Tag Archive for: Kopsapulce

Kopsapulces 2024 rezultāti

2024.gada Kopsapulces rezultāti

Par 16.03.2024. dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku kopsapulces rezultātiem

 

Rīgā, 2024. gada 16.martā

2024. gada 16.martā biroju ēkas „Astras biroji” konferenču zālē notika daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku kopsapulce, kurā piedalījās 85 (astoņdesmit pieci) balsstiesīgie dzīvokļu īpašnieki vai viņu pilnvarotie pārstāvji.

Dzīvokļu īpašnieku kopsapulces dalībnieki pieņēma šādus lēmumus:

 1. Apstiprināt dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, uzturēšanas un apsaimniekošanas faktisko ieņēmumu un izdevumu pārskatu par 2023. gadu.
 2. Apstiprināt, ka no 2024.gada 1.maija maksa par dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, un tai funkcionāli piesaistītā zemes gabala pārvaldīšanu un apsaimniekošanu sastāda EUR 0,4826 (nulle eiro, četrdesmit astoņi un divdesmit sešas simtdaļas centi) par vienu dzīvokļa īpašuma vai nedzīvojamās telpas kopējās platības kvadrātmetru mēnesī, neieskaitot dzīvojamās mājas uzkrājumu fondu.
 3. Apstiprināt dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, uzturēšanas darbu plānu 2024.gadam.
 4. Pieņemt lēmumu par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, apmales atjaunošanas darbu turpināšanu nākamai ēkas daļai no 1.kāpņu telpas līdz 6.kāpņu telpai (no Ilūkstes ielas puses) un to finansējuma avotu:
  • Veikt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, apmales atjaunošanas (bruģēšanas) darbus ēkas daļai no 1.kāpņu telpas līdz 6.kāpņu telpai (aptuveni 91 metru garumā, no Ilūkstes ielas puses), t.sk. ēkas cokola atjaunošanas darbus.
  • Uzdot dzīvokļu īpašnieku biedrībai “Ilūkstes nams 103”, reģ.Nr.40008222703, noslēgt līgumu minēto darbu izpildei un apmaksāt remonta darbu izdevumus no dzīvojamās mājas uzkrājumu fonda līdzekļiem.
  • Nodrošināt apmales atjaunošanas darbu apmaksai nepieciešamās naudas summas uzkrāšanu, veicot papildus uzkrājumus dzīvojamās mājas fondā 0,70 EUR (0 eiro, septiņdesmit centu) apmērā par vienu dzīvokļa īpašuma vai nedzīvotajās telpas kopējās platības kvadrātmetru mēnesī, 6 (sešu) kalendāro mēnešu laikā, no 2024.gada maija līdz 2024.gada oktobrim, ieskaitot.

Turklāt, apspriežot citus ar Dzīvojamās mājas uzturēšanu un pārvaldīšanu saistītus jautājumus, dzīvokļu īpašnieku kopsapulces dalībnieki pieņēma šādus lēmumus:

☑ Kompensēt 18.08.2023. anomālas lietusgāzes dēļ applūdināta dzīvokļa Nr.82, Ilūkstes ielā 103, Rīgā, īpašniekam tiešās izmaksas viņa dzīvokļa īpašuma telpu appludināšanas seku novēršanai, kas saskaņā ar sertificēta būvspeciālista Jāņa Zvaigznes (sert.Nr.4-05568) sagatavotu zaudējumu tāmi, bez darba spēka izmaksām, kopā sastāda EUR 1429,34 (viens tūkstotis četri simti divdesmit deviņi eiro, 34 centi), no Dzīvojamās mājas uzkrājumu (rezerves) fonda līdzekļiem.

☑ Uzdot Dzīvojamās mājas pārvaldniekam rast ekonomiski izdevīgu un tehniski īstenojamu risinājumu tam, lai stipru nokrišņu laikā Dzīvojamās mājas bēniņu telpās caur esošajām logu ailēm (ar metāla restēm) nevarētu nokļūt lietus ūdens un sniegs, tādējādi novēršot bēniņu un 5.stāva dzīvokļu appludināšanu.

☑ Atstāt jautājumu par Dzīvojamā mājā esošu dzīvokļu īpašumu un nedzīvojamo telpu iekšējās elektroinstalācijas pārbaudēm, kas ir nepieciešamas atbilstoši 19.04.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi”, šo dzīvokļu īpašnieku un nedzīvojamo telpu īpašnieku individuālajā pārziņā, atsakoties no vienotās pārbaudes organizācijas visas Dzīvojamās mājas ietvaros ekonomisku apsvērumu dēļ.

☑ Izmantot dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, 3.kāpņu telpā, 9.kāpņu telpā un 11.kāpņu telpā esošās koplietošanas ratiņtelpas dzīvokļu īpašniekiem piederošu velosipēdu, bērnu ratu, ragavu, skrejriteņu un tamlīdzīgu pārvietošanās līdzekļu glabāšanai, nepieļaujot ratiņtelpu piekrāmēšanu ar dzīvokļu īpašniekiem piederošām mēbelēm vai citu personīgo mantu. Uzdot Dzīvojamās mājas pārvaldniekam izstrādāt ratiņtelpu atslēgu izsniegšanas kārtību, un ievērot šo kārtību tajās kāpņu telpās, kur Dzīvojamās mājas pārvaldnieks ir nomainījis ratiņtelpu durvis uz jaunajām metāla durvīm.

☑ Uzstādīt metāla (drošības) margas pie dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, kāpņu telpas ieejas (no iekšpagalma puses), saņemot šīs kāpņu telpas dzīvokļa īpašnieka rakstveida lūgumu, kas ir pamatots ar veselības un/vai kustību traucējumiem. Apmaksāt jaunu metāla margu izgatavošanas un montāžas izdevumus no Dzīvojamās mājas uzkrājumu fonda līdzekļiem. Metāla margas izgatavot un montēt pēc vienota parauga (sk. paraugs ir 8.kāpņu telpas ieeja, dz.99-112), lai panāktu vienādu kāpņu telpu ieeju vizuālo izskatu.

☑ Uzdot Dzīvojamās mājas pārvaldniekam noteikt un pieejamo finanšu iespēju ietvaros iegādāties Dzīvojamās mājas koplietošanas kāpņu telpas sienu un griestu kosmētiskajam remontam nepieciešamo būvmateriālu (grunti, špakteli, krāsu) apjomu, saņemot vismaz 10 (desmit) šīs kāpņu telpas dzīvokļu īpašnieku rakstveida lēmumu ar apņemšanos organizēt un par saviem līdzekļiem apmaksāt kāpņu telpu sienu un griestu remonta darbus (t.i. darba spēka izmaksas), patstāvīgi izvēloties darbu izpildītāju un/vai izpildot remonta darbus pašu spēkiem.

 

 

Pateicamies par Jūsu dalību kopsapulcē un interesi par mājas lietām!

Ar cieņu,
DzĪB “Ilūkstes nams 103” valde
tālr. 24115508
inams103@inbox.lv
www.ilukstes103.lv

Kopsapulce 2024

Godājamai dzīvokļa īpašniek!

Dzīvokļu īpašnieku biedrība „Ilūkstes nams 103” aicina Jūs piedalīties biedrības “Ilūkstes nams 103” biedru sapulcē un dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē.
Sapulces notiks 2024. gada 16. martā (sestdien). Sākums: plkst. 10:00. Norises vieta: biroju ēkas “Astras biroji” konferenču zāle, 8.stāvs, G. Astras ielā 8B, Rīgā.

(Darba kārtības jautājumi var tikt izskatīti citā secībā organizatorisku iemeslu dēļ)

Uz sapulci lūdzam līdzi ņemt personas apliecinošus dokumentus.

Dalība sapulcē ir obligāta. Ja Jūs nevarat ierasties personīgi, lūdzu noformējiet pilnvaru jebkuram Jūsu ģimenes loceklim vai citai personai. Notariālais apliecinājums nav nepieciešams.
Uz sapulci lūdzam ierasties savlaicīgi, jo biroju ēkas “Astras biroji” galvenā ieeja tiks atvērta sapulces dalībniekiem tikai līdz plkst.10.30.

Biroja ēka “Astras biroji” atrodas 10 – 12 min attālumā no dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā. Atrasto to ir ļoti viegli!

Galvenā ieeja no G. Astras ielas puses:

Jāizmanto lifts, lai nokļūtu ēkas 8.stāvā:


Sapulce notiks konferenču zālē ēkas 8.stāvā:

Tiekamies sapulcē!

DzĪB “Ilūkstes nams 103”
Tālr. 24115508
www.ilukstes103.lv
e-pasts: inams103@inbox.lv

Kopsapulce 2023

Godājamai dzīvokļa īpašniek!

Dzīvokļu īpašnieku biedrība „Ilūkstes nams 103” aicina Jūs piedalīties biedrības “Ilūkstes nams 103” biedru sapulcē un dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē.
Sapulces notiks 2023. gada 22. aprīlī (sestdien). Sākums: plkst. 10:00. Norises vieta: biroju ēkas “Astras biroji” konferenču zāle, 8.stāvs, G. Astras ielā 8B, Rīgā.

(Darba kārtības jautājumi var tikt izskatīti citā secībā organizatorisku iemeslu dēļ)

Uz sapulci lūdzam līdzi ņemt personas apliecinošus dokumentus.

Dalība sapulcē ir obligāta. Ja Jūs nevarat ierasties personīgi, lūdzu noformējiet pilnvaru jebkuram Jūsu ģimenes loceklim vai citai personai. Notariālais apliecinājums nav nepieciešams.
Uz sapulci lūdzam ierasties savlaicīgi, jo biroju ēkas “Astras biroji” galvenā ieeja tiks atvērta sapulces dalībniekiem tikai līdz plkst.10.30.

Biroja ēka “Astras biroji” atrodas 10 – 12 min attālumā no dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā. Atrasto to ir ļoti viegli!

Galvenā ieeja no G. Astras ielas puses:

Jāizmanto lifts, lai nokļūtu ēkas 8.stāvā:


Sapulce notiks konferenču zālē ēkas 8.stāvā:

Tiekamies sapulcē!

DzĪB “Ilūkstes nams 103”
Tālr. 24115508
www.ilukstes103.lv
e-pasts: inams103@inbox.lv

Paziņojums

Godājamai dzīvokļa īpašniek!

 

Pamatojoties uz 2020. gada 12. marta Ministru Kabineta rīkojumu Nr.103 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, ar kuru tiek aizliegti publiski pasākumi un sapulces, lai ierobežotu Covid-19 vīrusa izplatību, dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku kopsapulce (klātienē) 2020.gada 9.maijā tiek atcelta.

Balsošana par kopsapulces jautājumiem tiks organizēta rakstiskas aptaujas veidā saskaņā ar LR Dzīvokļa īpašuma likuma 20. pantu. Aptaujas balsojuma lapa papīra formā tiks novietota katra dzīvokļa īpašnieka pastkastītē, kā arī nosūtīta elektroniski uz e-pastu. Termiņš balsojumam tiks noteikts ne īsāks par divām kalendārām nedēļām. Lūdzam sekot līdzi turpmākai informācijai.

Lai pasargātu sevi un savus ģimenes locekļus no Covid-19 vīrusa, lūdzam ievērot LR Ekonomikas ministrijas ieteikumus daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem:

 1. Nerīkot savās mājsaimniecībās svinības un citus pasākumus, kuru dalībnieki nav jūsu mājsaimniecības iedzīvotāji;
 2. Ievērot personīgos epidemioloģiskās drošības pasākumus (mazgāt vai dezinficēt rokas pirms un pēc koplietošanas telpu apmeklējuma, šķaudot aizsegt muti ar vienreizlietojamu salveti utt.);
 3. Iespēju robežās neaizskart koplietošanas virsmas (kāpņu margas u.c.). Ja no tā nav iespējams izvairīties, pēc saskarsmes ar šādām virsmām (durvju rokturi, koda durvju, lifta pogas, gaismas slēdži u.c.) izmantojiet dezinfekcijas līdzekļus, salvetes un rūpīgi nomazgājiet rokas;
 4. Bez nepieciešamības neapmeklēt koplietošanas zonas, bet, tās apmeklējot, ievērot savstarpējo 2 metru distanci. Piemēram, kāpņu telpās kaimiņiem, ejot pa kāpnēm, samainīties vietās, kur maksimāli iespējams ievērot 2 metru distanci;
 5. Sasveicinoties ar kaimiņiem, neizmantot rokasspiedienu vai apskāvienus, u.c. (sk. https://www.em.gov.lv/lv/jaunumi/27656-covid-19-svariga-informacija-daudzdzivoklu-maju-iedzivotajiem-un-apsaimniekotajiem)

 

Sargājiet sevi un savus tuviniekus!

 

Ar cieņu,
DzĪB „Ilūkstes nams 103”
Inams103@inbox.lv
Tālr. 24115508

Kopsapulce 2019

Godājamai dzīvokļa īpašniek!

Dzīvokļu īpašnieku biedrība „Ilūkstes nams 103” aicina Jūs uz dzīvokļu īpašnieku kopsapulci.
Sapulce notiks 2019.gada 11.maijā (sestdien), plkst. 10:00, biroju ēkas “Astras biroji” konferenču zālē, 8.stāvā, G. Astras ielā 8B, Rīgā.

Darba kārtība:

 1. Kopsapulces dalībnieku reģistrācija.
 2. Informācija par 2018.gada finanšu rezultātiem, revidenta ziņojums, gada pārskata apstiprināšana, 2019.gadā plānotie ieņēmumi un izdevumi.
 3. DzĪB “Ilūkstes nams 103” revidenta ievēlēšana.
 4. Teritorijas labiekārtojuma projekta I būvniecības kārtas īstenošanas termiņi.
 5. Dzīvojamās mājas atjaunošanas (renovācijas) projekta virzība, piegādātāju atlases procedūras norise un tās rezultāti.
 6. Atskaite par iepriekšējā periodā padarīto (14.04.2018. – 11.05.2019.).
 7. Citi jautājumi.

(Darba kārtības jautājumi var tikt izskatīti citā secībā organizatorisku iemeslu dēļ)

Uz sapulci lūdzam līdzi ņemt personas apliecinošus dokumentus.

Dalība sapulcē ir obligāta. Ja Jūs nevarat ierasties personīgi, lūdzu noformējiet pilnvaru jebkuram Jūsu ģimenes loceklim vai citai personai. Notariālais apliecinājums nav nepieciešams.
Uz sapulci lūdzam ierasties savlaicīgi, jo biroju ēkas “Astras biroji” galvenā ieeja tiks atvērta sapulces dalībniekiem tikai līdz plkst.10.30.

Biroja ēka “Astras biroji” atrodas 10 – 12 min attālumā no dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā. Atrasto to ir ļoti viegli!

Galvenā ieeja no G. Astras ielas puses:

Jāizmanto lifts, lai nokļūtu ēkas 8.stāvā:


Sapulce notiks konferenču zālē ēkas 8.stāvā:

Tiekamies sapulcē!

DzĪB “Ilūkstes nams 103”
Tālr. 24115508
www.ilukstes103.lv
e-pasts: inams103@inbox.lv

Kopsapulce 2018

Godājamai dzīvokļa īpašniek!

Dzīvokļu īpašnieku biedrība „Ilūkstes nams 103” aicina Jūs uz dzīvokļu īpašnieku kopsapulci.
Sapulce notiks 2018.gada 14.aprīlī, plkst. 10:00, biroju ēkas “Astras biroji” konferenču zālē, 8.stāvā, G. Astras ielā 8B, Rīgā.

Darba kārtība:

1. Kopsapulces dalībnieku reģistrācija.
2. Informācija par 2017.gada finanšu rezultātiem, revidenta ziņojums, gada pārskata apstiprināšana, 2018.gadā plānotie ieņēmumi un izdevumi.
3. Dzīvojamās mājas ūdens patēriņa starpība pēc jaunu ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanas un tās apmaksas kārtība.
4. DzĪB “Ilūkstes nams 103” administratīvā (pieņemšanas) telpa, tās atrašanās vietas un lietošanas mērķa apstiprināšana.
5. 2018.gadā plānotie ārējās lietus ūdens un sadzīves notekūdeņu kanalizācijas cauruļvadu posmu nomaiņas darbi un to izdevumu apmaksa.
6. Dzīvojamās mājas atjaunošanas (renovācijas) projekta izstrādes un saskaņošanas norise, projektā ietvertie dzīvojamās mājas uzlabojumi un to aptuvenās izmaksas.
7. Atskaite par iepriekšējā periodā padarīto (18.02.2017. – 14.04.2018.).
8. Citi jautājumi.

Uz sapulci lūdzam līdzi ņemt personas apliecinošus dokumentus.

Dalība sapulcē ir obligāta. Ja Jūs nevarat ierasties personīgi, lūdzu noformējiet pilnvaru jebkuram Jūsu ģimenes loceklim vai citai personai. Notariālais apliecinājums nav nepieciešams.
Uz sapulci lūdzam ierasties savlaicīgi, jo biroju ēkas “Astras biroji” galvenā ieeja tiks atvērta sapulces dalībniekiem tikai līdz plkst.10.30.

Biroja ēka “Astras biroji” atrodas 10 – 12 min attālumā no dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā. Atrasto to ir ļoti viegli!

Galvenā ieeja no G. Astras ielas puses:

Jāizmanto lifts, lai nokļūtu ēkas 8.stāvā:


Sapulce notiks konferenču zālē ēkas 8.stāvā:

Tiekamies sapulcē!

DzĪB “Ilūkstes nams 103”
Tālr. 24115508
www.ilukstes103.lv
e-pasts: inams103@inbox.lv

Kopsapulce 2017

Godājamai dzīvokļa īpašniek!

Dzīvokļu īpašnieku biedrība „Ilūkstes nams 103” aicina Jūs uz dzīvokļu īpašnieku kopsapulci.
Sapulce notiks 2017.gada 18.februārī, plkst. 10:00, Purvciema vidusskolā, aktu zālē, D. Brantkalna ielā 5, Rīgā.

Darba kārtība:

1.Kopsapulces dalībnieku reģistrācija.
2.Par dalību daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes (DME) programmā, projekta norisi un vadību, tehniskās dokumentācijas izstrādi un tam nepieciešamajiem izdevumiem.
3.Atskaite par iepriekšējā periodā (07.05.2016. – 18.02.2016.) padarīto.
4.Informācija par 2016.gada finanšu rezultātiem, revidenta ziņojums, gada pārskata apstiprināšana.
5.Par DzĪB “Ilūkstes nams 103” valdes locekļu, revidenta un kāpņu telpu pārstāvju apstiprināšanu.
6.Citi jautājumi.

Uz sapulci lūdzam līdzi ņemt personas apliecinošus dokumentus.

Dalība sapulcē ir obligāta. Ja Jūs nevarat ierasties personīgi, lūdzu noformējiet pilnvaru jebkuram Jūsu ģimenes loceklim vai citai personai. Notariālais apliecinājums nav nepieciešams.

Tiekamies sapulcē!

DzĪB “Ilūkstes nams 103”
Tālr. 24115508
www.ilukstes103.lv
e-pasts: inams103@inbox.lv

 

Kopsapulce 2016

Godājamai dzīvokļa īpašniek!

Dzīvokļu īpašnieku biedrība “Ilūkstes nams 103” aicina Jūs uz dzīvokļu īpašnieku kopsapulci.
Sapulce notiks 2016.gada 7.maijā (sestdien), plkst. 10:00, Purvciema vidusskolā, aktu zālē, D. Brantkalna ielā 5, Rīgā.

Darba kārtība:

1. Kopsapulces dalībnieku reģistrācija.
2. Atskaite par iepriekšējā periodā 01.12.2015.-01.04.2016. padarīto.
3. Informācija par 2015.gada finanšu rezultātiem, revidenta ziņojums, gada pārskata apstiprināšana.
4. Par dzīvojamās mājas ūdens patēriņa starpību un tās novēršanas iespējām.
5. Par veicamo dzīvokļu īpašnieku aptauju par transporta līdzekļu satiksmes organizāciju Ilūkstes ielā 103, Rīgā, un tās sākotnējiem rezultātiem.
6. Par dzīvojamās mājas jumta pakāpenisku remontu un tam nepieciešamajiem papildus uzkrājumiem dzīvojamās mājas uzkrājumu fondā.
7. Par dzīvojamās mājas inženiertehnisko komunikāciju tehnisko stāvokli un to pakāpeniskās renovācijas nepieciešamību.
8. Par dzīvojamai mājai piesaistītā zemes gabala labiekārtošanu.
9. Citi jautājumi.

Uz sapulci lūdzam līdzi ņemt personas apliecinošus dokumentus.

Dalība sapulcē ir obligāta. Ja Jūs nevarat ierasties personīgi, lūdzu noformējiet pilnvaru jebkuram Jūsu ģimenes loceklim vai citai personai. Notariālais apliecinājums nav nepieciešams.

Tiekamies sapulcē!
DzĪB “Ilūkstes nams 103”
Tālr. 24115508
www.ilukstes103.lv
e-pasts: inams103@inbox.lv

 

Kopsapulce 2015

Cien. dzīvokļu īpašnieki!

Aicinām Jūs uz Dzīvokļu īpašnieku kopsapulci 2015.gada 25.aprīlī (sestdien), 10.00, Purvciema vidusskolā. Kopsapulce būs klasē (vēlāk precizēsim kurā).
Visiem dzīvokļu īpašniekiem ir obligāti jāpiedalās kopsapulcē.
Ja objektīvu iemeslu dēļ, dzīvokļa īpašnieks nevar piedalīties kopsapulcē, viņam ir jānoformē pilnvara uz jebkuru ģimenes locekli vai citu dzīvokļa īpašnieku. Pilnvaras paraugs ir pielikumā.
Ja dzīvoklim ir vairāki kopīpašnieki, tad pārstāvēt sapulcē viņus var viens no īpašniekiem, uz kura vārda pārējie īpašnieki ir noformējuši pilnvaru. Balsošanas princips 1 dzīvoklis = 1 balss.
Tuvāko divu nedēļu laikā Jūs saņemsiet rakstveida uzaicinājumu sapulcei, par kura saņemšanu Jums būs jāparakstās (likuma prasība).
Kopsapulces darba kārtība:

1. Lēmuma pieņemšana par dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103 pārvaldīšanas tiesību nodošanu Dzīvokļu īpašnieku biedrībai “Ilūkstes nams 103”. Biedrība piedāvā atstāt spēkā esošu apsaimniekošanas tarifu 0,5882 eiro/kv.m., ietaupītus līdzekļus novirzot mājas uzkrājumu fondā. Piedāvātā dzīvojamās mājas patstāvīgai pārvaldīšanai nepieciešamo izdevumu tāme ir šīs vēstules pielikumā.

Ja dzīvokļu īpašnieki atbalstīs šo piedāvājumu, turpmāk mājas pārvaldīšanu īstenos Dzīvokļu īpašnieku biedrība “Ilūkstes nams 103”, kura noslēgs tiešos līgumus ar AS Rīgas Siltums, SIA Rīgas Ūdens, VAS Latvenergo, atkritumu izvešanu, kā arī atalgos sētnieku, grāmatvedi, pārvaldnieku un sadarbosies ar citiem tehniskiem speciālistiem, lai uzturētu dzīvojamo māju kārtībā. Biedrība uzskata šādu pārvaldīšanas modeli par izdevīgāku mūsu dzīvojamai mājai, jo visi neizmantotie vai ietaupītie līdzekļi paliks biedrības bankas kontā un rīcībā un tiks izmantoti tikai mūsu dzīvojamās mājas vajadzībām. Pateicoties tam, ka visi darījumi tiks veikti no viena bakas konta, dzīvokļu īpašnieki iegūs iespēju kontrolēt biedrības finanšu darbību, un katru gadu saņems atskaiti par biedrības ieņēmumiem un izdevumiem.

2. Lēmuma pieņemšana par mūsu mājas jumta remontu un papildus uzkrājumu iemaksu dzīvojamās mājas uzkrājumu fondā.

Ņemot vērā jumta avārijas stāvokli, biedrība uzskata par nepieciešamu ieplānot jumta seguma remontu nākošajā gadā, kam nepieciešams savākt naudas līdzekļus 65584,16 eiro apmērā. Tieši par šo summu šobrīd ir iesniegts visizdevīgākais piedāvājums mūsu mājas jumta hidroizolācijas darbiem ar garantiju 5 gadi. Biedrība piedāvā izskatīt divus veidus kā savākt papildus uzkrājumus:

1.variants – 12 mēnešus pēc kārtas iemaksāt dzīvojamās mājas fondā papildus summu no 0,3858 eiro/kv.m. līdz 0,4285 eiro/kv.m.
2.variants – iemaksāt dzīvojamās mājas fondā papildus summu no 0,9259 eiro/kv.m. līdz 1,028 eiro/kv.m. tikai vasaras periodā, kad nevajag maksāt par apkuri (no jūnija līdz oktobrim). Pārējos mēnešos maksājot pēc parastā spēkā esoša tarifa 0,5882 eiro/kv.m.

Šīs vēstules pielikumā ir nepieciešamo papildus uzkrājumu aprēķins, kur katrs dzīvokļa īpašnieks, ierakstot tabulā sava dzīvokļa platību, var noteikt, cik naudas līdzekļu papildus būs nepieciešams iemaksāt saskaņā ar 1. vai 2. variantu.
Kopsapulcē dzīvokļu īpašniekiem tiks piedāvāts ar balsošanu izvēlēties ērtāko variantu.
Ja dzīvokļu īpašnieki atbalstīs šo piedāvājumu, tad jau nākamvasar varēsim organizēt visa jumta remontu, un tādējādi aizsargāt mūsu dzīvojamo māju no bojāejas.
Ja dzīvokļu īpašnieki neatbalstīs šo piedāvājumu, mājas tehniskais stāvoklis turpinās pasliktināties, jumts bojāties, bet mitrums un lietusūdens var nokļūt līdz ceturtajiem stāviem, un mājas atjaunošanas darbi vēlāk izmaksās mums daudz vairāk nekā jumta hidroizolācija tagad. Turklāt mājas neapmierinošs tehniskais stāvoklis būtiski samazinās mūsu nekustamā īpašuma tirgus vērtību, un pat var ietekmēt dzīvokļa pārdošanas iespēju pēc tirgus vērtības, ja kādreiz radīsies šāda nepieciešamība.

3. Lēmuma pieņemšana par autostāvvietas paplašināšanas un ceļa zīmju uzstādīšana projekta izstrādi, tajā skaitā lēmuma pieņemšana par topogrāfiska plāna un citu projektēšanai nepieciešamo izejas materiālu pasūtīšanu un apmaksu no dzīvojamās mājas fonda.

Mūsu dzīvojamā mājā dzīvojošais sertificētais arhitekts piedāvā savu palīdzību autostāvvietas paplašināšanas projekta izstrādē, bet cits iedzīvotājs piedāvā palīdzību projekta saskaņošanai Rīgas pilsētas Būvvaldē. Projekta izstrāde un saskaņošana var aizņemt no četriem līdz sešiem mēnešiem.

Ja dzīvokļu īpašnieki balsos par šo piedāvājumu, biedrība pasūtīs topogrāfisko plānu un citus izejas datus projekta izstrādei un nodos tos sertificētam arhitektam. Pēc projekta saskaņošanas būs iespējams noteikt tā realizācijas izmaksas, kā arī pretendēt uz Rīgas domes līdzfinansējumu.

4. Lēmumu pieņemšana citos jautājums.

Biedrība piedāvā pieņemt lēmumu jautājumos, kuru aktualitāte tika skarta iepriekšējā Dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē pagājušajā 2014.gadā, bet konkrēti:

1.Nākošajā ziemā veikt dzīvojamās mājas energoauditu ar mājas termogrāfiju pie ārējās gaisa temperatūras -10 C.
2.Zīmju “uzkop pēc sava suņa” ierīkošanu dzīvojamās mājas pagalmā. Saskaņā ar SIA “Saava.lv” piedāvājumu no 16.06.2014. četru zīmju ierīkošana ar uzstādīšanu izmaksās 195,34 eiro.
3.Trīs atkritumu tvertņu uzstādīšana dzīvojamās mājas pagalmā no Ilūkstes ielas puses.

Ja Jums ir arī citi piedāvājumi, kurus Jūs uzskatāt par lietderīgiem un gribat izlikt uz balsošanu dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē, lūdzam informēt par tiem biedrību, lai laicīgi sagatavotu attiecīga lēmuma projektu.

Pielikumā:

1.Pilnvaras paraugs;
2.Biedrības piedāvājums – prognozējamo izdevumu tāme mūsu dzīvojamās mājas patstāvīgai apsaimniekošanai;
3.Provizorisks nepieciešamo papildus uzkrājumu aprēķins jumta remontam – 2 varianti.