Par gaisa kondicionieru uzstādīšanu

PAZIŅOJUMS

par gaisa kondicionieru uzstādīšanu

Laika periodā no 2022. gada 5. marta līdz 2022. gada 31. martam dzīvokļu īpašnieku biedrība „Ilūkstes nams 103” organizēja daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku lēmuma pieņemšanu rakstveida aptaujas veidā par gaisa kondicionieru uzstādīšanu dzīvokļu īpašumos. Aptauja tika ierosināta pēc dzīvojamās mājas dzīvokļa īpašnieka lūguma. Aptaujas ietvaros dzīvokļu īpašniekiem tika piedāvāts patstāvīgi izvērtēt, no vietas puses, gaisa kondicioniera pozitīvo devumu, kas izpaužas iespējā uzturēt iekštelpās komforta temperatūru, un, no otras puses, gaisa kondicioniera elementu iespējamo negatīvo ietekmi uz kopīpašuma tehnisko stāvokli un ārējo izskatu, iedzīvotāju dzīves kvalitāti u.c., kā arī pieņemt principiālu lēmumu „atļaut” vai „aizliegt” gaisa kondicionieru ārējo bloku uzstādīšanu uz dzīvojamās mājas fasādes.

Atbilstoši 2022. gada 22. aprīļa Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta vēstulē Nr.DA-22-11100-nd „Par informācijas sniegšanu saistībā ar nepieciešamo dzīvokļu īpašnieku piekrišanu būvdarbiem nekustamajā īpašumā Ilūkstes ielā 103, Rīgā” sniegto skaidrojumu, kondicionieru uzstādīšanai uz dzīvojamās mājas fasādes nepieciešams, lai „par” minētajiem darbiem nobalso dzīvokļu īpašnieki, kuri pārstāv vairāk nekā pusi no dzīvojamā mājā esošo dzīvokļu īpašumu īpašniekiem (50% + 1 balss).

Saskaņā ar 2022. gada 25. aprīļa aptaujas balsošanas protokolu Nr.2-2022, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku kopība ir pieņēmusi šādu lēmumu par gaisa kondicionieru uzstādīšanu:

 

DZĪVOKĻU ĪPAŠNIEKU KOPĪBAS LĒMUMS PAR GAISA KONDICIONIERIEM

1) Atļaut daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, (turpmāk tekstā – Dzīvojamās mājas) dzīvokļu īpašniekiem par saviem līdzekļiem uzstādīt savos dzīvokļu īpašumos gaisa kondicionierus un piestiprināt kondicionieru ārējos blokus uz dzīvojamās mājas fasādes, kas nav vērsta pret Ilūkstes ielas pusi un nav redzama no publiskās ārtelpas (t.i. iekšpagalma fasādes), ievērojot šādus nosacījumus:

1.1) gaisa kondicioniera sistēmas izejas mezgls ēkas fasādē nav lielāks par 5 cm;

1.2) gaisa kondicioniera darbības rezultātā radītais kondensāts tiek izvadīts dzīvokļa īpašuma (ēkas) iekšējā sadzīves kanalizācijas cauruļvadu sistēmā;

1.3) gaisa kondicioniera elementu radītais troksnis nepārsniedz 2014.gada 7.janvāra Ministru kabineta noteikumos Nr.16 “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” noteiktus trokšņa robežlielumus iekštelpām.

2) Dzīvokļa īpašniekam, kas vēlas uzstādīt savā dzīvokļa īpašumā gaisa kondicionieri, ir pienākums vienu nedēļu pirms darbu veikšanas rakstveidā informēt par to pārvaldnieku, saskaņojot gaisa kondicioniera ārējā bloka uzstādīšanas vietu.

3) Dzīvokļa īpašnieks, kura dzīvoklī tika uzstādīts gaisa kondicionieris, atbild par gaisa kondicioniera sistēmas elementu uzstādīšanas un darbības rezultātā kopīpašumam un/vai citiem dzīvokļu īpašniekiem nodarītajiem zaudējumiem un apņemas novērst tos par saviem līdzekļiem.

4) Dzīvokļa īpašniekam, kura dzīvoklī tika uzstādīts gaisa kondicionieris, ir pienākums demontēt to viena kalendārā mēneša laikā pēc pārvaldnieka rakstveida brīdinājuma saņemšanas, ja:

4.1) tas traucē pārvaldniekam vai tā pilnvarotajiem speciālistiem veikt darbības, kas saistītas ar Dzīvojamās mājas normālas ekspluatācijas nodrošināšanu, t.sk. remontu, atjaunošanu, siltināšanu un/vai apsekošanu u.tml.;

4.2) tas tika uzstādīts, pārkāpjot dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu un/vai LR normatīvos aktus.

5) Ja dzīvokļa īpašnieks nenodrošina gaisa kondicioniera demontāžu 4.punktā norādītajā termiņā, pārvaldniekam ir tiesības organizēt gaisa kondicioniera ārējo elementu noņemšanu no ēkas fasādes. Šajā gadījuma dzīvokļa īpašniekam ir pienākums apmaksāt visus ar gaisa kondicioniera ārējo elementu demontāžas darbu izpildi saistītus izdevumus viena kalendārā mēneša laikā no pārvaldnieka izrakstītā rēķina saņemšanas.

 

Par nobalsoja: 94 (deviņdesmit četri) dzīvokļu īpašnieki, kuri pārstāv 59,49% no visiem dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašumiem.

Pret nobalsoja: 36 (trīsdesmit seši) dzīvokļu īpašnieki.

Aptaujas lapu neiesniedza: 28 (divdesmit astoņi) dzīvokļu īpašnieki, kuri atbilstoši LR Dzīvokļa īpašuma likuma 20.panta otrai daļai ir nobalsojuši „pret” lēmuma pieņemšanu.

Dzīvokļu īpašnieku biedrība „Ilūkstes nams 103” aicina dzīvokļu īpašniekus ievērot 2022. gada 25. aprīļa dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu, plānojot gaisa kondicioniera uzstādīšanu savā dzīvoklī.

Ar cieņu,
DzĪB „Ilūkstes nams 103”
inams103@inbox.lv
Tālr. 24115508
Rīgā, 2022. gada 29. aprīlī