes nams 103”
Inams103@inbox.lv
Tālr. 24115508

Atkārtotas aptaujas rezultāti par atjaunošanas projekta īstenošanu

Atkārtotas aptaujas rezultāti par dzīvojamās mājas atjaunošanas projekta īstenošanu

 

Cien. Dzīvokļa īpašniek!

Informējam Jūs par dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku atkārtotas aptaujas rezultātiem:

Saskaņā ar 28.01.2020. aptaujas balsošanas protokolu Nr.1-2020, dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums par dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, atjaunošanas projekta īstenošanu netika pieņemts, jo “par” lēmuma projektu nobalsojušo dzīvokļu īpašnieku kopskaits nav pietiekošs šī lēmuma pieņemšanai. “Par” dzīvojamās mājas atjaunošanas projekta īstenošanu ir nobalsojuši 101 (viens simts viens) dzīvokļu īpašnieks, kas sastāda 63,92% no kopējā dzīvokļu īpašumu skaita. “Pret” lēmuma pieņemšanu šajā jautājumā ir nobalsojuši 57 (piecdesmit septiņi) dzīvokļu īpašnieki, tajā skaitā 30 (trīsdesmit) dzīvokļu īpašnieki ir parakstījušies “pret” lēmuma projektu, bet 27 (divpadsmit septiņi) dzīvokļu īpašnieki nav iesnieguši parakstītās aptaujas balsojuma veidlapas.

Neapstiprinot lēmuma projektu par dzīvojamās mājas atjaunošanas projekta īstenošanu, dzīvokļu īpašnieki ir atteikušies no dzīvojamās mājas atjaunošanai un siltināšanai nepieciešamā būvniecības darbu kopuma izpildes un AS “Attīstības finanšu institūcijas “ALTUM”” līdzfinansējuma EUR 951483,50 apmērā saņemšanas, kā arī uzņēmušies atbildību par visiem iespējamiem riskiem, kas ir saistīti ar ēkas, tās konstruktīvo elementu un/vai funkcionāli saistīto inženierkomunikāciju tīklu tehniskā stāvokļa pasliktināšanos vai bojāeju, avārijas situācijām un to radītajām sekām.

28.01.2020. aptaujas balsošanas protokolā Nr.1-2020 tika atspoguļoti dzīvokļu īpašnieku balsošanas rezultāti, dzīvokļu īpašnieku atšķirīgā viedokļa saturs un citas būtiskas ziņas par balsojumu.

Aptaujas balsošanas protokola kopija ir novietota katra dzīvokļa īpašnieka pastkastītē.

Ar cieņu,
Valde
DzĪB „Ilūkstes nams 103”
www.ilukstes103.lv
inams103@inbox.lv
tālrunis 24115508

Par labiekārtojuma projekta īstenošanu

Par dzīvojamai mājai Ilūkstes ielā 103, Rīgā, piesaistītā zemes gabala teritorijas labiekārtojuma projekta īstenošanu 2019. gadā.

 

Pamatojoties uz 2019.gada 2.aprīļa dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku aptaujas balsošanas protokolu Nr.1-2019 „Par teritorijas labiekārtojuma projekta I būvniecības kārtas īstenošanu”, saskaņā ar kuru dzīvokļu īpašnieku kopība ar 82,91% balsu vairākumu ir apstiprinājusi minētā projekta realizāciju, 2019.gada jūnijā dzīvojamās mājas iekšpagalmā tika izpildīti iecerētie būvniecības un labiekārtojuma darbi, tajā skaitā laukumu izbūve un bruģēšana, asfalta seguma ierīkošanu, zaļās zonas paplašināšana, apstādījumu joslu izveide u.c.

Izpildītie darbi tika apmaksāti no dzīvojamās mājas uzkrājumu fonda līdzekļiem un nodoti ekspluatācijā 2019.gada 13.novembrī.

2019.gada augustā tika organizēta un veikta dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, iekšpagalmā esošu autostāvvietu horizontālā ceļa apzīmējuma atjaunošana. Savukārt 2019.gada septembrī profesionālais arborists ir izpildījis iekšpagalmā esošu koku vainagu kopšanas darbus.

Tādējādi pateicoties dzīvokļu īpašnieku atbalstam, 2019.gadā tika izpildīti vērienīgi iekšpagalma teritorijas labiekārtošanas darbi, kuru rezultāti priecē visus mājas iedzīvotājus.

Ar cieņu,
Valde
DzĪB „Ilūkstes nams 103”
www.ilukstes103.lv
inams103@inbox.lv
tālrunis 24115508

Par gājēju celiņa rekonstrukciju

Par 2019. gadā izpildītajiem gājēju celiņa rekonstrukcijas darbiem dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, pagalmā.

 

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieki izsaka pateicību Rīgas domei un Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijai par 2019.gada maijā – augustā dzīvojamās mājas pagalmā izpildītajiem gājēju celiņa atjaunošanas un rekonstrukcijas darbiem.

Kopš 2014.gada dzīvokļu īpašnieki daudzkārt bija griezušies ar rakstveida iesniegumiem Rīgas domē ar lūgumu piedalīties dzīvojamai mājai piesaistītā zemes gabala labiekārtošanas darbos, tajā skaitā atjaunojot neapmierinošā tehniskā stāvoklī esošu gājēju celiņu. 2019.gada maijā Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija ir organizējusi esošās ietves bojāta asfalta seguma demontāžu un jaunā bruģēta celiņa izbūvi. Darbi tika pabeigti 2019.gada augustā un kopš tā laika dzīvojamās mājas iedzīvotāji ar prieku un pateicību lieto jaunu, dzīvībai un veselībai drošu gājēju celiņu, lai tiktu pie sava mājokļa.

Ceram, ka arī turpmāk Rīgas pilsētas pašvaldības iestādes atbalstīs rīdzinieku, tajā skaitā arī dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku projektus, sekmējot pilsētas teritorijas un dzīvojamā fonda atjaunošanu un attīstību.

Ar cieņu,
Valde
DzĪB „Ilūkstes nams 103”
www.ilukstes103.lv
inams103@inbox.lv
tālrunis 24115508

Aptaujas rezultāti par mājas atjaunošanu

Aptaujas rezultāti par dzīvojamās mājas atjaunošanas projekta īstenošanu

Cien. Dzīvokļa īpašniek!

Informējam Jūs par dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku aptaujas rezultātiem:

Saskaņā ar 03.09.2019. aptaujas balsošanas protokolu Nr.2-2019, dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums par dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, atjaunošanas projekta īstenošanu netika pieņemts, jo “par” lēmuma projektu nobalsojušo dzīvokļu īpašnieku kopskaits nav pietiekošs šī lēmuma pieņemšanai. “Par” dzīvojamās mājas atjaunošanas projekta īstenošanu ir nobalsojuši 96 (deviņdesmit seši) dzīvokļu īpašnieki, kas sastāda 60,75% no kopējā dzīvokļu īpašumu skaita. “Pret” lēmuma pieņemšanu šajā jautājumā ir nobalsojuši 62 (sešdesmit divi) dzīvokļu īpašnieki, tajā skaitā 50 (piecdesmit) dzīvokļu īpašnieki ir parakstījušies “pret” lēmuma projektu, bet 12 (divpadsmit) dzīvokļu īpašnieki nav iesnieguši parakstītās aptaujas balsojuma veidlapas.

Neapstiprinot lēmuma projektu par dzīvojamās mājas atjaunošanas projekta īstenošanu, dzīvokļu īpašnieki ir atteikušies no dzīvojamās mājas atjaunošanai un siltināšanai nepieciešamā būvniecības darbu kopuma izpildes un AS “Attīstības finanšu institūcijas “ALTUM”” līdzfinansējuma EUR 951483,50 apmērā saņemšanas, kā arī uzņēmušies atbildību par visiem iespējamiem riskiem, kas ir saistīti ar ēkas, tās konstruktīvo elementu un/vai funkcionāli saistīto inženierkomunikāciju tīklu tehniskā stāvokļa pasliktināšanos vai bojāeju, avārijas situācijām un to radītajām sekām.

03.09.2019. aptaujas balsošanas protokolā Nr.2-2019 tika atspoguļoti dzīvokļu īpašnieku balsošanas rezultāti, dzīvokļu īpašnieku atšķirīgā viedokļa saturs un citas būtiskas ziņas par balsojumu.

Aptaujas balsošanas protokola kopija ir novietota katra dzīvokļa īpašnieka pastkastītē.

 

Ar cieņu,
Valde
DzĪB „Ilūkstes nams 103”
www.ilukstes103.lv
inams103@inbox.lv
tālrunis 24115508