Kopsapulces 2023 rezultāti

2023.gada Kopsapulces rezultāti

Par 22.04.2023. dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku kopsapulces rezultātiem

 

Rīgā, 2023. gada 22. aprīlī

2023. gada 22. aprīlī biroju ēkas „Astras biroji” konferenču zālē notika daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku kopsapulce, kurā piedalījās 82 balsstiesīgie dzīvokļu īpašnieki vai viņu pilnvarotie pārstāvji.

Dzīvokļu īpašnieku kopsapulces dalībnieki pieņēma šādus lēmumus:

  1. Apstiprināt dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, uzturēšanas un apsaimniekošanas faktisko ieņēmumu un izdevumu pārskatu par 2022. gadu.
  2. Apstiprināt dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, uzturēšanas darbu plānu 2023.gadam.
  3. Pieņemt lēmumu par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, apmales atjaunošanas darbiem ēkas daļai (no 11.kāpņu telpas līdz 6.kāpņu telpai) un to finansējuma avotu:
    • Veikt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, (turpmāk tekstā – Dzīvojamā māja) apmales atjaunošanas (bruģēšanas) darbus ēkas daļai no 11.kāpņu telpas līdz 6.kāpņu telpai (aptuveni 117 metru garumā), t.sk. ēkas cokola atjaunošanas darbus.
    • Uzdot dzīvokļu īpašnieku biedrībai “Ilūkstes nams 103”, reģ.Nr.40008222703, noslēgt līgumu minēto darbu izpildei un apmaksāt remonta darbu izdevumus no dzīvojamās mājas uzkrājumu fonda līdzekļiem.
    • Nodrošināt apmales atjaunošanas darbu apmaksai iztrūkstošās naudas summas uzkrāšanu, veicot papildu uzkrājumus Dzīvojamās mājas fondā 0,50 EUR (0 eiro, piecdesmit centu) apmērā par dzīvokļa 1 kvadrātmetru mēnesī 5 (piecu) kalendāro mēnešu laikā, no 2023.gada jūnija līdz 2023.gada oktobrim.”
  4. Pagarināt mērķa uzkrājumu fonda termiņu Dzīvojamās mājas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu cauruļvadu pakāpeniskai nomaiņai līdz brīdim, kamēr šie darbi tiks pabeigti visās Dzīvojamās mājas kāpņu telpu grupās.

 

Turklāt, apspriežot citus ar Dzīvojamās mājas uzturēšanu un pārvaldīšanu saistītus jautājumus, dzīvokļu īpašnieku kopsapulces dalībnieki pieņēma šādus lēmumus:

 

☑ No 2023. gada 1.maija palielināt iemaksas apmēru Dzīvojamās mājas uzkrājumu fondā par papildu automašīnas stāvēšanas atļaujas izsniegšanu līdz EUR 100,00 (viens simts eiro, 00 centi) kalendārajā gadā.

☑ Noteikt, ka katrs Dzīvojamās mājas dzīvokļa īpašnieks patstāvīgi norēķinās par savu lielgabarīta atkritumu izvešanu, pasūtot šo pakalpojumu individuāli vai vienojoties par lielgabarīta atkritumu izvešanu ar Dzīvojamās mājas pārvaldnieku un iekļaujot atkritumu apsaimniekotāja aprēķināto samaksu par šo pakalpojumu ikmēneša komunālo pakalpojumu rēķinā.

☑ Noteikt, ka Dzīvojamās mājas dzīvokļos un nedzīvojamās telpās uzstādītu ūdens patēriņa skaitītāju pirmstermiņa verificēšanas un nomaiņas izdevumi (to darbnespējas gadījumā) tiek apmaksāti no Dzīvojamās mājas uzkrājumu fonda līdzekļiem.

☑ Turpināt elektrosadalņu atjaunošanas darbu izpildi Dzīvojamās mājas koplietošanas kāpņu telpās atbilstoši uzturēšanas darbu plānam 2023.gadam, nepalielinot veicamo darbu apjomu, t.i. pagaidām neveicot elektroinstalācijas vadu (stāvvadu) nomaiņu, par prioritāti uzskatot veco paketslēdžu un automātslēdžu nomaiņu.

☑ Uzdot Dzīvojamās mājas pārvaldniekam sagatavot informāciju par elektroinstalācijas pārbaudes izmaksām visiem Dzīvojamās mājas dzīvokļiem un nedzīvojamām telpām, lai izskatītu šo jautājumu nākamajā dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē.

☑ No 2023.gada 1.maija palielināt ikmēneša atlīdzības apmēru par Dzīvojamās mājas pārvaldīšanu.

☑ Atgriezt nedzīvojamo telpu Nr.603 un Nr.604 īpašniekiem daļu no Dzīvojamās uzkrājumu fondā jumta remontam iemaksātajiem līdzekļiem, tādējādi piedaloties nedzīvojamo telpu piebūvju jumtiņu remonta darbu izdevumu segšanā.

 

Pateicamies par Jūsu dalību kopsapulcē un interesi par mājas lietām!

 

Ar cieņu,
DzĪB “Ilūkstes nams 103” valde
tālr. 24115508
inams103@inbox.lv
www.ilukstes103.lv