Tag Archive for: Kopsapulces rezultāti

Kopsapulces 2023 rezultāti

Kopsapulces 2023 rezultāti

Par 22.04.2023. dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku kopsapulces rezultātiem

 

Rīgā, 2023. gada 22. aprīlī

2023. gada 22. aprīlī biroju ēkas „Astras biroji” konferenču zālē notika daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku kopsapulce, kurā piedalījās 82 balsstiesīgie dzīvokļu īpašnieki vai viņu pilnvarotie pārstāvji.

Dzīvokļu īpašnieku kopsapulces dalībnieki pieņēma šādus lēmumus:

 1. Apstiprināt dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, uzturēšanas un apsaimniekošanas faktisko ieņēmumu un izdevumu pārskatu par 2022. gadu.
 2. Apstiprināt dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, uzturēšanas darbu plānu 2023.gadam.
 3. Pieņemt lēmumu par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, apmales atjaunošanas darbiem ēkas daļai (no 11.kāpņu telpas līdz 6.kāpņu telpai) un to finansējuma avotu:
  • Veikt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, (turpmāk tekstā – Dzīvojamā māja) apmales atjaunošanas (bruģēšanas) darbus ēkas daļai no 11.kāpņu telpas līdz 6.kāpņu telpai (aptuveni 117 metru garumā), t.sk. ēkas cokola atjaunošanas darbus.
  • Uzdot dzīvokļu īpašnieku biedrībai “Ilūkstes nams 103”, reģ.Nr.40008222703, noslēgt līgumu minēto darbu izpildei un apmaksāt remonta darbu izdevumus no dzīvojamās mājas uzkrājumu fonda līdzekļiem.
  • Nodrošināt apmales atjaunošanas darbu apmaksai iztrūkstošās naudas summas uzkrāšanu, veicot papildu uzkrājumus Dzīvojamās mājas fondā 0,50 EUR (0 eiro, piecdesmit centu) apmērā par dzīvokļa 1 kvadrātmetru mēnesī 5 (piecu) kalendāro mēnešu laikā, no 2023.gada jūnija līdz 2023.gada oktobrim.”
 4. Pagarināt mērķa uzkrājumu fonda termiņu Dzīvojamās mājas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu cauruļvadu pakāpeniskai nomaiņai līdz brīdim, kamēr šie darbi tiks pabeigti visās Dzīvojamās mājas kāpņu telpu grupās.

 

Turklāt, apspriežot citus ar Dzīvojamās mājas uzturēšanu un pārvaldīšanu saistītus jautājumus, dzīvokļu īpašnieku kopsapulces dalībnieki pieņēma šādus lēmumus:

 

☑ No 2023. gada 1.maija palielināt iemaksas apmēru Dzīvojamās mājas uzkrājumu fondā par papildu automašīnas stāvēšanas atļaujas izsniegšanu līdz EUR 100,00 (viens simts eiro, 00 centi) kalendārajā gadā.

☑ Noteikt, ka katrs Dzīvojamās mājas dzīvokļa īpašnieks patstāvīgi norēķinās par savu lielgabarīta atkritumu izvešanu, pasūtot šo pakalpojumu individuāli vai vienojoties par lielgabarīta atkritumu izvešanu ar Dzīvojamās mājas pārvaldnieku un iekļaujot atkritumu apsaimniekotāja aprēķināto samaksu par šo pakalpojumu ikmēneša komunālo pakalpojumu rēķinā.

☑ Noteikt, ka Dzīvojamās mājas dzīvokļos un nedzīvojamās telpās uzstādītu ūdens patēriņa skaitītāju pirmstermiņa verificēšanas un nomaiņas izdevumi (to darbnespējas gadījumā) tiek apmaksāti no Dzīvojamās mājas uzkrājumu fonda līdzekļiem.

☑ Turpināt elektrosadalņu atjaunošanas darbu izpildi Dzīvojamās mājas koplietošanas kāpņu telpās atbilstoši uzturēšanas darbu plānam 2023.gadam, nepalielinot veicamo darbu apjomu, t.i. pagaidām neveicot elektroinstalācijas vadu (stāvvadu) nomaiņu, par prioritāti uzskatot veco paketslēdžu un automātslēdžu nomaiņu.

☑ Uzdot Dzīvojamās mājas pārvaldniekam sagatavot informāciju par elektroinstalācijas pārbaudes izmaksām visiem Dzīvojamās mājas dzīvokļiem un nedzīvojamām telpām, lai izskatītu šo jautājumu nākamajā dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē.

☑ No 2023.gada 1.maija palielināt ikmēneša atlīdzības apmēru par Dzīvojamās mājas pārvaldīšanu.

☑ Atgriezt nedzīvojamo telpu Nr.603 un Nr.604 īpašniekiem daļu no Dzīvojamās uzkrājumu fondā jumta remontam iemaksātajiem līdzekļiem, tādējādi piedaloties nedzīvojamo telpu piebūvju jumtiņu remonta darbu izdevumu segšanā.

 

Pateicamies par Jūsu dalību kopsapulcē un interesi par mājas lietām!

 

Ar cieņu,
DzĪB “Ilūkstes nams 103” valde
tālr. 24115508
inams103@inbox.lv
www.ilukstes103.lv

Kopsapulces 2021 rezultāti

Kopsapulces 2021 rezultāti

Dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku lēmums

par 2021. gada kopsapulces jautājumiem.

Sakarā ar 2020. gada 6. novembra Ministru Kabineta rīkojumu Nr.655 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieki ir pieņēmuši lēmumu par 2021. gada kopsapulces jautājumiem rakstiskas aptaujas ietvaros. Aptauja tika organizēta laika periodā no 2021. gada 27. februāra līdz 2021. gada 15. martam. Katrs dzīvokļa īpašnieks saņēma lēmuma projektu un informatīvo materiālu par 2021. gada kopsapulces jautājumiem.

Saskaņā ar 2021. gada 15. marta aptaujas balsošanas protokolu Nr.1-2021 dzīvokļu īpašnieki ir nolēmuši:

 1. Apstiprināt DzĪB „Ilūkstes nams 103” finanšu gada pārskatu par 2020. gadu, kā arī 2021. gadā plānotos ieņēmumus un izdevumus.
 2. Veikt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļos un nedzīvojamās telpās 2017. gadā uzstādītu 622 (seši simti divdesmit divu) aukstā un karstā ūdens patēriņa skaitītāju verificēšanu, apmaksājot šo darbu izdevumus no dzīvojamās mājas uzkrājumu fonda līdzekļiem.
 3. Uzsākt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, iekšējo ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu cauruļvadu pakāpenisku nomaiņu, apmaksājot šo darbu izdevumus no dzīvojamās mājas uzkrājumu fonda līdzekļiem.

2021. gada 15. marta aptaujas balsošanas protokola Nr.1-2021 kopija novietota katra dzīvokļa īpašnieka pastkastītē.

 

Pateicamies par Jūsu dalību sapulces jautājumu izlemšanā un interesi par mājas lietām!

Ar cieņu,
DzĪB “Ilūkstes nams 103” valde
tālr. 24115508
inams103@inbox.lv
www.ilukstes103.lv

Kopsapulces 2019 rezultāti

Par 11.05.2019. dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku kopsapulces rezultātiem

2019.gada 11.maijā biroju ēkas “Astras biroji” konferenču zālē notika daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku kopsapulce, kurā piedalījās 80 balsstiesīgie dzīvokļu īpašnieki vai viņu pilnvarotie pārstāvji.

Kopsapulcē dzīvokļu īpašniekiem tika ziņots par dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu izmaksām, piegādātāju atlases procedūras norisi un rezultātiem, AS “Attīstības finanšu institūcijas ALTUM” piešķiramā Granta (līdzfinansējuma) apmēru, bankas piedāvātajiem kreditēšanas nosacījumiem un prognozējamo procenta likmi, projekta realizācijas stadiju un turpmāku virzību, dzīvokļu īpašnieku izdevumiem pēc projekta realizācijas u.c. Uz kopsapulci tika uzaicināta projekta vadītāja Signe Kajaka un būvuzņēmuma SIA “PRO DEV” pārstāvis Artis Zekunde, kuri atbildēja uz dzīvokļu īpašnieku uzdotajiem jautājumiem.

Kopsapulces laikā tika uzklausīta biedrības atskaite par iepriekšējā periodā (no 14.04.2018. līdz 11.05.2019.) padarīto, faktiskajiem ieņēmumiem un izdevumiem 2018.gadā, 2019.gadā plānotajiem izdevumiem, dzīvokļu īpašnieku parādiem un uzkrājumiem. Kopsapulces laikā tika uzklausīts biedrības grāmatvedes ziņojums un revidenta atzinums par biedrības 2018.gada finanšu pārskatu.

Kopsapulcē dzīvokļu īpašniekiem tika ziņots par dzīvojamai mājai Ilūkstes ielā 103, Rīgā, piesaistītā zemes gabala teritorijas labiekārtojuma projekta īstenošanas termiņiem.

Kopsapulces dalībnieki tika informēti par 2019.gada maijā Rīgas pilsētas Ziemeļu izpilddirekcijas realizējamiem gājēju celiņu (ietves) remonta un bruģēšanas darbiem dzīvojamās mājas pagalmā un to apjomiem, kā arī par Rīgas Domes Satiksmes departamenta ieplānoto gājēju ietves labiekārtojuma projekta Ilūkstes ielā 103, Rīgā, īstenošanu. Šajā sakarā kopsapulces dalībnieki ir izteikuši piekrišanu visiem paredzētajiem ietves remonta un bruģēšanas darbiem, tajā skaitā dzīvojamās mājas ārpagalmā (Ilūkstes ielas braucamās daļas pusē) 7.-11.kāpņu telpu ieeju tuvumā esošu gājēju celiņu atjaunošanas darbiem.

Kopsapulces dalībnieki vienbalsīgi pieņēma lēmumu:

 1. Apstiprināt DzĪB “Ilūkstes nams 103” finanšu gada pārskatu par 2018.gadu.
 2. Ievēlēt jaunu DzĪB “Ilūkstes nams 103” revidentu.

Ņemot vērā izpildīto darbu apjomu kopsapulces dalībnieki ir ierosinājuši palielināt ikmēneša pārvaldīšanas atlīdzības apmēru par 30%, un atklātā balsojumā ir vienbalsīgi apstiprinājuši šo ierosinājumu.

Pateicamies par Jūsu dalību kopsapulcē un interesi par mājas lietām! 

Rīgā, 2019.gada 14.maijā

Ar cieņu,
DzĪB “Ilūkstes nams 103” valde
tālr. 24115508
inams103@inbox.lv
www.ilukstes103.lv

 

Kopsapulces 2018 rezultāti

Par 14.04.2018. dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku kopsapulces rezultātiem

2018.gada 14.aprīlī biroju ēkas “Astras biroji” konferenču zālē notika daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku kopsapulce, uz kuru ieradās un iereģistrējās 93 dzīvokļu īpašnieki vai viņu pilnvarotie pārstāvji.

Dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē tika izskatīti jautājumi par 2017.gadā paveiktajiem darbiem,  par dzīvojamās mājas ūdens patēriņa starpības samazinājumu pēc jaunu ūdens skaitītāju uzstādīšanas, par biedrības administratīvo pieņemšanas telpu, par 2018.gadā plānotajiem remonta darbiem un pārvaldīšanas izdevumiem, par dzīvojamās mājas atjaunošanas (renovācijas) projekta izstrādes un saskaņošanas norisi, projektā ietvertajiem uzlabojumiem un to aptuvenām izmaksām.

Kopsapulces laikā tika uzklausīta biedrības atskaite par iepriekšējā periodā (no 18.02.2017. līdz 14.04.2018.) padarīto, faktiskajiem ieņēmumiem un izdevumiem 2017.gadā, dzīvokļu īpašnieku parādiem un uzkrājumiem.

Kopsapulces laikā tika uzklausīts biedrības grāmatvedes ziņojums un revidenta atzinums par biedrības 2017.gada finanšu pārskatu.

Kopsapulces dalībnieki vienbalsīgi pieņēma lēmumu:

 1. Apstiprināt DzĪB “Ilūkstes nams 103” gada pārskatu par 2017.gadu.
 2. gadā turpināt lietus ūdens un sadzīves notekūdeņu ārējās kanalizācijas cauruļvadu Dn110 posmu nomaiņas darbus pie dzīvojamās mājas 8., 9., 10. un 11. kāpņu telpām.
 3. Turpmāk maksu par konstatēto dzīvojamās mājas ūdens patēriņa starpību sadalīt pēc dzīvokļu īpašumu skaita saskaņā ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pilnvarojuma līgumu (pēc jaunu ūdens skaitītāju uzstādīšanas un līdz kopsapulcei biedrība to sedza no pārvaldīšanas maksas ieņēmumiem).

Citu starpā kopsapulces dalībnieki ir vienbalsīgi apstiprinājuši biedrības administratīvās pieņemšanas telpas atrašanās vietu vienā no dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, palīgtelpām, lai turpmāk izmantotu to dzīvokļu īpašnieku pieņemšanai un administratīvajām vajadzībām.

Pateicamies par Jūsu dalību kopsapulcē!

Rīgā, 23.04.2018.

Ar cieņu,
DzĪB “Ilūkstes nams 103”
inams103@inbox.lv
tālr.24115508
www.ilukstes103.lv

 

Kopsapulces 2017 rezultāti

Par 18.02.2017. dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku kopsapulces rezultātiem

Dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē tika izskatīti jautājumi par dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dalību daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmā, tehniskās dokumentācijas izstrādi un apmaksu, projekta norisi un tā ietvaros veicamajiem darbiem.
Kopsapulces laikā tika uzklausīta biedrības atskaite par iepriekšējā periodā (no 07.05.2016. līdz 18.02.2017.) padarīto un plānotajiem dzīvojamās mājas pārvaldīšanas izdevumiem 2017.gadā.

Kopsapulces laikā tika uzklausīts biedrības grāmatvedes ziņojums un revidenta atzinums par biedrības 2016.gada pārskatu.
Kopsapulces dalībnieki:
1.Pieņēma lēmumu pasūtīt tehniskās dokumentācijas izstrādi un saskaņošanu, kā arī veikt tās apmaksu no dzīvojamās mājas uzkrājumu fonda līdzekļiem, lai nodrošinātu dalību daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmā.
2.Pieņēma lēmumu apstiprināt DzĪB “Ilūkstes nams 103” gada pārskatu par 2016.gadu.
3.Pieņēma lēmumu ievēlēt DzĪB “Ilūkstes nams 103” valdi 5 (piecu) valdes locekļu sastāvā, revidentu un pārstāvju sapulci 11 (vienpadsmit) kāpņu telpu vecāko sastāvā.

Pateicamies par Jūsu dalību kopsapulcē!

Rīgā, 21.02.2017.
Ar cieņu,

DzĪB “Ilūkstes nams 103”
inams103@inbox.lv
tālr.24115508
www.ilukstes103.lv

Kopsapulces 2016 rezultāti

Par 2016.gada 7.maija dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā dzīvokļu īpašnieku kopsapulces rezultātiem.

Dzīvojamas mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē tika izskatīti jautājumi par laika posmā no 01.12.2015. līdz 01.04.2016. biedrības noslēgtajiem līgumiem un paveiktiem darbiem, par dzīvojamas mājas ūdens patēriņa starpību un tās novēršanas iespējām, par dzīvojamās mājas inženiertehnisko komunikāciju tehnisko stāvokli un to pakāpeniskās renovācijas nepieciešamību, par dzīvojamās mājas pakāpenisku jumta remontu un tam nepieciešamajiem papildus uzkrājumiem dzīvojamās mājas uzkrājumu fondā, par veicamās aptaujas par ceļa zīmju uzstādīšanu sākotnējiem rezultātiem.

Kopsapulces laikā tika uzklausīts biedrības grāmatvedes ziņojums un revidenta ziņojums.

Izskatot iepriekšminētos jautājumus, tika pieņemti šādi lēmumi:

1. Tika apstiprināts DzĪB “Ilūkstes nams 103” gada pārskats par 2015.gadu.
2. Lēmums par C klases ūdens skaitītāju pakāpenisku uzstādīšanu dzīvojamās mājas dzīvokļos un neapdzīvojamās telpās netika pieņemts, jo “par” nobalsoja mazāk par 50%+1 no kopējā dzīvokļu īpašnieku balsu skaita.
3. Lēmums par papildus uzkrājumiem pazemināta jumta virs 5 stāvu dzīvokļu īpašumiem siltināšanas un hidroizolācijas darbiem netika pieņemts, jo “par” nobalsoja mazāk par 50%+1 no kopējā dzīvokļu īpašnieku skaita.
4. Tika pieņemts lēmums veikt apkures sistēmas stāvvadu noslēdzošās armatūras nomaiņu, darbus apmaksājot no dzīvojamās mājas uzkrājumu fonda.
5. Tika pieņemts lēmums par karstā ūdens cauruļvadu sistēmas pakāpenisku nomaiņu (pa 1 – 2 kāpņu telpām gadā) dzīvojamās mājas bēniņos, darbus apmaksājot no dzīvojamās mājas uzkrājumu fonda.

Dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē tika apstiprināta esoša ūdens patēriņa starpības sadales kārtība, t.i., dzīvojamas mājas ūdens patēriņa starpību sadalīt atbilstoši atsevišķo dzīvokļu īpašumu vai neapdzīvojamo telpu skaitam.

Rīgā, 09.05.2016.

Ar cieņu,
DzĪB “Ilūkstes nams 103”
www.ilukstes103.lv
inams103@inbox.lv
tālr. 24115508

Kopsapulces 2015 rezultāti

Cien. Dzīvokļu īpašnieki!

2015.gada 25.aprīlī notika mūsu dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku kopsapulce. Uz kopsapulci saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta noteikumiem tika uzaicināti visi 158 nekustamo īpašumu objektu īpašnieki.
Uz sapulci bija ieradušies un reģistrējušies 109 nekustamo īpašumu īpašnieki un/vai viņu pilnvarotie pārstāvji, 107 no tiem bija tiesības piedalīties balsošanā.

1. Dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē tika pieņemts lēmums pārņemt dzīvojamo māju un tai funkcionāli piesaistīto zemes gabalu Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku pārvaldīšanā, kā arī pilnvarot mājas pārvaldīšanai dzīvokļu īpašnieku biedrību “Ilūkstes nams 103”, Reģ.Nr.40008222703, un visu dzīvokļu īpašnieku vārdā pārņemt dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības.

Pēc mājas pārņemšanas pārvaldīšanas maksas apmērs paliks tāds pats kā šobrīd – 0.5882 eiro/m2 mēnesī, tai skaitā dzīvojamās mājas uzkrājumu fondam neparedzētiem gadījumiem un remontiem 0.1657 eiro/m2 mēnesī.

Turpmākās dzīvokļu īpašnieku kārtējās kopsapulces sasauks biedrības valde vismaz vienu reizi gadā – katra gada aprīlī un ārkārtas kopsapulces – pēc nepieciešamības. Sasaukšanas kārtība – 2 nedēļas pirms kopsapulces nosūtot uzaicinājumu uz dzīvokļa īpašnieka norādīto e-pasta adresi un izliekot paziņojumu trepju telpā paziņojumu dēlī. Kopsapulcēs pieņemtos lēmumus fiksēt kopsapulču protokolos.

2. Dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē tika pieņemts lēmums noteikt dzīvojamās mājas jumta remonta un hidroizolācijas darbus par prioritārajiem remonta darbiem, un veikt papildus uzkrājumus šo darbu izpildei EUR 54040,- (piecdesmit četri tūkstoši četrdesmit eiro) apmērā, nepieciešamo naudas summu uzkrājot 12 kalendāro mēnešu laikā. Biedrība noslēgs līgumu ar izdevīgāka piedāvājuma iesniedzēju un organizēs jumta remonta darbu veikšanu 2016.gadā, tam piemērotajos laika apstākļos.

Sakarā ar dažādu viedokļu paušanu par papildus uzkrājumu veikšanas iemaksas grafiku, kopsapulce nolēma jautājumu par jumta remonta darbu veikšanai nepieciešamo papildus uzkrājumu veikšanas kārtību izlemt aptaujas veidā, katram dzīvokļa īpašniekam piedāvājot individuāli izvēlēties papildus uzkrājumu iemaksas grafiku. Līdz ar to, pēc mājas pārņemšanas dzīvokļu īpašnieku pārvaldīšanā, Biedrība rīkos rakstveida aptauju par jumta remontam nepieciešamo papildus uzkrājumu grafiku un katrs dzīvokļa īpašnieks varēs izvēlēties sev ērtāko variantu.

3. Dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē tika pieņemts lēmums izstrādāt dzīvojamai mājai Ilūkstes ielā 103, Rīgā, piesaistītā zemes gabala labiekārtošanas projektu. Projekta izstrādei pasūtīt projektēšanai nepieciešamos izejas datus – topogrāfisko plānu, un apmaksāt to no dzīvojamās mājas uzkrājumu fonda. Biedrības valdes loceklis un sertificēts arhitekts ir apņēmies izstrādāt zemes gabala labiekārtošanas projektu bez atlīdzības.

4. Dzīvokļu īpašnieku kopsapulce nolēma izvietot uz dzīvojamai mājai Ilūkstes ielā 103, Rīgā, piesaistītā zemes gabala transporta līdzekļu stāvēšanu reglamentējošās ceļa zīmes (“zona stāvēšana aizliegta”, “izņemot ar DzĪB «Ilūkstes nams 103» atļaujām” u.c.). Noteikt, ka ceļa zīmju izgatavošanas un uzstādīšanas izmaksas sedz tie dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki, kam pieder transporta līdzekļi un kuri vēlas saņemt Biedrības atļaujas stāvvietas izmantošanai, kā arī labprātīgi piekrīt uzņemties šos izdevumus. Lai efektīvi izlemtu šo jautājumu, pēc mājas pārņemšanas, biedrība rīkos rakstveida aptauju, piedāvājot katram dzīvokļa īpašniekam izvēlēties segt vai nesegt ceļa zīmju izgatavošanas un uzstādīšanas izmaksas, sadalot izdevumus vienādās daļās to dzīvokļu īpašnieku starpā, kuri pieteikušies izdevumu segšanai.

5. Dzīvokļu īpašnieku kopsapulce nolēma pasūtīt dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103 energoauditu ar termogrāfiju 2015./2016.g.g. ziemā un apmaksāt to no dzīvojamās mājas uzkrājumu fonda.

6. Dzīvokļu īpašnieku kopsapulce nolēma uzdot Biedrībai iesniegt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam vēstuli ar dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku lūgumu mainīt Rīgas pašvaldībai piederoša zemes gabala Ilūkstes ielā b/n, Rīgā, kadastra numuru 0100 071 2567 (kas atrodas mājas priekšpagalmā, no Ilūkstes ielas puses, un šobrīd ir apstādījumu un pastaigu zona), atļautās izmantošanas veidu no “dzīvojamās apbūves teritorijas” uz “apstādījumu un dabas teritoriju”, vēstulei pievienojot kopsapulces protokola izrakstu.

Paldies visiem dzīvokļu īpašniekiem, kuri ir piedalījušies dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē vai nozīmējuši savus pilnvarotos pārstāvjus! Pateicoties Jums kopsapulce bija lemttiesīga! Ceram uz Jūsu aktīvu līdzdalību mājas pārvaldīšanā arī turpmāk!
Biedrība darīs visu nepieciešamo kopsapulcē pieņemto lēmumu izpildei un rīkos nepieciešamas rakstveida aptaujas pēc dzīvojamās mājas pārņemšanas dzīvokļu īpašnieku pārvaldīšanā. Mēs informēsim Jūs par procesa virzību Rīgas domē un par pašvaldības pieņemtajiem lēmumiem attiecībā uz mūsu māju.

Ar cieņu,
DzĪB “Ilūkstes nams 103” valde