Aptauja par 2020.g. kosapulces jautājumiem

PAZIŅOJUMS

par dzīvokļu īpašnieku aptauju par 2020.g. kopsapulces jautājumiem

 

Cien. Dzīvokļa īpašniek!

 

Informējam Jūs, ka no 2020.gada 15.maija līdz 2020.gada 1.jūnijam tiek organizēta dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku rakstiska aptauja par 2020.gada kopsapulces jautājumiem.

2020.gada 15.maijā katra dzīvokļa īpašnieka pastkastītē tika novietots dzīvokļu īpašnieku lēmuma projekts. Lēmuma projekts un tā pielikums Nr.1 „Informatīvais materiāls par 2020.g. kopsapulces jautājumiem” tika nosūtīts elektroniskā veidā uz dzīvokļu īpašnieku e-pastiem.

Lūdzam Jūs iepazīties ar dzīvokļu īpašnieku lēmuma projektu, kā arī informatīvo materiālu un līdz 2020.gada 1.jūnijam izteikt Jūsu viedokli, aizpildot aptaujas balsojuma veidlapu valsts valodā un novietojot tās mājas korespondences pastkastītē Jūsu kāpņu telpas pirmajā stāvā.

Lai pieņemtu dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu par 2020.gada kopsapulces jautājumiem ir nepieciešams, lai “par” lēmuma pieņemšanu ar savu parakstu aptaujas lapā nobalsotu vairāk nekā 50% no visiem dzīvokļu īpašniekiem, t.i., vismaz 80 dzīvokļu īpašnieki.

Jūsu dalība balsojumā ir nepieciešama, lai dzīvojamās mājas pārvaldīšanas process varētu nepārtraukti turpināties!

 

 

Ar cieņu,
Valde
DzĪB „Ilūkstes nams 103”
www.ilukstes103.lv
inams103@inbox.lv
tālrunis 24115508

ŪK tehniskais stāvoklis

Ziņojums
par dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā,
ūdensapgādes un kanalizācijas cauruļvadu sistēmu tehnisko stāvokli

 

Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Ilūkstes ielā 103, Rīgā, un ar to funkcionāli saistīti ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu cauruļvadi tika izbūvēti 1986. gadā. Kopš tā laika tika veikti tikai atsevišķu cauruļvadu posmu nomaiņas darbi. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu cauruļvadi (stāvvadi) ēkā tiek nepārtraukti ekspluatēti jau 34 gadus, un to plānveida nomaiņa/atjaunošana līdz šim netika veikta.

Saskaņā ar 28.09.2010. Ministru kabineta noteikumiem Nr.907 „Noteikumi par dzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko apkopi, kārtējo remontu un energoefektivitātes minimālām prasībām” (pielikums Nr.2) ir beidzies ūdensapgādes sistēmas cauruļvadu kalpošanas termiņš – 20 gadi karstā ūdens cauruļvadiem, 30 – gadi aukstā ūdens cauruļvadiem.

Ņemot vērā iepriekš minēto, 2020. gada 3. martā tika veikta dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, ūdensapgādes un kanalizācijas cauruļvadu sistēmu tehniskā apsekošana un sagatavots tehniskās apsekošanas atzinums.

 

Sertificēta būvspeciālista Gata Klētnieka (būvprakses sertifikāts Nr.5-0566, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu būvuzraudzība, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas) secinājumi:

 

Veicot tehnisko apsekošanu lokālās vietās, tika konstatēts, ka sākotnējā laika ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas sistēmas ir sliktā tehniskā stāvoklī. Vietām konstatēti kanalizācijas cauruļvadu fiziski bojājumi, kas būtiski ietekmē sistēmas darbību un apkārtējās vides drošību. Tāpat kanalizācijas sistēmai konstatēti savienojumu neblīvumi, deformācijas un plaisas, kas rada ļoti augstu avārijas risku. Ūdensapgādes sistēmas cauruļvadu iekšējās virsmas korozijas un aizsērējuma fakts rada ietekmi uz ūdensapgādes sistēmas sūkņu darbību un nepietiekoša ūdens debeta nodrošināšanu patērētājiem. Vienlaikus, nehigiēniskā un ar abrazīvām daļiņām esošā ūdensapgādes cauruļvadu sistēma rada risku patērētāju sadzīves tehnikas bojājumiem (neveicot regulāru filtru tīrīšanu) un var radīt veselības traucējumus patērētājiem (lietojot neattīrītu/nevārītu ūdeni uzturā).

Vienlaikus norādu, ka atbilstoši 28.09.2010. MK noteikumiem Nr.907 „Noteikumi par dzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko apkopi, kārtējo remontu un energoefektivitātes minimālām prasībām” un to pielikumam Nr.2 „Konstruktīvo elementu, apdares un inženierietaišu vidējais kalpošanas ilgums”:

 • karstā ūdens cauruļvadu vidējais normatīvais kalpošanas ilgums ir 20 gadi;
 • aukstā ūdens cauruļvadu vidējais normatīvais kalpošanas ilgums ir 30 gadi;
 • ķeta kanalizācijas cauruļvadu vidējais normatīvais kalpošanas ilgums ir 45 gadi.

Ņemot vērā to, ka dzīvojamā ēka un tajā izbūvētas ūdensapgādes un kanalizācijas cauruļvadu sistēmas tiek nepārtraukti ekspluatētas kopš 1986. gada (ēkas un inženiertīklu izbūves gads), uz doto brīdi ēkas cauruļvadu sistēmas darbojas 34 gadus. Līdz ar to ēkas karstā un aukstā ūdensapgādes cauruļvadu kalpošanas ilgums ir beidzies, savukārt ķeta kanalizācijas cauruļvadu sliktais tehniskais stāvoklis liecina par to pirmstermiņa nomaiņas nepieciešamību.

Atbilstoši LBN 221-15 “Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija”, 108. punktam, netiek nodrošināta prasība: “…tehniskajos kanālos novietotās caurules nodrošina ar izolāciju pret kondensāciju” un 112. punktam: “Visus turpgaitas un cirkulācijas cauruļvadus (izņemot pievadus uz sanitāri tehniskajām ierīcēm) nodrošina ar siltumizolāciju”.

Atbilstoši LR Dzīvokļa īpašuma likuma 10. panta 1. daļas 7. punktam, dzīvokļa īpašniekam ir pienākums nodrošināt piekļūšanu šahtās esošajām inženierkomunikācijām, lai veiktu to nomaiņu, remontu vai tehnisko apsekošanu.

 

Slēdziens: Ņemot vērā apsekošanas rezultātus un LR spēkā esošo normatīvo aktu prasības, uzskatu, ka daudzdzīvokļu dzīvojamā ēkā Ilūkstes ielā 103, Rīgā, ir nepieciešams pilnībā nomainīt ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas sistēmas cauruļvadus, tajā skaitā inženierkomunikāciju šahtās esošus stāvvadus, karstā ūdens cirkulācijas sistēmas guļvadus bēniņos un sadzīves kanalizācijas sistēmas guļvadus pagrabos. Rekomendēju izmantot mūsdienu prasībām atbilstošus cauruļvadus un izolācijas materiālus. Vienlaikus pārbūvējot ēkas stāvvadu sistēmu vietās, kur cauruļvadi šķērso ugunsdrošības zonas izmantot atbilstošas klases ugunsdrošības aizsardzības materiālus, kā rezultātā tiks nodrošināta/uzlabota ēkas ugunsdrošība.  Veicot virtuves sadzīves kanalizācijas stāvvadu nomaiņu, rekomendēju esošos Dn50 cauruļvadus nomainīt uz Dn75, kā rezultātā uzlabotu sistēmas funkcionālo darbību.  

 

Ar pilnu tehniskās apsekošanas atzinuma tekstu Jūs varat iepazīties šeit.

 

 

 

Ņemot vērā iepriekš minēto, biedrība aicina dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašniekus nodrošināt novecojušo ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu cauruļvadu (t.sk. stāvvadu) pakāpeniskai nomaiņai nepieciešamos finanšu līdzekļus, izvērtējot iespēju nodibināt papildus uzkrājumu fondu šim mērķim.

 

 

Ar cieņu,
DzĪB „Ilūkstes nams 103”
Inams103@inbox.lv
Tālr. 24115508

Paziņojums

Godājamai dzīvokļa īpašniek!

 

Pamatojoties uz 2020. gada 12. marta Ministru Kabineta rīkojumu Nr.103 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, ar kuru tiek aizliegti publiski pasākumi un sapulces, lai ierobežotu Covid-19 vīrusa izplatību, dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku kopsapulce (klātienē) 2020.gada 9.maijā tiek atcelta.

Balsošana par kopsapulces jautājumiem tiks organizēta rakstiskas aptaujas veidā saskaņā ar LR Dzīvokļa īpašuma likuma 20. pantu. Aptaujas balsojuma lapa papīra formā tiks novietota katra dzīvokļa īpašnieka pastkastītē, kā arī nosūtīta elektroniski uz e-pastu. Termiņš balsojumam tiks noteikts ne īsāks par divām kalendārām nedēļām. Lūdzam sekot līdzi turpmākai informācijai.

Lai pasargātu sevi un savus ģimenes locekļus no Covid-19 vīrusa, lūdzam ievērot LR Ekonomikas ministrijas ieteikumus daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem:

 1. Nerīkot savās mājsaimniecībās svinības un citus pasākumus, kuru dalībnieki nav jūsu mājsaimniecības iedzīvotāji;
 2. Ievērot personīgos epidemioloģiskās drošības pasākumus (mazgāt vai dezinficēt rokas pirms un pēc koplietošanas telpu apmeklējuma, šķaudot aizsegt muti ar vienreizlietojamu salveti utt.);
 3. Iespēju robežās neaizskart koplietošanas virsmas (kāpņu margas u.c.). Ja no tā nav iespējams izvairīties, pēc saskarsmes ar šādām virsmām (durvju rokturi, koda durvju, lifta pogas, gaismas slēdži u.c.) izmantojiet dezinfekcijas līdzekļus, salvetes un rūpīgi nomazgājiet rokas;
 4. Bez nepieciešamības neapmeklēt koplietošanas zonas, bet, tās apmeklējot, ievērot savstarpējo 2 metru distanci. Piemēram, kāpņu telpās kaimiņiem, ejot pa kāpnēm, samainīties vietās, kur maksimāli iespējams ievērot 2 metru distanci;
 5. Sasveicinoties ar kaimiņiem, neizmantot rokasspiedienu vai apskāvienus, u.c. (sk. https://www.em.gov.lv/lv/jaunumi/27656-covid-19-svariga-informacija-daudzdzivoklu-maju-iedzivotajiem-un-apsaimniekotajiem)

 

Sargājiet sevi un savus tuviniekus!

 

Ar cieņu,
DzĪB „Ilūkstes nams 103”
Inams103@inbox.lv
Tālr. 24115508

Atkārtotas aptaujas rezultāti par atjaunošanas projekta īstenošanu

Atkārtotas aptaujas rezultāti par dzīvojamās mājas atjaunošanas projekta īstenošanu

 

Cien. Dzīvokļa īpašniek!

Informējam Jūs par dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku atkārtotas aptaujas rezultātiem:

Saskaņā ar 28.01.2020. aptaujas balsošanas protokolu Nr.1-2020, dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums par dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, atjaunošanas projekta īstenošanu netika pieņemts, jo “par” lēmuma projektu nobalsojušo dzīvokļu īpašnieku kopskaits nav pietiekošs šī lēmuma pieņemšanai. “Par” dzīvojamās mājas atjaunošanas projekta īstenošanu ir nobalsojuši 101 (viens simts viens) dzīvokļu īpašnieks, kas sastāda 63,92% no kopējā dzīvokļu īpašumu skaita. “Pret” lēmuma pieņemšanu šajā jautājumā ir nobalsojuši 57 (piecdesmit septiņi) dzīvokļu īpašnieki, tajā skaitā 30 (trīsdesmit) dzīvokļu īpašnieki ir parakstījušies “pret” lēmuma projektu, bet 27 (divpadsmit septiņi) dzīvokļu īpašnieki nav iesnieguši parakstītās aptaujas balsojuma veidlapas.

Neapstiprinot lēmuma projektu par dzīvojamās mājas atjaunošanas projekta īstenošanu, dzīvokļu īpašnieki ir atteikušies no dzīvojamās mājas atjaunošanai un siltināšanai nepieciešamā būvniecības darbu kopuma izpildes un AS “Attīstības finanšu institūcijas “ALTUM”” līdzfinansējuma EUR 951483,50 apmērā saņemšanas, kā arī uzņēmušies atbildību par visiem iespējamiem riskiem, kas ir saistīti ar ēkas, tās konstruktīvo elementu un/vai funkcionāli saistīto inženierkomunikāciju tīklu tehniskā stāvokļa pasliktināšanos vai bojāeju, avārijas situācijām un to radītajām sekām.

28.01.2020. aptaujas balsošanas protokolā Nr.1-2020 tika atspoguļoti dzīvokļu īpašnieku balsošanas rezultāti, dzīvokļu īpašnieku atšķirīgā viedokļa saturs un citas būtiskas ziņas par balsojumu.

Aptaujas balsošanas protokola kopija ir novietota katra dzīvokļa īpašnieka pastkastītē.

Ar cieņu,
Valde
DzĪB „Ilūkstes nams 103”
www.ilukstes103.lv
inams103@inbox.lv
tālrunis 24115508

Par labiekārtojuma projekta īstenošanu

Par dzīvojamai mājai Ilūkstes ielā 103, Rīgā, piesaistītā zemes gabala teritorijas labiekārtojuma projekta īstenošanu 2019. gadā.

 

Pamatojoties uz 2019.gada 2.aprīļa dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku aptaujas balsošanas protokolu Nr.1-2019 „Par teritorijas labiekārtojuma projekta I būvniecības kārtas īstenošanu”, saskaņā ar kuru dzīvokļu īpašnieku kopība ar 82,91% balsu vairākumu ir apstiprinājusi minētā projekta realizāciju, 2019.gada jūnijā dzīvojamās mājas iekšpagalmā tika izpildīti iecerētie būvniecības un labiekārtojuma darbi, tajā skaitā laukumu izbūve un bruģēšana, asfalta seguma ierīkošanu, zaļās zonas paplašināšana, apstādījumu joslu izveide u.c.

Izpildītie darbi tika apmaksāti no dzīvojamās mājas uzkrājumu fonda līdzekļiem un nodoti ekspluatācijā 2019.gada 13.novembrī.

2019.gada augustā tika organizēta un veikta dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, iekšpagalmā esošu autostāvvietu horizontālā ceļa apzīmējuma atjaunošana. Savukārt 2019.gada septembrī profesionālais arborists ir izpildījis iekšpagalmā esošu koku vainagu kopšanas darbus.

Tādējādi pateicoties dzīvokļu īpašnieku atbalstam, 2019.gadā tika izpildīti vērienīgi iekšpagalma teritorijas labiekārtošanas darbi, kuru rezultāti priecē visus mājas iedzīvotājus.

Ar cieņu,
Valde
DzĪB „Ilūkstes nams 103”
www.ilukstes103.lv
inams103@inbox.lv
tālrunis 24115508

Par gājēju celiņa rekonstrukciju

Par 2019. gadā izpildītajiem gājēju celiņa rekonstrukcijas darbiem dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, pagalmā.

 

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieki izsaka pateicību Rīgas domei un Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijai par 2019.gada maijā – augustā dzīvojamās mājas pagalmā izpildītajiem gājēju celiņa atjaunošanas un rekonstrukcijas darbiem.

Kopš 2014.gada dzīvokļu īpašnieki daudzkārt bija griezušies ar rakstveida iesniegumiem Rīgas domē ar lūgumu piedalīties dzīvojamai mājai piesaistītā zemes gabala labiekārtošanas darbos, tajā skaitā atjaunojot neapmierinošā tehniskā stāvoklī esošu gājēju celiņu. 2019.gada maijā Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija ir organizējusi esošās ietves bojāta asfalta seguma demontāžu un jaunā bruģēta celiņa izbūvi. Darbi tika pabeigti 2019.gada augustā un kopš tā laika dzīvojamās mājas iedzīvotāji ar prieku un pateicību lieto jaunu, dzīvībai un veselībai drošu gājēju celiņu, lai tiktu pie sava mājokļa.

Ceram, ka arī turpmāk Rīgas pilsētas pašvaldības iestādes atbalstīs rīdzinieku, tajā skaitā arī dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku projektus, sekmējot pilsētas teritorijas un dzīvojamā fonda atjaunošanu un attīstību.

Ar cieņu,
Valde
DzĪB „Ilūkstes nams 103”
www.ilukstes103.lv
inams103@inbox.lv
tālrunis 24115508

Aptaujas rezultāti par mājas atjaunošanu

Aptaujas rezultāti par dzīvojamās mājas atjaunošanas projekta īstenošanu

Cien. Dzīvokļa īpašniek!

Informējam Jūs par dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku aptaujas rezultātiem:

Saskaņā ar 03.09.2019. aptaujas balsošanas protokolu Nr.2-2019, dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums par dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, atjaunošanas projekta īstenošanu netika pieņemts, jo “par” lēmuma projektu nobalsojušo dzīvokļu īpašnieku kopskaits nav pietiekošs šī lēmuma pieņemšanai. “Par” dzīvojamās mājas atjaunošanas projekta īstenošanu ir nobalsojuši 96 (deviņdesmit seši) dzīvokļu īpašnieki, kas sastāda 60,75% no kopējā dzīvokļu īpašumu skaita. “Pret” lēmuma pieņemšanu šajā jautājumā ir nobalsojuši 62 (sešdesmit divi) dzīvokļu īpašnieki, tajā skaitā 50 (piecdesmit) dzīvokļu īpašnieki ir parakstījušies “pret” lēmuma projektu, bet 12 (divpadsmit) dzīvokļu īpašnieki nav iesnieguši parakstītās aptaujas balsojuma veidlapas.

Neapstiprinot lēmuma projektu par dzīvojamās mājas atjaunošanas projekta īstenošanu, dzīvokļu īpašnieki ir atteikušies no dzīvojamās mājas atjaunošanai un siltināšanai nepieciešamā būvniecības darbu kopuma izpildes un AS “Attīstības finanšu institūcijas “ALTUM”” līdzfinansējuma EUR 951483,50 apmērā saņemšanas, kā arī uzņēmušies atbildību par visiem iespējamiem riskiem, kas ir saistīti ar ēkas, tās konstruktīvo elementu un/vai funkcionāli saistīto inženierkomunikāciju tīklu tehniskā stāvokļa pasliktināšanos vai bojāeju, avārijas situācijām un to radītajām sekām.

03.09.2019. aptaujas balsošanas protokolā Nr.2-2019 tika atspoguļoti dzīvokļu īpašnieku balsošanas rezultāti, dzīvokļu īpašnieku atšķirīgā viedokļa saturs un citas būtiskas ziņas par balsojumu.

Aptaujas balsošanas protokola kopija ir novietota katra dzīvokļa īpašnieka pastkastītē.

 

Ar cieņu,
Valde
DzĪB „Ilūkstes nams 103”
www.ilukstes103.lv
inams103@inbox.lv
tālrunis 24115508

Aptauja par atjaunošanas projekta īstenošanu

PAZIŅOJUMS
par dzīvokļu īpašnieku aptauju jautājumā par
dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, atjaunošanas projekta īstenošanu

Rīgā, 2019.gada 18.jūlijā.

 

Cienījamie dzīvokļu īpašnieki!

Informējam Jūs, ka no 2019.gada 18.jūlija līdz 2019.gada 30.augustam tiek organizēta dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku aptauja par dzīvojamās mājas atjaunošanas projekta īstenošanu, veicot tā ietvaros paredzēto ēkas energoefektivitātes uzlabošanai nepieciešamo būvniecības darbu kopumu.

Saskaņā ar 2017.gada 11.janvāra daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku lēmumu un aptaujas balsošanas protokolu Nr.2-2017 par dalību daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmā, kā arī atbilstoši 2016.gada 15.marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.160, tika izstrādāta un saskaņota daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, energoefektivitāti paaugstinošo pasākumu īstenošanai nepieciešamā tehniskā dokumentācija, saņemts AS “Attīstības finanšu institūcijas “ALTUM”” (turpmāk tekstā saukta – ALTUM) pozitīvais atzinums, veikta piegādātāju (būvkomersanta, būvuzrauga, autoruzrauga) atlase un izpildītas citas projekta realizācijai nepieciešamās darbības. Detalizētu informāciju par iepriekš minētajiem pasākumiem dzīvokļu īpašnieki ir saņēmuši 2019.gada 11.maija kopsapulcē, kurā piedalījās projekta vadītāja Signe Kajaka un būvkomersanta pārstāvis un sniedza atbildes uz dzīvokļu īpašnieku jautājumiem.

Dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, fasāde (no Ilūkstes ielas puses). Būvprojekts.

Dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, fasāde (no iekšpagalma puses). Būvprojekts.

Lai realizētu dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, atjaunošanas projektu atbilstoši izstrādātai un saskaņotai tehniskai dokumentācijai, saņemot ALTUM līdzfinansējumu (grantu) 50% apmērā no projekta attiecināmām izmaksām, dzīvokļu īpašniekiem ir jāpieņem lēmums par dzīvojamās mājas atjaunošanas projekta īstenošanu, apstiprinot projekta īstenošanas izdevumu apmēru un to apmaksas kārtību.

Saskaņā ar piegādātāju atlases procedūras rezultātiem dzīvojamās mājas atjaunošanas projekta īstenošanas kopējās izmaksas veidojās šādi:

No tabulas redzams, ka kopējās projekta īstenošanas izmaksas sastāda EUR 2259271,40. Pieņemot lēmumu par dzīvojamās mājas atjaunošanas projekta īstenošanu, dzīvokļu īpašniekiem ir iespēja saņemt ALTUM līdzfinansējumu (grantu) EUR 951483,50 apmērā. Dzīvokļu īpašniekiem tiek piedāvāts ieguldīt projekta īstenošanā daļu no uzkrājumu fonda līdzekļiem, kā arī izmantot uzkrājumus ar aizdevuma (kredīta) noformēšanu saistītu komisijas maksājumu un citu nepieciešamo izdevumu apmaksai. Pārējo projekta īstenošanas izdevumu segšanai EUR 1282787,90 apmērā ir nepieciešams finansējums aizdevuma (kredīta) veidā.

Atbilstoši ALTUM līdzfinansējuma (granta) aprēķinam un kredītiestādes sniegtajam projekta finansēšanas piedāvājumam ar zemāko aizdevuma (kredīta) procentu likmi, projekta īstenošanas izmaksas atkarībā no finansēšanas avotiem veidojās šādi:

Saskaņā ar tabulā norādīto, ikmēneša aizdevuma (kredīta) segšanai paredzētais maksājums no visas mājas sastāda EUR 9096,11, tas ir EUR 1,06 par 1 m2 no dzīvokļa vai nedzīvojamās telpas platības. Tātad katra dzīvokļa ikmēneša aizdevuma (kredīta) maksājums tiks rēķināts šādi: EUR 1,06 x konkrētā dzīvokļa platība m2 = EUR konkrētā dzīvokļa aizdevuma (kredīta) maksājums mēnesī. Šīs maksājums tiks ietverts ikmēneša pārvaldīšanas un komunālo pakalpojumu rēķinos, ja dzīvokļu īpašnieki pieņems lēmumu par dzīvojamās mājas atjaunošanas projekta īstenošanu.

Salīdzinot divistabu dzīvokļa pārvaldīšanas un komunālo pakalpojumu rēķinus aukstākajā ziemas mēnesī pirms un pēc plānotās ēkas nosiltināšanas, konstatējām, ka ziemas rēķina sadārdzinājums pēc projekta realizācijas sastāda tikai 9%, jo saskaņā ar energoaudita aprēķiniem dzīvojamās mājas siltumenerģijas patēriņš apkurei pēc nosiltināšanas samazināsies par 51%. Turklāt, pateicoties kapitālajam mājas remontam, dzīvokļu īpašnieki var atteikties no otra (mērķa) uzkrājumu fonda, atstājot tikai vienu.

Vasaras mēnešos tam pašam divistabu dzīvoklim pārvaldīšanas un komunālo pakalpojumu rēķina sadārdzinājums pēc projekta realizācijas ir lielāks un sastāda jau 38%, jo apkures pakalpojumi netiek lietoti, savukārt aizdevuma (kredīta) maksājums ir jāsedz gan ziemā, gan vasarā.

Siltumenerģijas ietaupījums nav vienīgais dzīvokļu īpašnieku ieguvums no dalības daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmā. Citi dzīvokļu īpašnieku ieguvumi no savas dzīvojamās mājas atjaunošanas projekta īstenošanas:

 1. Iespēja salīdzinoši īsā laika periodā veikt mājokļa kapitālo remontu un siltināšanu, saņemot reālu līdzfinansējumu no ES – Altum grantu. To, ko pašu spēkiem būtu veikuši 20 gadu laikā, saņem par 1-2 gadiem un uzreiz sāk lietot.
 2. Pēc projekta pabeigšanas dzīvokļu īpašnieki saņems nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu (ēkai) 90% uz 10 gadiem.
 3. Pieaug mājas vērtība, līdz ar to palielinās katra dzīvokļa tirgus vērtība.
 4. Pagarinās mājas kalpošanas laiks, jo renovācija pēc būtības nozīmē mājas kapitālo remontu. Tas būtiski atvieglo mājas pārvaldīšanu.
 5. Labāka, skaistāka dzīves vide – pievilcīgs kopīpašums ar siltiem dzīvokļiem un iespēju taupīt siltumenerģiju.
 6. Samazinās ārpuskārtas izdevumi, avārijas situācijas, jo paredzēta kompleksa renovācija ar daļēju inženiertīklu nomaiņu.
 7. Kredītsaistības nav saistītas ar hipotekāro nodrošinājumu.
 8. Būvkomersants nodrošina garantijas periodu visiem būvdarbiem – 7 (septiņi!) gadi, kura laikā garantijas saistības tiek apdrošinātas (garantijas laika garantija).

Lemjot par dzīvojamās mājas atjaunošanas projekta īstenošanu, dzīvokļa īpašniekam ir atbildīgi jānovērtē savas finansiālās iespējas, jo projekta finansējuma nodrošināšanai, dzīvokļu īpašniekiem ir jāuzņemas aizdevuma (kredīta) saistības kredītiestādes priekšā uz 15 (piecpadsmit) gadiem. Kredītiestādes piedāvātā procentu likme aizdevuma (kredīta) attiecināmām izmaksām sastāda 1,81% gadā, aizdevuma (kredīta) neattiecināmām izmaksām – 2,5% gadā. Šobrīd dzīvojamā mājā nav parādnieku, kuri ilgstoši kavētu ikmēneša komunālo un pārvaldīšanas rēķinu apmaksu. Arī turpmāk dzīvokļu īpašniekiem būs atbildīgi jāseko līdzi ikmēneša rēķinu savlaicīgai apmaksai, lai nodrošinātu savlaicīgu aizdevuma (kredīta) segšanu un uzņemto saistību izpildi. Turklāt dzīvokļu īpašniekiem būs iespēja apmaksāt savu aizdevuma (kredīta) daļu pirms termiņa bez aizdevuma (kredīta) procentiem, tādējādi nokārtojot savas saistības priekšlaicīgi un izslēdzot konkrēto dzīvokli no debitoru saraksta.

Projekta īstenošanas izmaksu summā ietilpst būvdarbu kopums dzīvojamās mājas atjaunošanai un energoefektivitātes paaugstināšanai saskaņā ar izstrādāto būvprojektu un tehnisko specifikāciju, tajā skaitā:

 • Fasādes sienu siltināšana ar putupolistirola EPS 80 plāksnēm 150 mm biezumā. Pilastrus, lodžiju starpsienas, kas nesaskaras ar silto telpu, paredzēts siltināt ar putupolistirolu 50 mm biezumā. Lodžijas sienas, kas saskaras ar silto telpu, paredzēts siltināt ar putupolistirola plāksnēm Tenapors NEO EPS 100 100 mm biezumā.
 • Cokola virszemes daļas un ~0,6 m dziļumā siltināšana ar putupolistirola EPS 150 plāksnēm 100 mm biezumā pa visu ēkas perimetru.
 • Jaunas betona apmales 600 mm platumā izbūve pa ēkas perimetru.
 • Pagraba pārsegumu siltināšana ar putupolistirola plāksnēm 100 mm biezumā.
 • Bēniņu pārsegumu siltināšana ar beramo akmens vati 300 mm biezumā.
 • Jumta remonts un hidroizolācija ar poliuretāna mastiku Hyperdesmo.
 • Pārseguma virs 5. stāva dzīvokļiem siltināšana ar akmens vati 200 mm biezumā. Pārsegumam paredzēts izbūvēt jaunu jumta konstrukciju, veidojot vienslīpju jumtu.
 • Visu logu nomaiņa kāpņu telpās, pagrabos un bēniņos.
 • Daļēja logu un lodžiju iestiklojuma nomaiņa dzīvokļos saskaņā ar dzīvokļu īpašnieku aizpildītajām anketām, lodžiju metāla margu atjaunošana vai nomaiņa dzīvokļos.
 • Visu ieejas lieveņu, kāpņu atjaunošana un daļēja ieejas durvju nomaiņa (paredzēts nomainīt 2 no 11 ieejas durvīm, visas atkritumu konteineru telpu ieejas durvis, visas pagraba telpu ieejas durvis, visas parāda durvis, visas bēniņu durvis).
 • Zibensaizsardzības sistēmas izbūve.
 • Ventilācijas kanālu tīrīšana, rotējošo deflektoru uzstādīšana uz ventilācijas kanāliem uz mājas jumta, Ventsys gaisa pieplūdes vārstu uzstādīšana visos dzīvokļu logos;
 • Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu cauruļvadu nomaiņa, tajā skaitā visu ūdensapgādes stāvvadu nomaiņa līdz pagrabā esošajam guļvadam (kas agrāk tika nomainīts uz PVC cauruli), karstā ūdensapgādes cauruļvadu siltumizolācijas ierīkošana un atjaunošana;
 • Apkures sistēmas balansējošās armatūras uzstādīšana ēkas pagrabstāvā, tajā skaitā visu radiatoru apvadcauruļu nomaiņa dzīvokļos ar termoregulatoru un alokatoru uzstādīšanu, kā arī daļēja radiatoru nomaiņa dzīvokļos saskaņā dzīvokļu īpašnieku aizpildītajām anketām, veco radiatoru nomaiņa kāpņu telpās;
 • Daļēja elektroinstalācijas vadu un apgaismojuma ķermeņu nomaiņa pagraba telpās;
 • Kāpņu telpu remonts – caurumu un plaisu aizdare, sienu un griestu izlīdzināšana, krāsošana.

Projekta īstenošanas izmaksu summā neietilpst šādi darbi:

 • ISM (ēkas individuālo siltummezglu) un tajos esošu iekārtu atjaunošana;
 • apkures sistēmas cauruļvadu (stāvvadu un guļvadu) nomaiņa;
 • ūdensapgādes guļvadu nomaiņa ēkas pagrabstāvā (agrāk nomainīti uz PVC caurulēm);
 • elektroinstalācijas nomaiņa kāpņu telpās;
 • iekšējo (vējtvera) durvju nomaiņa kāpņu telpās.

Dzīvokļa īpašnieka lēmuma projektam ir pievienots dzīvojamās mājas dzīvokļu un nedzīvojamo telpu īpašnieku projekta izdevumu aprēķins, kurā katrs dzīvokļa īpašnieks var atrast uz viņa dzīvokļa īpašumu attiecināmo projekta izmaksu summu. Tabulas 8. un 9.stabiņos norādīto  aizņēmumu kopsumma par projekta attiecināmām un neattiecināmām izmaksām veido uz dzīvokļa īpašumu attiecināmo aizdevuma (kredīta) kopsummu, kuru ir iespējams dzēst pirms termiņa bez procentiem. Pēc projekta pabeigšanas, apkopojot informāciju par dzīvokļu īpašumos faktiski paveiktajiem papildus darbiem – piemēram, pieteikto logu, lodžiju iestiklojuma vai radiatoru nomaiņu, tiks veikts dzīvokļu īpašnieku projekta izdevumu pārrēķins, konkretizējot uz katru dzīvokļa īpašumu attiecināmās izdevumu summas.

Informējam, ka individuālo papildus darbu izpildes izdevumi dzīvokļu īpašumos (piemēram, logu, lodžiju iestiklojuma vai radiatoru nomaiņa) tiks segti no projekta neattiecināmām izmaksām, jo ALTUM līdzfinansējuma (granta) apmērs nav pietiekošs, lai segtu pusi no visiem šiem darbiem. Pirms individuālo darbu veikšanas būvkomersants iesniegs dzīvokļu īpašniekiem papildus darbu tāmi. Dzīvokļa īpašnieks var izvēlēties izpildīt šos darbus projekta ietvaros, piesaistot aizdevuma (kredīta) finansējumu un pakāpeniski sedzot darbu izmaksas, vai izpildīt un apmaksāt šos darbus projekta īstenošanas laikā patstāvīgi par saviem līdzekļiem.

Aicinām Jūs iepazīties ar dzīvokļu īpašnieku lēmuma projektu un dzīvojamās mājas dzīvokļu un nedzīvojamo telpu īpašnieku projekta izdevumu aprēķinu, un līdz 2019.gada 30.augustam izteikt Jūsu viedokli šajā jautājumā, aizpildot aptaujas balsojuma veidlapu un novietojot to mājas korespondences pastkastītē Jūsu kāpņu telpas pirmajā stāvā vai nododot biedrības pārstāvjiem.

Lēmums būs saistošs visiem dzīvokļu un nedzīvojamo telpu īpašniekiem un dzīvojamās mājas atjaunošanas projekta īstenošana būs iespējama, ja “par” lēmuma pieņemšanu ar savu parakstu aptaujas lapā nobalsos vairāk nekā 70% no visiem dzīvokļu īpašniekiem, t.i., vismaz 111 dzīvokļu īpašnieki.

Dzīvojamās mājas atjaunošanas projekta īstenošanas alternatīva ir tikai vienailgstoša un pakāpeniska ēkas atjaunošana, kurā katram ēkas uzlabojumam ar dzīvokļu īpašnieku lēmumu tiek nodibināts atsevišķs mērķa (uzkrājumu) fonds, un pēc finansējuma nodrošināšanas veikta būvniecības vai remonta darbu izpilde. Šajā gadījumā dzīvokļu īpašniekiem būs jāsamierinās ar lielajiem siltumenerģijas zudumiem un rēķiniem par apkuri, ēkas un inženierkomunikāciju bojājumiem, avārijas situāciju novēršanas nepieciešamību, nepārtrauktu papildus uzkrājumu iekasēšanu, jo bez papildus finansējuma piesaistes ēkas kompleksā atjaunošana nav iespējama.

Katram dzīvokļa īpašnieka pienākums ir piedalīties šajā aptaujā, pieņemot lēmumu par sava īpašuma nākotni. Ar prieku atbildēsim uz Jūsu jautājumiem – jautājiet pa tālr.24115508, e-pastā inams103@inbox.lv vai piesakāties klātienes konsultācijai.

Jūsu balss var būt izšķirošā!

Ar cieņu,
DzĪB “Ilūkstes nams 103” valde
www.ilukstes103.lv
inams103@inbox.lv
tālr. 24115508

Kopsapulces 2019 rezultāti

Par 11.05.2019. dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku kopsapulces rezultātiem

2019.gada 11.maijā biroju ēkas “Astras biroji” konferenču zālē notika daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku kopsapulce, kurā piedalījās 80 balsstiesīgie dzīvokļu īpašnieki vai viņu pilnvarotie pārstāvji.

Kopsapulcē dzīvokļu īpašniekiem tika ziņots par dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu izmaksām, piegādātāju atlases procedūras norisi un rezultātiem, AS “Attīstības finanšu institūcijas ALTUM” piešķiramā Granta (līdzfinansējuma) apmēru, bankas piedāvātajiem kreditēšanas nosacījumiem un prognozējamo procenta likmi, projekta realizācijas stadiju un turpmāku virzību, dzīvokļu īpašnieku izdevumiem pēc projekta realizācijas u.c. Uz kopsapulci tika uzaicināta projekta vadītāja Signe Kajaka un būvuzņēmuma SIA “PRO DEV” pārstāvis Artis Zekunde, kuri atbildēja uz dzīvokļu īpašnieku uzdotajiem jautājumiem.

Kopsapulces laikā tika uzklausīta biedrības atskaite par iepriekšējā periodā (no 14.04.2018. līdz 11.05.2019.) padarīto, faktiskajiem ieņēmumiem un izdevumiem 2018.gadā, 2019.gadā plānotajiem izdevumiem, dzīvokļu īpašnieku parādiem un uzkrājumiem. Kopsapulces laikā tika uzklausīts biedrības grāmatvedes ziņojums un revidenta atzinums par biedrības 2018.gada finanšu pārskatu.

Kopsapulcē dzīvokļu īpašniekiem tika ziņots par dzīvojamai mājai Ilūkstes ielā 103, Rīgā, piesaistītā zemes gabala teritorijas labiekārtojuma projekta īstenošanas termiņiem.

Kopsapulces dalībnieki tika informēti par 2019.gada maijā Rīgas pilsētas Ziemeļu izpilddirekcijas realizējamiem gājēju celiņu (ietves) remonta un bruģēšanas darbiem dzīvojamās mājas pagalmā un to apjomiem, kā arī par Rīgas Domes Satiksmes departamenta ieplānoto gājēju ietves labiekārtojuma projekta Ilūkstes ielā 103, Rīgā, īstenošanu. Šajā sakarā kopsapulces dalībnieki ir izteikuši piekrišanu visiem paredzētajiem ietves remonta un bruģēšanas darbiem, tajā skaitā dzīvojamās mājas ārpagalmā (Ilūkstes ielas braucamās daļas pusē) 7.-11.kāpņu telpu ieeju tuvumā esošu gājēju celiņu atjaunošanas darbiem.

Kopsapulces dalībnieki vienbalsīgi pieņēma lēmumu:

 1. Apstiprināt DzĪB “Ilūkstes nams 103” finanšu gada pārskatu par 2018.gadu.
 2. Ievēlēt jaunu DzĪB “Ilūkstes nams 103” revidentu.

Ņemot vērā izpildīto darbu apjomu kopsapulces dalībnieki ir ierosinājuši palielināt ikmēneša pārvaldīšanas atlīdzības apmēru par 30%, un atklātā balsojumā ir vienbalsīgi apstiprinājuši šo ierosinājumu.

Pateicamies par Jūsu dalību kopsapulcē un interesi par mājas lietām! 

Rīgā, 2019.gada 14.maijā

Ar cieņu,
DzĪB “Ilūkstes nams 103” valde
tālr. 24115508
inams103@inbox.lv
www.ilukstes103.lv