Lēmums nodibināt Dzīvokļu īpašnieku biedrību „Ilūkstes nams 103” tika pieņemts 2014.gada 15.martā dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103 dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē.

2014.gada 2.aprīlī Dzīvokļu īpašnieku biedrība „Ilūkstes nams 103” tika reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā.

Dzīvokļu īpašnieku biedrības „Ilūkstes nams 103” mērķis ir :

1. nodrošināt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, koplietošanas telpu, kā arī zemes gabala, uz kura atrodas dzīvojamā māja, pienācīgu uzturēšanu un tehnisko ekspluatāciju;
2. apmierināt citas biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar dzīvojamās mājas un zemes gabala kopīpašumā esošās daļas izmantošanu;
3. aizsargāt un aizstāvēt dzīvojamās mājas dzīvokļu un/vai neapdzīvojamo telpu īpašnieku un iedzīvotāju tiesības un intereses jautājumos, kas skar ēkas un zemes gabala apsaimniekošanu.

Dzīvokļu īpašnieku biedrības „Ilūkstes nams 103” augstākā lēmējinstitūcija ir biedru sapulce.

Dzīvokļu īpašnieku biedrības „Ilūkstes nams 103” izpildinstitūcija ir valde, kuru ievēlē biedru sapulce, un kas sastāv no pieciem valdes locekļiem, kas pārzina un vada biedrības lietas.

Lai iestātos biedrībā ir nepieciešams:

1. būt dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašniekam;
2. iesniegt valdei rakstisku iesniegumu ar attiecīgu lūgumu. (Iesnieguma Šablons)

Dzīvokļu īpašnieku biedrības „Ilūkstes nams 103” uzdevums ir padarīt dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103 pārvaldīšanas procesu par efektīvu un dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem izdevīgu lietu.

Dzīvokļu īpašnieku biedrība „Ilūkstes nams 103” savā darbībā vadās no šāda atzinuma – dzīvojamā māja un zemes gabals Ilūkstes ielā 103 ir tikai un vienīgi dzīvokļu īpašnieku, tātad mūsu, kopīpašums, un tikai mūsu interesēs ir gādāt par tā saglabātību.

Jautājums

“Esmu dzīvokļa īpašniece, bet neesmu iestājusies izveidotajā dzīvokļu īpašnieku biedrībā. Ko es zaudēju, ja neesmu dzīvokļu īpašnieku biedrības biedre? Vai tas kaut kā ierobežo manas tiesības? Vai es varu sagādāt kādas neērtības dzīvokļu īpašnieku biedrībai, ja neesmu tajā iestājusies?”

Atbilde

Tas, ka neesat iestājusies dzīvokļu īpašnieku biedrībā, Jūsu tiesības neierobežo, tikai tiktāl, ka, iespējams, nepiedalīsieties lemšanā par mazāk svarīgiem, ikdienišķiem mājas uzturēšanas jautājumiem. Ja mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu pārņem biedrība, tad savu piekrišanu jau esat izteikusi balsojumā par pilnvarojuma līgumu un citām formalitātēm, bet par nozīmīgām darbībām ar kopīpašumu ir nepieciešams dzīvokļu īpašnieku balsojums.
To nosaka Dzīvokļu īpašuma likuma 16.pants un turpmākie panti. Protams, ir labāk, ja biedrībā ir iespējami vairāk dzīvokļu īpašnieku, tad ir plašāk pārstāvēts viņu viedoklis.