Kopsapulces 2024 rezultāti

2024.gada Kopsapulces rezultāti

Par 16.03.2024. dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku kopsapulces rezultātiem

 

Rīgā, 2024. gada 16.martā

2024. gada 16.martā biroju ēkas „Astras biroji” konferenču zālē notika daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku kopsapulce, kurā piedalījās 85 (astoņdesmit pieci) balsstiesīgie dzīvokļu īpašnieki vai viņu pilnvarotie pārstāvji.

Dzīvokļu īpašnieku kopsapulces dalībnieki pieņēma šādus lēmumus:

  1. Apstiprināt dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, uzturēšanas un apsaimniekošanas faktisko ieņēmumu un izdevumu pārskatu par 2023. gadu.
  2. Apstiprināt, ka no 2024.gada 1.maija maksa par dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, un tai funkcionāli piesaistītā zemes gabala pārvaldīšanu un apsaimniekošanu sastāda EUR 0,4826 (nulle eiro, četrdesmit astoņi un divdesmit sešas simtdaļas centi) par vienu dzīvokļa īpašuma vai nedzīvojamās telpas kopējās platības kvadrātmetru mēnesī, neieskaitot dzīvojamās mājas uzkrājumu fondu.
  3. Apstiprināt dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, uzturēšanas darbu plānu 2024.gadam.
  4. Pieņemt lēmumu par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, apmales atjaunošanas darbu turpināšanu nākamai ēkas daļai no 1.kāpņu telpas līdz 6.kāpņu telpai (no Ilūkstes ielas puses) un to finansējuma avotu:
    • Veikt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, apmales atjaunošanas (bruģēšanas) darbus ēkas daļai no 1.kāpņu telpas līdz 6.kāpņu telpai (aptuveni 91 metru garumā, no Ilūkstes ielas puses), t.sk. ēkas cokola atjaunošanas darbus.
    • Uzdot dzīvokļu īpašnieku biedrībai “Ilūkstes nams 103”, reģ.Nr.40008222703, noslēgt līgumu minēto darbu izpildei un apmaksāt remonta darbu izdevumus no dzīvojamās mājas uzkrājumu fonda līdzekļiem.
    • Nodrošināt apmales atjaunošanas darbu apmaksai nepieciešamās naudas summas uzkrāšanu, veicot papildus uzkrājumus dzīvojamās mājas fondā 0,70 EUR (0 eiro, septiņdesmit centu) apmērā par vienu dzīvokļa īpašuma vai nedzīvotajās telpas kopējās platības kvadrātmetru mēnesī, 6 (sešu) kalendāro mēnešu laikā, no 2024.gada maija līdz 2024.gada oktobrim, ieskaitot.

Turklāt, apspriežot citus ar Dzīvojamās mājas uzturēšanu un pārvaldīšanu saistītus jautājumus, dzīvokļu īpašnieku kopsapulces dalībnieki pieņēma šādus lēmumus:

☑ Kompensēt 18.08.2023. anomālas lietusgāzes dēļ applūdināta dzīvokļa Nr.82, Ilūkstes ielā 103, Rīgā, īpašniekam tiešās izmaksas viņa dzīvokļa īpašuma telpu appludināšanas seku novēršanai, kas saskaņā ar sertificēta būvspeciālista Jāņa Zvaigznes (sert.Nr.4-05568) sagatavotu zaudējumu tāmi, bez darba spēka izmaksām, kopā sastāda EUR 1429,34 (viens tūkstotis četri simti divdesmit deviņi eiro, 34 centi), no Dzīvojamās mājas uzkrājumu (rezerves) fonda līdzekļiem.

☑ Uzdot Dzīvojamās mājas pārvaldniekam rast ekonomiski izdevīgu un tehniski īstenojamu risinājumu tam, lai stipru nokrišņu laikā Dzīvojamās mājas bēniņu telpās caur esošajām logu ailēm (ar metāla restēm) nevarētu nokļūt lietus ūdens un sniegs, tādējādi novēršot bēniņu un 5.stāva dzīvokļu appludināšanu.

☑ Atstāt jautājumu par Dzīvojamā mājā esošu dzīvokļu īpašumu un nedzīvojamo telpu iekšējās elektroinstalācijas pārbaudēm, kas ir nepieciešamas atbilstoši 19.04.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi”, šo dzīvokļu īpašnieku un nedzīvojamo telpu īpašnieku individuālajā pārziņā, atsakoties no vienotās pārbaudes organizācijas visas Dzīvojamās mājas ietvaros ekonomisku apsvērumu dēļ.

☑ Izmantot dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, 3.kāpņu telpā, 9.kāpņu telpā un 11.kāpņu telpā esošās koplietošanas ratiņtelpas dzīvokļu īpašniekiem piederošu velosipēdu, bērnu ratu, ragavu, skrejriteņu un tamlīdzīgu pārvietošanās līdzekļu glabāšanai, nepieļaujot ratiņtelpu piekrāmēšanu ar dzīvokļu īpašniekiem piederošām mēbelēm vai citu personīgo mantu. Uzdot Dzīvojamās mājas pārvaldniekam izstrādāt ratiņtelpu atslēgu izsniegšanas kārtību, un ievērot šo kārtību tajās kāpņu telpās, kur Dzīvojamās mājas pārvaldnieks ir nomainījis ratiņtelpu durvis uz jaunajām metāla durvīm.

☑ Uzstādīt metāla (drošības) margas pie dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, kāpņu telpas ieejas (no iekšpagalma puses), saņemot šīs kāpņu telpas dzīvokļa īpašnieka rakstveida lūgumu, kas ir pamatots ar veselības un/vai kustību traucējumiem. Apmaksāt jaunu metāla margu izgatavošanas un montāžas izdevumus no Dzīvojamās mājas uzkrājumu fonda līdzekļiem. Metāla margas izgatavot un montēt pēc vienota parauga (sk. paraugs ir 8.kāpņu telpas ieeja, dz.99-112), lai panāktu vienādu kāpņu telpu ieeju vizuālo izskatu.

☑ Uzdot Dzīvojamās mājas pārvaldniekam noteikt un pieejamo finanšu iespēju ietvaros iegādāties Dzīvojamās mājas koplietošanas kāpņu telpas sienu un griestu kosmētiskajam remontam nepieciešamo būvmateriālu (grunti, špakteli, krāsu) apjomu, saņemot vismaz 10 (desmit) šīs kāpņu telpas dzīvokļu īpašnieku rakstveida lēmumu ar apņemšanos organizēt un par saviem līdzekļiem apmaksāt kāpņu telpu sienu un griestu remonta darbus (t.i. darba spēka izmaksas), patstāvīgi izvēloties darbu izpildītāju un/vai izpildot remonta darbus pašu spēkiem.

 

 

Pateicamies par Jūsu dalību kopsapulcē un interesi par mājas lietām!

Ar cieņu,
DzĪB “Ilūkstes nams 103” valde
tālr. 24115508
inams103@inbox.lv
www.ilukstes103.lv