Kopsapulces 2023 rezultāti

Kopsapulces 2023 rezultāti

Par 22.04.2023. dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku kopsapulces rezultātiem

 

Rīgā, 2023. gada 22. aprīlī

2023. gada 22. aprīlī biroju ēkas „Astras biroji” konferenču zālē notika daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku kopsapulce, kurā piedalījās 82 balsstiesīgie dzīvokļu īpašnieki vai viņu pilnvarotie pārstāvji.

Dzīvokļu īpašnieku kopsapulces dalībnieki pieņēma šādus lēmumus:

 1. Apstiprināt dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, uzturēšanas un apsaimniekošanas faktisko ieņēmumu un izdevumu pārskatu par 2022. gadu.
 2. Apstiprināt dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, uzturēšanas darbu plānu 2023.gadam.
 3. Pieņemt lēmumu par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, apmales atjaunošanas darbiem ēkas daļai (no 11.kāpņu telpas līdz 6.kāpņu telpai) un to finansējuma avotu:
  • Veikt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, (turpmāk tekstā – Dzīvojamā māja) apmales atjaunošanas (bruģēšanas) darbus ēkas daļai no 11.kāpņu telpas līdz 6.kāpņu telpai (aptuveni 117 metru garumā), t.sk. ēkas cokola atjaunošanas darbus.
  • Uzdot dzīvokļu īpašnieku biedrībai “Ilūkstes nams 103”, reģ.Nr.40008222703, noslēgt līgumu minēto darbu izpildei un apmaksāt remonta darbu izdevumus no dzīvojamās mājas uzkrājumu fonda līdzekļiem.
  • Nodrošināt apmales atjaunošanas darbu apmaksai iztrūkstošās naudas summas uzkrāšanu, veicot papildu uzkrājumus Dzīvojamās mājas fondā 0,50 EUR (0 eiro, piecdesmit centu) apmērā par dzīvokļa 1 kvadrātmetru mēnesī 5 (piecu) kalendāro mēnešu laikā, no 2023.gada jūnija līdz 2023.gada oktobrim.”
 4. Pagarināt mērķa uzkrājumu fonda termiņu Dzīvojamās mājas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu cauruļvadu pakāpeniskai nomaiņai līdz brīdim, kamēr šie darbi tiks pabeigti visās Dzīvojamās mājas kāpņu telpu grupās.

 

Turklāt, apspriežot citus ar Dzīvojamās mājas uzturēšanu un pārvaldīšanu saistītus jautājumus, dzīvokļu īpašnieku kopsapulces dalībnieki pieņēma šādus lēmumus:

 

☑ No 2023. gada 1.maija palielināt iemaksas apmēru Dzīvojamās mājas uzkrājumu fondā par papildu automašīnas stāvēšanas atļaujas izsniegšanu līdz EUR 100,00 (viens simts eiro, 00 centi) kalendārajā gadā.

☑ Noteikt, ka katrs Dzīvojamās mājas dzīvokļa īpašnieks patstāvīgi norēķinās par savu lielgabarīta atkritumu izvešanu, pasūtot šo pakalpojumu individuāli vai vienojoties par lielgabarīta atkritumu izvešanu ar Dzīvojamās mājas pārvaldnieku un iekļaujot atkritumu apsaimniekotāja aprēķināto samaksu par šo pakalpojumu ikmēneša komunālo pakalpojumu rēķinā.

☑ Noteikt, ka Dzīvojamās mājas dzīvokļos un nedzīvojamās telpās uzstādītu ūdens patēriņa skaitītāju pirmstermiņa verificēšanas un nomaiņas izdevumi (to darbnespējas gadījumā) tiek apmaksāti no Dzīvojamās mājas uzkrājumu fonda līdzekļiem.

☑ Turpināt elektrosadalņu atjaunošanas darbu izpildi Dzīvojamās mājas koplietošanas kāpņu telpās atbilstoši uzturēšanas darbu plānam 2023.gadam, nepalielinot veicamo darbu apjomu, t.i. pagaidām neveicot elektroinstalācijas vadu (stāvvadu) nomaiņu, par prioritāti uzskatot veco paketslēdžu un automātslēdžu nomaiņu.

☑ Uzdot Dzīvojamās mājas pārvaldniekam sagatavot informāciju par elektroinstalācijas pārbaudes izmaksām visiem Dzīvojamās mājas dzīvokļiem un nedzīvojamām telpām, lai izskatītu šo jautājumu nākamajā dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē.

☑ No 2023.gada 1.maija palielināt ikmēneša atlīdzības apmēru par Dzīvojamās mājas pārvaldīšanu.

☑ Atgriezt nedzīvojamo telpu Nr.603 un Nr.604 īpašniekiem daļu no Dzīvojamās uzkrājumu fondā jumta remontam iemaksātajiem līdzekļiem, tādējādi piedaloties nedzīvojamo telpu piebūvju jumtiņu remonta darbu izdevumu segšanā.

 

Pateicamies par Jūsu dalību kopsapulcē un interesi par mājas lietām!

 

Ar cieņu,
DzĪB “Ilūkstes nams 103” valde
tālr. 24115508
inams103@inbox.lv
www.ilukstes103.lv

Kopsapulce 2023

Godājamai dzīvokļa īpašniek!

Dzīvokļu īpašnieku biedrība „Ilūkstes nams 103” aicina Jūs piedalīties biedrības “Ilūkstes nams 103” biedru sapulcē un dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē.
Sapulces notiks 2023. gada 22. aprīlī (sestdien). Sākums: plkst. 10:00. Norises vieta: biroju ēkas “Astras biroji” konferenču zāle, 8.stāvs, G. Astras ielā 8B, Rīgā.

(Darba kārtības jautājumi var tikt izskatīti citā secībā organizatorisku iemeslu dēļ)

Uz sapulci lūdzam līdzi ņemt personas apliecinošus dokumentus.

Dalība sapulcē ir obligāta. Ja Jūs nevarat ierasties personīgi, lūdzu noformējiet pilnvaru jebkuram Jūsu ģimenes loceklim vai citai personai. Notariālais apliecinājums nav nepieciešams.
Uz sapulci lūdzam ierasties savlaicīgi, jo biroju ēkas “Astras biroji” galvenā ieeja tiks atvērta sapulces dalībniekiem tikai līdz plkst.10.30.

Biroja ēka “Astras biroji” atrodas 10 – 12 min attālumā no dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā. Atrasto to ir ļoti viegli!

Galvenā ieeja no G. Astras ielas puses:

Jāizmanto lifts, lai nokļūtu ēkas 8.stāvā:


Sapulce notiks konferenču zālē ēkas 8.stāvā:

Tiekamies sapulcē!

DzĪB “Ilūkstes nams 103”
Tālr. 24115508
www.ilukstes103.lv
e-pasts: inams103@inbox.lv

Par pazeminātu jumtiņu

Paziņojums
par pazemināta jumtiņa (virs 5.stāva lodžijām un dzīvokļiem) remonta darbu izpildi dzīvojamā mājā Ilūkstes ielā 103, Rīgā

 

Cien. dzīvokļa īpašniek!

 

Saskaņā ar 2022. gada 1. aprīļa dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku lēmumu (rakstveida aptaujas balsošanas protokols Nr.1-2022), laika periodā no 2022.gada 16. maija līdz 30. jūnijam tika organizēti un izpildīti dzīvojamās mājas pazemināta jumtiņa (virs 5.stāva lodžijām un dzīvokļiem) remonta darbi.

Remonta darbu ietvaros tika nosiltināts jumta pārsegums un divās kārtās ieklāts jauns bitumena jumta segums. Darbu garantijas laiks ir 5 (pieci) gadi. Darbi tika apmaksāti no dzīvojamās mājas uzkrājumu fonda līdzekļiem.

Darbu izpildi ir uzraudzījis sertificēts būvuzraugs Ilmārs Birzgalis (būvprakses sertifikāta Nr.5-03210), SIA „Būvprojektu vadības birojs”, reģ.Nr.40103707855.

Pateicamies par Jūsu atbalstu veicamajiem darbiem un ieguldījumu dzīvojamās mājas uzkrājumu fondā, kas deva iespēju organizēt un izpildīt ēkai svarīgus remonta darbus! Tikai kopā mēs varam uzlabot sava mājokļa tehnisko un vizuālo stāvokli!

Aicinām iepazīties ar klātpievienotu dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, pazemināta jumtiņa fotofiksāciju remonta darbu izpildes gaitā.

Ar cieņu,
DzĪB „Ilūkstes nams 103”
tālr.24115508
inams103@inbox.lv

 

Par logu nomaiņas darbu pabeigšanu

Paziņojums
par logu nomaiņas darbu pabeigšanu visās dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, koplietošanas kāpņu telpās


Cien. dzīvokļa īpašniek!

Saskaņā ar 2020. gada 3. jūnija dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku lēmumu (rakstveida aptaujas balsošanas protokols Nr.1-2020), dzīvojamās mājas koplietošanas kāpņu telpās tika organizēti un izpildīti veco koka logu nomaiņas darbi. Dzīvokļu īpašnieki vienojās veikt darbus pakāpeniski, pa vienai kāpņu telpai, uzkrājoties darbu apmaksai nepieciešamajam finanšu līdzekļu apjomam, un noteikt darbu izpildes secību atbilstoši katras kāpņu telpas iedzīvotāju komunālo pakalpojumu rēķinu maksāšanas disciplīnai. Ņemot vērā minēto, logu maiņas darbi tika izpildīti šādā secībā:

2020.gada vasarā jauni PVC logi tika uzstādīti 1., 2. un 6. kāpņu telpās.
2021.gada vasarā jauni PVC logi tika uzstādīti 4., 7. un 10. kāpņu telpās.
2022.gada vasarā jauni PVC logi tika uzstādīti 3., 5., 8., 9. un 11. kāpņu telpās, tādējādi pabeidzot logu nomaiņas darbus visās dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, koplietošanas kāpņu telpās.

Atbilstoši dzīvokļu īpašnieku lēmumam, šo darbu izdevumi tika segti no dzīvojamās mājas uzkrājumu fonda līdzekļiem.

 

Ar cieņu,
DzĪB „Ilūkstes nams 103” valde
inams103@inbox.lv
tālr. 24115508

Par gaisa kondicionieru uzstādīšanu

PAZIŅOJUMS

par gaisa kondicionieru uzstādīšanu

Laika periodā no 2022. gada 5. marta līdz 2022. gada 31. martam dzīvokļu īpašnieku biedrība „Ilūkstes nams 103” organizēja daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku lēmuma pieņemšanu rakstveida aptaujas veidā par gaisa kondicionieru uzstādīšanu dzīvokļu īpašumos. Aptauja tika ierosināta pēc dzīvojamās mājas dzīvokļa īpašnieka lūguma. Aptaujas ietvaros dzīvokļu īpašniekiem tika piedāvāts patstāvīgi izvērtēt, no vietas puses, gaisa kondicioniera pozitīvo devumu, kas izpaužas iespējā uzturēt iekštelpās komforta temperatūru, un, no otras puses, gaisa kondicioniera elementu iespējamo negatīvo ietekmi uz kopīpašuma tehnisko stāvokli un ārējo izskatu, iedzīvotāju dzīves kvalitāti u.c., kā arī pieņemt principiālu lēmumu „atļaut” vai „aizliegt” gaisa kondicionieru ārējo bloku uzstādīšanu uz dzīvojamās mājas fasādes.

Atbilstoši 2022. gada 22. aprīļa Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta vēstulē Nr.DA-22-11100-nd „Par informācijas sniegšanu saistībā ar nepieciešamo dzīvokļu īpašnieku piekrišanu būvdarbiem nekustamajā īpašumā Ilūkstes ielā 103, Rīgā” sniegto skaidrojumu, kondicionieru uzstādīšanai uz dzīvojamās mājas fasādes nepieciešams, lai „par” minētajiem darbiem nobalso dzīvokļu īpašnieki, kuri pārstāv vairāk nekā pusi no dzīvojamā mājā esošo dzīvokļu īpašumu īpašniekiem (50% + 1 balss).

Saskaņā ar 2022. gada 25. aprīļa aptaujas balsošanas protokolu Nr.2-2022, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku kopība ir pieņēmusi šādu lēmumu par gaisa kondicionieru uzstādīšanu:

 

DZĪVOKĻU ĪPAŠNIEKU KOPĪBAS LĒMUMS PAR GAISA KONDICIONIERIEM

1) Atļaut daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, (turpmāk tekstā – Dzīvojamās mājas) dzīvokļu īpašniekiem par saviem līdzekļiem uzstādīt savos dzīvokļu īpašumos gaisa kondicionierus un piestiprināt kondicionieru ārējos blokus uz dzīvojamās mājas fasādes, kas nav vērsta pret Ilūkstes ielas pusi un nav redzama no publiskās ārtelpas (t.i. iekšpagalma fasādes), ievērojot šādus nosacījumus:

1.1) gaisa kondicioniera sistēmas izejas mezgls ēkas fasādē nav lielāks par 5 cm;

1.2) gaisa kondicioniera darbības rezultātā radītais kondensāts tiek izvadīts dzīvokļa īpašuma (ēkas) iekšējā sadzīves kanalizācijas cauruļvadu sistēmā;

1.3) gaisa kondicioniera elementu radītais troksnis nepārsniedz 2014.gada 7.janvāra Ministru kabineta noteikumos Nr.16 “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” noteiktus trokšņa robežlielumus iekštelpām.

2) Dzīvokļa īpašniekam, kas vēlas uzstādīt savā dzīvokļa īpašumā gaisa kondicionieri, ir pienākums vienu nedēļu pirms darbu veikšanas rakstveidā informēt par to pārvaldnieku, saskaņojot gaisa kondicioniera ārējā bloka uzstādīšanas vietu.

3) Dzīvokļa īpašnieks, kura dzīvoklī tika uzstādīts gaisa kondicionieris, atbild par gaisa kondicioniera sistēmas elementu uzstādīšanas un darbības rezultātā kopīpašumam un/vai citiem dzīvokļu īpašniekiem nodarītajiem zaudējumiem un apņemas novērst tos par saviem līdzekļiem.

4) Dzīvokļa īpašniekam, kura dzīvoklī tika uzstādīts gaisa kondicionieris, ir pienākums demontēt to viena kalendārā mēneša laikā pēc pārvaldnieka rakstveida brīdinājuma saņemšanas, ja:

4.1) tas traucē pārvaldniekam vai tā pilnvarotajiem speciālistiem veikt darbības, kas saistītas ar Dzīvojamās mājas normālas ekspluatācijas nodrošināšanu, t.sk. remontu, atjaunošanu, siltināšanu un/vai apsekošanu u.tml.;

4.2) tas tika uzstādīts, pārkāpjot dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu un/vai LR normatīvos aktus.

5) Ja dzīvokļa īpašnieks nenodrošina gaisa kondicioniera demontāžu 4.punktā norādītajā termiņā, pārvaldniekam ir tiesības organizēt gaisa kondicioniera ārējo elementu noņemšanu no ēkas fasādes. Šajā gadījuma dzīvokļa īpašniekam ir pienākums apmaksāt visus ar gaisa kondicioniera ārējo elementu demontāžas darbu izpildi saistītus izdevumus viena kalendārā mēneša laikā no pārvaldnieka izrakstītā rēķina saņemšanas.

 

Par nobalsoja: 94 (deviņdesmit četri) dzīvokļu īpašnieki, kuri pārstāv 59,49% no visiem dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašumiem.

Pret nobalsoja: 36 (trīsdesmit seši) dzīvokļu īpašnieki.

Aptaujas lapu neiesniedza: 28 (divdesmit astoņi) dzīvokļu īpašnieki, kuri atbilstoši LR Dzīvokļa īpašuma likuma 20.panta otrai daļai ir nobalsojuši „pret” lēmuma pieņemšanu.

Dzīvokļu īpašnieku biedrība „Ilūkstes nams 103” aicina dzīvokļu īpašniekus ievērot 2022. gada 25. aprīļa dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu, plānojot gaisa kondicioniera uzstādīšanu savā dzīvoklī.

Ar cieņu,
DzĪB „Ilūkstes nams 103”
inams103@inbox.lv
Tālr. 24115508
Rīgā, 2022. gada 29. aprīlī

Kopsapulces 2022 rezultāti

Kopsapulces 2022 rezultāti

Dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums

par 2022. gada kopsapulces jautājumiem.

Rīgā, 2022. gada 1. aprilī

Sakarā ar epidemioloģisku situāciju Latvijas valstī dzīvokļu īpašnieki ir pieņēmuši lēmumu par 2022. gada kopsapulces jautājumiem rakstiskas aptaujas ietvaros. Aptauja tika organizēta laika periodā no 2022. gada 5. marta līdz 2022. gada 31. martam. Katrs dzīvokļa īpašnieks saņēma lēmuma projektu un informatīvo materiālu par 2022. gada kopsapulces jautājumiem.

Saskaņā ar 2022. gada 1. aprīļa aptaujas balsošanas protokolu Nr.1-2022 dzīvokļu īpašnieku kopība ir nolēmusi:

 1. Apstiprināt dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, uzturēšanas un apsaimniekošanas faktisko ieņēmumu un izdevumu pārskatu par 2021. gadu.
 2. Apstiprināt dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, uzturēšanas darbu plānu 2022. gadam.
 3. Pieņemt lēmumu par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, pazemināta jumtiņa remonta darbiem un to finansējuma avotu:
  • Veikt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, pazemināta jumtiņa virs 5.stāva dzīvokļiem un lodžijām remontu, t.sk. pārseguma nosiltināšanu un jauna bitumena jumta seguma ierīkošanu.
  • Uzdot dzīvokļu īpašnieku biedrībai “Ilūkstes nams 103”, reģ.Nr.40008222703, noslēgt līgumu minēto darbu izpildei un apmaksāt remonta darbu izdevumus no dzīvojamās mājas uzkrājumu fonda līdzekļiem.
  • Nodrošināt jumtiņa remonta darbu apmaksai iztrūkstošās naudas summas uzkrāšanu, veicot papildu uzkrājumus dzīvojamās mājas fondā turpmāko 9 (deviņu) kalendāro mēnešu laikā.

 

 1. gada 1. aprīļa aptaujas balsošanas protokola Nr.1-2022 kopija novietota katra dzīvokļa īpašnieka pastkastītē.

Pateicamies par Jūsu dalību sapulces jautājumu izlemšanā un interesi par mājas lietām!

Ar cieņu,
DzĪB “Ilūkstes nams 103” valde
tālr. 24115508
inams103@inbox.lv
www.ilukstes103.lv

Aptauja par 2022.g. kosapulces jautājumiem

Paziņojums
par dzīvokļu īpašnieku aptauju par 2022. gada kopsapulces jautājumiem

Rīgā, 2022. gada 5. martā

Cien. Dzīvokļa īpašniek!
Informējam Jūs, ka no 2021. gada 5. marta līdz 2021. gada 31. martam tiek organizēta dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku rakstiska aptauja par 2022. gada kopsapulces jautājumiem.

2022.gada 5. martā katra dzīvokļa īpašnieka pastkastītē tika novietots dzīvokļu īpašnieku lēmuma projekts, dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas faktisko ieņēmumu un izdevumu pārskats par periodu 01.01.2021.-31.12.2021. un dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plāns 2022. gadam. Lēmuma projekts elektroniskā veidā ar klātpievienotu informatīvo materiālu par 2022.gada kopsapulces jautājumiem tika nosūtīts elektroniskā veidā uz dzīvokļu īpašnieku e-pastiem.
Lūdzam Jūs iepazīties ar dzīvokļu īpašnieku lēmuma projektu un līdz 2022. gada 31. martam izteikt Jūsu viedokli, aizpildot aptaujas balsojuma veidlapu valsts valodā un novietojot tās mājas korespondences pastkastītē Jūsu kāpņu telpas pirmajā stāvā.

Lai pieņemtu dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu par 2022. gada kopsapulces jautājumiem ir nepieciešams, lai “par” lēmuma pieņemšanu ar savu parakstu aptaujas lapā nobalsotu vairāk nekā 1/2 no visiem dzīvokļu īpašniekiem, t.i., vismaz 80 dzīvokļu īpašnieki.

Jūsu dalība balsojumā ir nepieciešama, lai dzīvojamās mājas pārvaldīšanas process varētu nepārtraukti turpināties!

Ar cieņu,
Valde
DzĪB „Ilūkstes nams 103”
www.ilukstes103.lv
inams103@inbox.lv
tālrunis 24115508

Kopsapulces 2021 rezultāti

Kopsapulces 2021 rezultāti

Dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku lēmums

par 2021. gada kopsapulces jautājumiem.

Sakarā ar 2020. gada 6. novembra Ministru Kabineta rīkojumu Nr.655 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieki ir pieņēmuši lēmumu par 2021. gada kopsapulces jautājumiem rakstiskas aptaujas ietvaros. Aptauja tika organizēta laika periodā no 2021. gada 27. februāra līdz 2021. gada 15. martam. Katrs dzīvokļa īpašnieks saņēma lēmuma projektu un informatīvo materiālu par 2021. gada kopsapulces jautājumiem.

Saskaņā ar 2021. gada 15. marta aptaujas balsošanas protokolu Nr.1-2021 dzīvokļu īpašnieki ir nolēmuši:

 1. Apstiprināt DzĪB „Ilūkstes nams 103” finanšu gada pārskatu par 2020. gadu, kā arī 2021. gadā plānotos ieņēmumus un izdevumus.
 2. Veikt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļos un nedzīvojamās telpās 2017. gadā uzstādītu 622 (seši simti divdesmit divu) aukstā un karstā ūdens patēriņa skaitītāju verificēšanu, apmaksājot šo darbu izdevumus no dzīvojamās mājas uzkrājumu fonda līdzekļiem.
 3. Uzsākt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, iekšējo ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu cauruļvadu pakāpenisku nomaiņu, apmaksājot šo darbu izdevumus no dzīvojamās mājas uzkrājumu fonda līdzekļiem.

2021. gada 15. marta aptaujas balsošanas protokola Nr.1-2021 kopija novietota katra dzīvokļa īpašnieka pastkastītē.

 

Pateicamies par Jūsu dalību sapulces jautājumu izlemšanā un interesi par mājas lietām!

Ar cieņu,
DzĪB “Ilūkstes nams 103” valde
tālr. 24115508
inams103@inbox.lv
www.ilukstes103.lv

Aptauja par 2021.g. kosapulces jautājumiem

Paziņojums
par dzīvokļu īpašnieku aptauju par 2021. gada kopsapulces jautājumiem

 

Rīgā, 2021.gada 27.februārī

 

Cien. Dzīvokļa īpašniek!

Informējam Jūs, ka no 2021.gada 27.februāra līdz 2021.gada 15.martam tiek organizēta dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku rakstiska aptauja par 2021.gada kopsapulces jautājumiem.

2021.gada 27.februārī katra dzīvokļa īpašnieka pastkastītē tika novietots dzīvokļu īpašnieku lēmuma projekts, kā arī dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas faktisko ieņēmumu un izdevumu pārskats par periodu 01.01.2020.-31.12.2020. Lēmuma projekts elektroniskā veidā ar klātpievienotu informatīvo materiālu par 2021.gada kopsapulces jautājumiem tika nosūtīts elektroniskā veidā uz dzīvokļu īpašnieku e-pastiem.

Lūdzam Jūs iepazīties ar dzīvokļu īpašnieku lēmuma projektu un līdz 2021.gada 15.martam izteikt Jūsu viedokli, aizpildot aptaujas balsojuma veidlapu valsts valodā un novietojot tās mājas korespondences pastkastītē Jūsu kāpņu telpas pirmajā stāvā.

Lai pieņemtu dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu par 2021.gada kopsapulces jautājumiem ir nepieciešams, lai “par” lēmuma pieņemšanu ar savu parakstu aptaujas lapā nobalsotu vairāk nekā 1/2 no visiem dzīvokļu īpašniekiem, t.i., vismaz 80 dzīvokļu īpašnieki.

Jūsu dalība balsojumā ir nepieciešama, lai dzīvojamās mājas pārvaldīšanas process varētu nepārtraukti turpināties!

Ar cieņu,
Valde
DzĪB „Ilūkstes nams 103”
www.ilukstes103.lv
inams103@inbox.lv
tālrunis 24115508

Par jaunas gājēju ietves izbūvi

Par jaunas gājēju ietves izbūvi gar dzīvojamo māju Ilūkstes ielā 103, Rīgā

 

Rīgā, 2020.gada 20.decembrī

 

Dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieki izsaka pateicību Rīgas domes Satiksmes departamentam par 2020. gada rudenī īstenotu būvprojektu „Ietves izbūve un labiekārtojums Ilūkstes ielā 103, Rīgā”. Šī projekta ietvaros starp dzīvojamo māju un Ilūkstes ielas braucamo daļu tika izbūvēta jauna asfaltēta gājēju ietve, uzstādīti jauni soliņi ar mugura atbalstu, iestādītas liepas un atjaunots asfalta segums uz iebrauktuvēm iekškvartālā no abām Dzīvojamās mājas pusēm.

Pēc būvprojekta īstenošanas dzīvojamai mājai pieguļošā teritorija no Ilūkstes ielas puses izskatās sakopta un labiekārtota. Jaunu gājēju ietvi gar Ilūkstes ielu lieto visi mikrorajona iedzīvotāji.

Ceram, ka arī turpmāk Rīgas pilsētas pašvaldības iestādes atbalstīs rīdzinieku, tajā skaitā arī dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku projektus, sekmējot pilsētas teritorijas un dzīvojamā fonda atjaunošanu un attīstību.

 

 

Ar cieņu,

Valde

DzĪB „Ilūkstes nams 103”
www.ilukstes103.lv
inams103@inbox.lv
tālrunis 24115508