Kopsapulces 2019 rezultāti

Par 11.05.2019. dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku kopsapulces rezultātiem

2019.gada 11.maijā biroju ēkas “Astras biroji” konferenču zālē notika daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku kopsapulce, kurā piedalījās 80 balsstiesīgie dzīvokļu īpašnieki vai viņu pilnvarotie pārstāvji.

Kopsapulcē dzīvokļu īpašniekiem tika ziņots par dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu izmaksām, piegādātāju atlases procedūras norisi un rezultātiem, AS “Attīstības finanšu institūcijas ALTUM” piešķiramā Granta (līdzfinansējuma) apmēru, bankas piedāvātajiem kreditēšanas nosacījumiem un prognozējamo procenta likmi, projekta realizācijas stadiju un turpmāku virzību, dzīvokļu īpašnieku izdevumiem pēc projekta realizācijas u.c. Uz kopsapulci tika uzaicināta projekta vadītāja Signe Kajaka un būvuzņēmuma SIA “PRO DEV” pārstāvis Artis Zekunde, kuri atbildēja uz dzīvokļu īpašnieku uzdotajiem jautājumiem.

Kopsapulces laikā tika uzklausīta biedrības atskaite par iepriekšējā periodā (no 14.04.2018. līdz 11.05.2019.) padarīto, faktiskajiem ieņēmumiem un izdevumiem 2018.gadā, 2019.gadā plānotajiem izdevumiem, dzīvokļu īpašnieku parādiem un uzkrājumiem. Kopsapulces laikā tika uzklausīts biedrības grāmatvedes ziņojums un revidenta atzinums par biedrības 2018.gada finanšu pārskatu.

Kopsapulcē dzīvokļu īpašniekiem tika ziņots par dzīvojamai mājai Ilūkstes ielā 103, Rīgā, piesaistītā zemes gabala teritorijas labiekārtojuma projekta īstenošanas termiņiem.

Kopsapulces dalībnieki tika informēti par 2019.gada maijā Rīgas pilsētas Ziemeļu izpilddirekcijas realizējamiem gājēju celiņu (ietves) remonta un bruģēšanas darbiem dzīvojamās mājas pagalmā un to apjomiem, kā arī par Rīgas Domes Satiksmes departamenta ieplānoto gājēju ietves labiekārtojuma projekta Ilūkstes ielā 103, Rīgā, īstenošanu. Šajā sakarā kopsapulces dalībnieki ir izteikuši piekrišanu visiem paredzētajiem ietves remonta un bruģēšanas darbiem, tajā skaitā dzīvojamās mājas ārpagalmā (Ilūkstes ielas braucamās daļas pusē) 7.-11.kāpņu telpu ieeju tuvumā esošu gājēju celiņu atjaunošanas darbiem.

Kopsapulces dalībnieki vienbalsīgi pieņēma lēmumu:

 1. Apstiprināt DzĪB “Ilūkstes nams 103” finanšu gada pārskatu par 2018.gadu.
 2. Ievēlēt jaunu DzĪB “Ilūkstes nams 103” revidentu.

Ņemot vērā izpildīto darbu apjomu kopsapulces dalībnieki ir ierosinājuši palielināt ikmēneša pārvaldīšanas atlīdzības apmēru par 30%, un atklātā balsojumā ir vienbalsīgi apstiprinājuši šo ierosinājumu.

Pateicamies par Jūsu dalību kopsapulcē un interesi par mājas lietām! 

Rīgā, 2019.gada 14.maijā

Ar cieņu,
DzĪB “Ilūkstes nams 103” valde
tālr. 24115508
inams103@inbox.lv
www.ilukstes103.lv

 

Kopsapulce 2019

Godājamai dzīvokļa īpašniek!

Dzīvokļu īpašnieku biedrība „Ilūkstes nams 103” aicina Jūs uz dzīvokļu īpašnieku kopsapulci.
Sapulce notiks 2019.gada 11.maijā (sestdien), plkst. 10:00, biroju ēkas “Astras biroji” konferenču zālē, 8.stāvā, G. Astras ielā 8B, Rīgā.

Darba kārtība:

 1. Kopsapulces dalībnieku reģistrācija.
 2. Informācija par 2018.gada finanšu rezultātiem, revidenta ziņojums, gada pārskata apstiprināšana, 2019.gadā plānotie ieņēmumi un izdevumi.
 3. DzĪB “Ilūkstes nams 103” revidenta ievēlēšana.
 4. Teritorijas labiekārtojuma projekta I būvniecības kārtas īstenošanas termiņi.
 5. Dzīvojamās mājas atjaunošanas (renovācijas) projekta virzība, piegādātāju atlases procedūras norise un tās rezultāti.
 6. Atskaite par iepriekšējā periodā padarīto (14.04.2018. – 11.05.2019.).
 7. Citi jautājumi.

(Darba kārtības jautājumi var tikt izskatīti citā secībā organizatorisku iemeslu dēļ)

Uz sapulci lūdzam līdzi ņemt personas apliecinošus dokumentus.

Dalība sapulcē ir obligāta. Ja Jūs nevarat ierasties personīgi, lūdzu noformējiet pilnvaru jebkuram Jūsu ģimenes loceklim vai citai personai. Notariālais apliecinājums nav nepieciešams.
Uz sapulci lūdzam ierasties savlaicīgi, jo biroju ēkas “Astras biroji” galvenā ieeja tiks atvērta sapulces dalībniekiem tikai līdz plkst.10.30.

Biroja ēka “Astras biroji” atrodas 10 – 12 min attālumā no dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā. Atrasto to ir ļoti viegli!

Galvenā ieeja no G. Astras ielas puses:

Jāizmanto lifts, lai nokļūtu ēkas 8.stāvā:


Sapulce notiks konferenču zālē ēkas 8.stāvā:

Tiekamies sapulcē!

DzĪB “Ilūkstes nams 103”
Tālr. 24115508
www.ilukstes103.lv
e-pasts: inams103@inbox.lv

Iepirkums

Paziņojums

par dzīvokļu īpašnieku aptauju jautājumā par
dzīvojamai mājai Ilūkstes ielā 103, Rīgā, piesaistītā zemes gabala
teritorijas labiekārtojuma projekta I būvniecības kārtas īstenošanu

 

Cien. Dzīvokļa īpašniek!
Informējam Jūs, ka no 2019.gada 7. līdz 31.martam tiek organizēta dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku aptauja par 2018.gada 25.jūnijā Rīgas pilsētas būvvaldē saskaņotā dzīvojamai mājai piesaistītā zemes gabala teritorijas labiekārtojuma projekta I būvniecības kārtas īstenošanu, kuras ietvaros ir ieplānota divu iekšpagalma laukumu (bij. laukumu dvieļu žāvēšanai) pārbūve un bruģēšana, asfalta seguma ierīkošana trīs vietās, paplašinot esošās autostāvvietas, apstādījumu joslu izveide un citi teritorijas labiekārtošanas darbi.

Īstenojot iecerētos teritorijas labiekārtošanas darbus, dzīvokļu īpašnieki iegūs:

 • sakārtotu un ērtu kopīpašumu, kuru līdzīpašnieki varēs izmantot savām vajadzībām;
 • skaistāku un pievilcīgāku teritoriju, kas priecēs visus mājas iedzīvotājus;
 • kopīpašuma efektīvu lietošanu un tirgus vērtības pieaugumu;
 • atbildības sajūtu un gandarījumu par paveikto.

Aicinām Jūs iepazīties ar dzīvokļu īpašnieku lēmuma projektu un tam klātpievienoto dzīvojamai mājai piesaistītā zemes gabala teritorijas labiekārtojuma ģenerālplānu, un līdz 2019.gada 31.martam izteikt Jūsu viedokli šajā jautājumā, aizpildot aptaujas balsojuma veidlapu un novietojot to mājas korespondences pastkastītē Jūsu kāpņu telpas pirmajā stāvā vai nododot biedrības pārstāvjiem.

Lēmums būs saistošs visiem dzīvokļu īpašniekiem un dzīvojamai mājai piesaistītā zemes gabala labiekārtojuma projekts tiks realizēts, ja “par” lēmuma pieņemšanu ar savu parakstu aptaujas lapā nobalsos vairāk nekā 2/3 no visiem dzīvokļu īpašniekiem, t.i., vismaz 106 dzīvokļu īpašnieki.

Jūsu balss var būt izšķiroša!

Rīgā, 2019.gada 6.martā.

Ar cieņu,
DzĪB “Ilūkstes nams 103” valde
www.ilukstes103.lv
inams103@inbox.lv
tālrunis 24115508

Pamatprasības fasādes izskatam

Cien. dzīvokļa īpašniek, informējam Jūs par Rīgas pilsētas Būvvaldes pamatprasībām dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, fasādes izskatam, veicot ēkas atjaunošanu un siltināšanu:

Nepieciešams ievērot vienotu risinājumu lodžiju aizstiklojumam. Būvprojektā ietverta lodžiju aizstiklojuma skice, kas paredz 3 logu dalījumu īsām lodžijām un 6 logu dalījumu garām lodžijām. Dzīvokļos, kuros ir neatbilstošs lodžiju aizstiklojums (it sevišķi, ja stiklojums ir vecs, koka rāmjos un neatbilst minimālajām energoefektivitātes prasībām) ir jāveic esoša aizstiklojuma nomaiņa saskaņā ar būvprojekta risinājumu vai aizstiklojuma demontāža. Renovācijas darbu gaitā esošais lodžiju restojums jādemontē.


Jābūt vienotam logu ailu dalījumam visai ēkai. No iekšpagalma puses ir jāievēro logu ailu dalījums pa horizontāli, tajā skaitā virtuves logiem ir jābūt vienāds dalījums. Ja logam nebija paredzēts horizontālais dalījums, to var vizuāli panākt, montējot papildus listīti. Ja logam horizontālā dalījuma vietā ir paredzēts vertikālais, šāds logs ir jānomaina. Logu rāmju krāsojums ir jābūt vienāds (balts).

 

Lodžiju un logu oficiāls projekts:
AR-21AR-22AR-23Fasādes modelis

 

Ar cieņu,
DzĪB “Ilūkstes nams 103”
inams103@inbox.lv
tālr.24115508
www.ilukstes103.lv

Kopsapulces 2018 rezultāti

Par 14.04.2018. dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku kopsapulces rezultātiem

2018.gada 14.aprīlī biroju ēkas “Astras biroji” konferenču zālē notika daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku kopsapulce, uz kuru ieradās un iereģistrējās 93 dzīvokļu īpašnieki vai viņu pilnvarotie pārstāvji.

Dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē tika izskatīti jautājumi par 2017.gadā paveiktajiem darbiem,  par dzīvojamās mājas ūdens patēriņa starpības samazinājumu pēc jaunu ūdens skaitītāju uzstādīšanas, par biedrības administratīvo pieņemšanas telpu, par 2018.gadā plānotajiem remonta darbiem un pārvaldīšanas izdevumiem, par dzīvojamās mājas atjaunošanas (renovācijas) projekta izstrādes un saskaņošanas norisi, projektā ietvertajiem uzlabojumiem un to aptuvenām izmaksām.

Kopsapulces laikā tika uzklausīta biedrības atskaite par iepriekšējā periodā (no 18.02.2017. līdz 14.04.2018.) padarīto, faktiskajiem ieņēmumiem un izdevumiem 2017.gadā, dzīvokļu īpašnieku parādiem un uzkrājumiem.

Kopsapulces laikā tika uzklausīts biedrības grāmatvedes ziņojums un revidenta atzinums par biedrības 2017.gada finanšu pārskatu.

Kopsapulces dalībnieki vienbalsīgi pieņēma lēmumu:

 1. Apstiprināt DzĪB “Ilūkstes nams 103” gada pārskatu par 2017.gadu.
 2. gadā turpināt lietus ūdens un sadzīves notekūdeņu ārējās kanalizācijas cauruļvadu Dn110 posmu nomaiņas darbus pie dzīvojamās mājas 8., 9., 10. un 11. kāpņu telpām.
 3. Turpmāk maksu par konstatēto dzīvojamās mājas ūdens patēriņa starpību sadalīt pēc dzīvokļu īpašumu skaita saskaņā ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pilnvarojuma līgumu (pēc jaunu ūdens skaitītāju uzstādīšanas un līdz kopsapulcei biedrība to sedza no pārvaldīšanas maksas ieņēmumiem).

Citu starpā kopsapulces dalībnieki ir vienbalsīgi apstiprinājuši biedrības administratīvās pieņemšanas telpas atrašanās vietu vienā no dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, palīgtelpām, lai turpmāk izmantotu to dzīvokļu īpašnieku pieņemšanai un administratīvajām vajadzībām.

Pateicamies par Jūsu dalību kopsapulcē!

Rīgā, 23.04.2018.

Ar cieņu,
DzĪB “Ilūkstes nams 103”
inams103@inbox.lv
tālr.24115508
www.ilukstes103.lv

 

Par NĪN

Par nekustamā īpašuma nodokli 2018. un 2019. g.

Cien. Dzīvokļa īpašniek!

Informējam, ka pamatojoties uz 2012.gada 18. decembra Rīgas Domes saistošajiem noteikumu Nr.198 “Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanas kārtība Rīgā” 4.24.punktu, visiem dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašniekiem ir piešķirts nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums 90% apmērā 2018. un 2019.gadiem.

Gadījumā, ja Jūs neesam saņēmis maksāšanas paziņojumu ar pārrēķināto nekustamā īpašuma nodokļa summu, lūdzam vērsties Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldē Terēzes ielā 5, Rīgā, vai pa bezmaksas tālr. 80000850.

Ar cieņu,
DzĪB “Ilūkstes nams 103”
Inams103@inbox.lv
Tālr. 24115508

Kopsapulce 2018

Godājamai dzīvokļa īpašniek!

Dzīvokļu īpašnieku biedrība „Ilūkstes nams 103” aicina Jūs uz dzīvokļu īpašnieku kopsapulci.
Sapulce notiks 2018.gada 14.aprīlī, plkst. 10:00, biroju ēkas “Astras biroji” konferenču zālē, 8.stāvā, G. Astras ielā 8B, Rīgā.

Darba kārtība:

1. Kopsapulces dalībnieku reģistrācija.
2. Informācija par 2017.gada finanšu rezultātiem, revidenta ziņojums, gada pārskata apstiprināšana, 2018.gadā plānotie ieņēmumi un izdevumi.
3. Dzīvojamās mājas ūdens patēriņa starpība pēc jaunu ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanas un tās apmaksas kārtība.
4. DzĪB “Ilūkstes nams 103” administratīvā (pieņemšanas) telpa, tās atrašanās vietas un lietošanas mērķa apstiprināšana.
5. 2018.gadā plānotie ārējās lietus ūdens un sadzīves notekūdeņu kanalizācijas cauruļvadu posmu nomaiņas darbi un to izdevumu apmaksa.
6. Dzīvojamās mājas atjaunošanas (renovācijas) projekta izstrādes un saskaņošanas norise, projektā ietvertie dzīvojamās mājas uzlabojumi un to aptuvenās izmaksas.
7. Atskaite par iepriekšējā periodā padarīto (18.02.2017. – 14.04.2018.).
8. Citi jautājumi.

Uz sapulci lūdzam līdzi ņemt personas apliecinošus dokumentus.

Dalība sapulcē ir obligāta. Ja Jūs nevarat ierasties personīgi, lūdzu noformējiet pilnvaru jebkuram Jūsu ģimenes loceklim vai citai personai. Notariālais apliecinājums nav nepieciešams.
Uz sapulci lūdzam ierasties savlaicīgi, jo biroju ēkas “Astras biroji” galvenā ieeja tiks atvērta sapulces dalībniekiem tikai līdz plkst.10.30.

Biroja ēka “Astras biroji” atrodas 10 – 12 min attālumā no dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā. Atrasto to ir ļoti viegli!

Galvenā ieeja no G. Astras ielas puses:

Jāizmanto lifts, lai nokļūtu ēkas 8.stāvā:


Sapulce notiks konferenču zālē ēkas 8.stāvā:

Tiekamies sapulcē!

DzĪB “Ilūkstes nams 103”
Tālr. 24115508
www.ilukstes103.lv
e-pasts: inams103@inbox.lv

Labiekārtojuma projekts

Par daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Ilūkstes ielā 103, Rīgā,
piesaistītā zemes gabala labiekārtojuma projekta izstrādi

Cien. Dzīvokļa īpašniek!

Laika posmā no 2017.gada 19.decembra līdz 2018.gada 15.janvārim tika organizēta daudzdzīvokļu dzīvojamās Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku aptauja par dzīvojamai mājai piesaistītā zemes gabala teritorijas labiekārtojuma projekta izstrādi un saskaņošanu. Aptauja tiek uzsākta sakarā ar saņemtajiem dzīvokļu īpašnieku ierosinājumiem nodrošināt kopīpašumā esoša zemes gabala izmantošanu atbilstoši dzīvokļu īpašnieku vajadzībām.

Saskaņā ar 2018.gada 16.janvāra daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, aptaujas balsošanas protokolu Nr.2-2018, dzīvokļu īpašnieku kopība ir pieņēmusi lēmumu veikt teritorijas labiekārtojuma projekta izstrādi un saskaņošanu. “Par” minētā lēmuma pieņemšanu ir nobalsojuši 124 (viens simts divdesmit četri) dzīvokļu īpašnieki, kas sastāda vairāk par 2/3 (un arī vairāk par 3/4) no kopējā dzīvokļu īpašnieku skaita. Projekta izstrādes un saskaņošanas izdevumi dzīvokļu īpašnieku apstiprinātajā apmērā tiks segti no dzīvojamās mājas uzkrājumu fonda līdzekļiem.

Ar cieņu,
DzĪB “Ilūkstes nams 103” valde
www.ilukstes103.lv
inams103@inbox.lv
Tālrunis 24115508