Par pazeminātu jumtiņu

Paziņojums
par pazemināta jumtiņa (virs 5.stāva lodžijām un dzīvokļiem) remonta darbu izpildi dzīvojamā mājā Ilūkstes ielā 103, Rīgā

 

Cien. dzīvokļa īpašniek!

 

Saskaņā ar 2022. gada 1. aprīļa dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku lēmumu (rakstveida aptaujas balsošanas protokols Nr.1-2022), laika periodā no 2022.gada 16. maija līdz 30. jūnijam tika organizēti un izpildīti dzīvojamās mājas pazemināta jumtiņa (virs 5.stāva lodžijām un dzīvokļiem) remonta darbi.

Remonta darbu ietvaros tika nosiltināts jumta pārsegums un divās kārtās ieklāts jauns bitumena jumta segums. Darbu garantijas laiks ir 5 (pieci) gadi. Darbi tika apmaksāti no dzīvojamās mājas uzkrājumu fonda līdzekļiem.

Darbu izpildi ir uzraudzījis sertificēts būvuzraugs Ilmārs Birzgalis (būvprakses sertifikāta Nr.5-03210), SIA „Būvprojektu vadības birojs”, reģ.Nr.40103707855.

Pateicamies par Jūsu atbalstu veicamajiem darbiem un ieguldījumu dzīvojamās mājas uzkrājumu fondā, kas deva iespēju organizēt un izpildīt ēkai svarīgus remonta darbus! Tikai kopā mēs varam uzlabot sava mājokļa tehnisko un vizuālo stāvokli!

Aicinām iepazīties ar klātpievienotu dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, pazemināta jumtiņa fotofiksāciju remonta darbu izpildes gaitā.

Ar cieņu,
DzĪB „Ilūkstes nams 103”
tālr.24115508
inams103@inbox.lv

 

Par logu nomaiņas darbu pabeigšanu

Paziņojums
par logu nomaiņas darbu pabeigšanu visās dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, koplietošanas kāpņu telpās


Cien. dzīvokļa īpašniek!

Saskaņā ar 2020. gada 3. jūnija dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku lēmumu (rakstveida aptaujas balsošanas protokols Nr.1-2020), dzīvojamās mājas koplietošanas kāpņu telpās tika organizēti un izpildīti veco koka logu nomaiņas darbi. Dzīvokļu īpašnieki vienojās veikt darbus pakāpeniski, pa vienai kāpņu telpai, uzkrājoties darbu apmaksai nepieciešamajam finanšu līdzekļu apjomam, un noteikt darbu izpildes secību atbilstoši katras kāpņu telpas iedzīvotāju komunālo pakalpojumu rēķinu maksāšanas disciplīnai. Ņemot vērā minēto, logu maiņas darbi tika izpildīti šādā secībā:

2020.gada vasarā jauni PVC logi tika uzstādīti 1., 2. un 6. kāpņu telpās.
2021.gada vasarā jauni PVC logi tika uzstādīti 4., 7. un 10. kāpņu telpās.
2022.gada vasarā jauni PVC logi tika uzstādīti 3., 5., 8., 9. un 11. kāpņu telpās, tādējādi pabeidzot logu nomaiņas darbus visās dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, koplietošanas kāpņu telpās.

Atbilstoši dzīvokļu īpašnieku lēmumam, šo darbu izdevumi tika segti no dzīvojamās mājas uzkrājumu fonda līdzekļiem.

 

Ar cieņu,
DzĪB „Ilūkstes nams 103” valde
inams103@inbox.lv
tālr. 24115508

Par gaisa kondicionieru uzstādīšanu

PAZIŅOJUMS

par gaisa kondicionieru uzstādīšanu

Laika periodā no 2022. gada 5. marta līdz 2022. gada 31. martam dzīvokļu īpašnieku biedrība „Ilūkstes nams 103” organizēja daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku lēmuma pieņemšanu rakstveida aptaujas veidā par gaisa kondicionieru uzstādīšanu dzīvokļu īpašumos. Aptauja tika ierosināta pēc dzīvojamās mājas dzīvokļa īpašnieka lūguma. Aptaujas ietvaros dzīvokļu īpašniekiem tika piedāvāts patstāvīgi izvērtēt, no vietas puses, gaisa kondicioniera pozitīvo devumu, kas izpaužas iespējā uzturēt iekštelpās komforta temperatūru, un, no otras puses, gaisa kondicioniera elementu iespējamo negatīvo ietekmi uz kopīpašuma tehnisko stāvokli un ārējo izskatu, iedzīvotāju dzīves kvalitāti u.c., kā arī pieņemt principiālu lēmumu „atļaut” vai „aizliegt” gaisa kondicionieru ārējo bloku uzstādīšanu uz dzīvojamās mājas fasādes.

Atbilstoši 2022. gada 22. aprīļa Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta vēstulē Nr.DA-22-11100-nd „Par informācijas sniegšanu saistībā ar nepieciešamo dzīvokļu īpašnieku piekrišanu būvdarbiem nekustamajā īpašumā Ilūkstes ielā 103, Rīgā” sniegto skaidrojumu, kondicionieru uzstādīšanai uz dzīvojamās mājas fasādes nepieciešams, lai „par” minētajiem darbiem nobalso dzīvokļu īpašnieki, kuri pārstāv vairāk nekā pusi no dzīvojamā mājā esošo dzīvokļu īpašumu īpašniekiem (50% + 1 balss).

Saskaņā ar 2022. gada 25. aprīļa aptaujas balsošanas protokolu Nr.2-2022, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku kopība ir pieņēmusi šādu lēmumu par gaisa kondicionieru uzstādīšanu:

 

DZĪVOKĻU ĪPAŠNIEKU KOPĪBAS LĒMUMS PAR GAISA KONDICIONIERIEM

1) Atļaut daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, (turpmāk tekstā – Dzīvojamās mājas) dzīvokļu īpašniekiem par saviem līdzekļiem uzstādīt savos dzīvokļu īpašumos gaisa kondicionierus un piestiprināt kondicionieru ārējos blokus uz dzīvojamās mājas fasādes, kas nav vērsta pret Ilūkstes ielas pusi un nav redzama no publiskās ārtelpas (t.i. iekšpagalma fasādes), ievērojot šādus nosacījumus:

1.1) gaisa kondicioniera sistēmas izejas mezgls ēkas fasādē nav lielāks par 5 cm;

1.2) gaisa kondicioniera darbības rezultātā radītais kondensāts tiek izvadīts dzīvokļa īpašuma (ēkas) iekšējā sadzīves kanalizācijas cauruļvadu sistēmā;

1.3) gaisa kondicioniera elementu radītais troksnis nepārsniedz 2014.gada 7.janvāra Ministru kabineta noteikumos Nr.16 “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” noteiktus trokšņa robežlielumus iekštelpām.

2) Dzīvokļa īpašniekam, kas vēlas uzstādīt savā dzīvokļa īpašumā gaisa kondicionieri, ir pienākums vienu nedēļu pirms darbu veikšanas rakstveidā informēt par to pārvaldnieku, saskaņojot gaisa kondicioniera ārējā bloka uzstādīšanas vietu.

3) Dzīvokļa īpašnieks, kura dzīvoklī tika uzstādīts gaisa kondicionieris, atbild par gaisa kondicioniera sistēmas elementu uzstādīšanas un darbības rezultātā kopīpašumam un/vai citiem dzīvokļu īpašniekiem nodarītajiem zaudējumiem un apņemas novērst tos par saviem līdzekļiem.

4) Dzīvokļa īpašniekam, kura dzīvoklī tika uzstādīts gaisa kondicionieris, ir pienākums demontēt to viena kalendārā mēneša laikā pēc pārvaldnieka rakstveida brīdinājuma saņemšanas, ja:

4.1) tas traucē pārvaldniekam vai tā pilnvarotajiem speciālistiem veikt darbības, kas saistītas ar Dzīvojamās mājas normālas ekspluatācijas nodrošināšanu, t.sk. remontu, atjaunošanu, siltināšanu un/vai apsekošanu u.tml.;

4.2) tas tika uzstādīts, pārkāpjot dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu un/vai LR normatīvos aktus.

5) Ja dzīvokļa īpašnieks nenodrošina gaisa kondicioniera demontāžu 4.punktā norādītajā termiņā, pārvaldniekam ir tiesības organizēt gaisa kondicioniera ārējo elementu noņemšanu no ēkas fasādes. Šajā gadījuma dzīvokļa īpašniekam ir pienākums apmaksāt visus ar gaisa kondicioniera ārējo elementu demontāžas darbu izpildi saistītus izdevumus viena kalendārā mēneša laikā no pārvaldnieka izrakstītā rēķina saņemšanas.

 

Par nobalsoja: 94 (deviņdesmit četri) dzīvokļu īpašnieki, kuri pārstāv 59,49% no visiem dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašumiem.

Pret nobalsoja: 36 (trīsdesmit seši) dzīvokļu īpašnieki.

Aptaujas lapu neiesniedza: 28 (divdesmit astoņi) dzīvokļu īpašnieki, kuri atbilstoši LR Dzīvokļa īpašuma likuma 20.panta otrai daļai ir nobalsojuši „pret” lēmuma pieņemšanu.

Dzīvokļu īpašnieku biedrība „Ilūkstes nams 103” aicina dzīvokļu īpašniekus ievērot 2022. gada 25. aprīļa dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu, plānojot gaisa kondicioniera uzstādīšanu savā dzīvoklī.

Ar cieņu,
DzĪB „Ilūkstes nams 103”
inams103@inbox.lv
Tālr. 24115508
Rīgā, 2022. gada 29. aprīlī

Kopsapulces 2022 rezultāti

Kopsapulces 2022 rezultāti

Dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums

par 2022. gada kopsapulces jautājumiem.

Rīgā, 2022. gada 1. aprilī

Sakarā ar epidemioloģisku situāciju Latvijas valstī dzīvokļu īpašnieki ir pieņēmuši lēmumu par 2022. gada kopsapulces jautājumiem rakstiskas aptaujas ietvaros. Aptauja tika organizēta laika periodā no 2022. gada 5. marta līdz 2022. gada 31. martam. Katrs dzīvokļa īpašnieks saņēma lēmuma projektu un informatīvo materiālu par 2022. gada kopsapulces jautājumiem.

Saskaņā ar 2022. gada 1. aprīļa aptaujas balsošanas protokolu Nr.1-2022 dzīvokļu īpašnieku kopība ir nolēmusi:

 1. Apstiprināt dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, uzturēšanas un apsaimniekošanas faktisko ieņēmumu un izdevumu pārskatu par 2021. gadu.
 2. Apstiprināt dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, uzturēšanas darbu plānu 2022. gadam.
 3. Pieņemt lēmumu par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, pazemināta jumtiņa remonta darbiem un to finansējuma avotu:
  • Veikt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, pazemināta jumtiņa virs 5.stāva dzīvokļiem un lodžijām remontu, t.sk. pārseguma nosiltināšanu un jauna bitumena jumta seguma ierīkošanu.
  • Uzdot dzīvokļu īpašnieku biedrībai “Ilūkstes nams 103”, reģ.Nr.40008222703, noslēgt līgumu minēto darbu izpildei un apmaksāt remonta darbu izdevumus no dzīvojamās mājas uzkrājumu fonda līdzekļiem.
  • Nodrošināt jumtiņa remonta darbu apmaksai iztrūkstošās naudas summas uzkrāšanu, veicot papildu uzkrājumus dzīvojamās mājas fondā turpmāko 9 (deviņu) kalendāro mēnešu laikā.

 

 1. gada 1. aprīļa aptaujas balsošanas protokola Nr.1-2022 kopija novietota katra dzīvokļa īpašnieka pastkastītē.

Pateicamies par Jūsu dalību sapulces jautājumu izlemšanā un interesi par mājas lietām!

Ar cieņu,
DzĪB “Ilūkstes nams 103” valde
tālr. 24115508
inams103@inbox.lv
www.ilukstes103.lv

Aptauja par 2022.g. kosapulces jautājumiem

Paziņojums
par dzīvokļu īpašnieku aptauju par 2022. gada kopsapulces jautājumiem

Rīgā, 2022. gada 5. martā

Cien. Dzīvokļa īpašniek!
Informējam Jūs, ka no 2021. gada 5. marta līdz 2021. gada 31. martam tiek organizēta dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku rakstiska aptauja par 2022. gada kopsapulces jautājumiem.

2022.gada 5. martā katra dzīvokļa īpašnieka pastkastītē tika novietots dzīvokļu īpašnieku lēmuma projekts, dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas faktisko ieņēmumu un izdevumu pārskats par periodu 01.01.2021.-31.12.2021. un dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plāns 2022. gadam. Lēmuma projekts elektroniskā veidā ar klātpievienotu informatīvo materiālu par 2022.gada kopsapulces jautājumiem tika nosūtīts elektroniskā veidā uz dzīvokļu īpašnieku e-pastiem.
Lūdzam Jūs iepazīties ar dzīvokļu īpašnieku lēmuma projektu un līdz 2022. gada 31. martam izteikt Jūsu viedokli, aizpildot aptaujas balsojuma veidlapu valsts valodā un novietojot tās mājas korespondences pastkastītē Jūsu kāpņu telpas pirmajā stāvā.

Lai pieņemtu dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu par 2022. gada kopsapulces jautājumiem ir nepieciešams, lai “par” lēmuma pieņemšanu ar savu parakstu aptaujas lapā nobalsotu vairāk nekā 1/2 no visiem dzīvokļu īpašniekiem, t.i., vismaz 80 dzīvokļu īpašnieki.

Jūsu dalība balsojumā ir nepieciešama, lai dzīvojamās mājas pārvaldīšanas process varētu nepārtraukti turpināties!

Ar cieņu,
Valde
DzĪB „Ilūkstes nams 103”
www.ilukstes103.lv
inams103@inbox.lv
tālrunis 24115508

Kopsapulces 2021 rezultāti

Kopsapulces 2021 rezultāti

Dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku lēmums

par 2021. gada kopsapulces jautājumiem.

Sakarā ar 2020. gada 6. novembra Ministru Kabineta rīkojumu Nr.655 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieki ir pieņēmuši lēmumu par 2021. gada kopsapulces jautājumiem rakstiskas aptaujas ietvaros. Aptauja tika organizēta laika periodā no 2021. gada 27. februāra līdz 2021. gada 15. martam. Katrs dzīvokļa īpašnieks saņēma lēmuma projektu un informatīvo materiālu par 2021. gada kopsapulces jautājumiem.

Saskaņā ar 2021. gada 15. marta aptaujas balsošanas protokolu Nr.1-2021 dzīvokļu īpašnieki ir nolēmuši:

 1. Apstiprināt DzĪB „Ilūkstes nams 103” finanšu gada pārskatu par 2020. gadu, kā arī 2021. gadā plānotos ieņēmumus un izdevumus.
 2. Veikt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļos un nedzīvojamās telpās 2017. gadā uzstādītu 622 (seši simti divdesmit divu) aukstā un karstā ūdens patēriņa skaitītāju verificēšanu, apmaksājot šo darbu izdevumus no dzīvojamās mājas uzkrājumu fonda līdzekļiem.
 3. Uzsākt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, iekšējo ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu cauruļvadu pakāpenisku nomaiņu, apmaksājot šo darbu izdevumus no dzīvojamās mājas uzkrājumu fonda līdzekļiem.

2021. gada 15. marta aptaujas balsošanas protokola Nr.1-2021 kopija novietota katra dzīvokļa īpašnieka pastkastītē.

 

Pateicamies par Jūsu dalību sapulces jautājumu izlemšanā un interesi par mājas lietām!

Ar cieņu,
DzĪB “Ilūkstes nams 103” valde
tālr. 24115508
inams103@inbox.lv
www.ilukstes103.lv

Aptauja par 2021.g. kosapulces jautājumiem

Paziņojums
par dzīvokļu īpašnieku aptauju par 2021. gada kopsapulces jautājumiem

 

Rīgā, 2021.gada 27.februārī

 

Cien. Dzīvokļa īpašniek!

Informējam Jūs, ka no 2021.gada 27.februāra līdz 2021.gada 15.martam tiek organizēta dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku rakstiska aptauja par 2021.gada kopsapulces jautājumiem.

2021.gada 27.februārī katra dzīvokļa īpašnieka pastkastītē tika novietots dzīvokļu īpašnieku lēmuma projekts, kā arī dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas faktisko ieņēmumu un izdevumu pārskats par periodu 01.01.2020.-31.12.2020. Lēmuma projekts elektroniskā veidā ar klātpievienotu informatīvo materiālu par 2021.gada kopsapulces jautājumiem tika nosūtīts elektroniskā veidā uz dzīvokļu īpašnieku e-pastiem.

Lūdzam Jūs iepazīties ar dzīvokļu īpašnieku lēmuma projektu un līdz 2021.gada 15.martam izteikt Jūsu viedokli, aizpildot aptaujas balsojuma veidlapu valsts valodā un novietojot tās mājas korespondences pastkastītē Jūsu kāpņu telpas pirmajā stāvā.

Lai pieņemtu dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu par 2021.gada kopsapulces jautājumiem ir nepieciešams, lai “par” lēmuma pieņemšanu ar savu parakstu aptaujas lapā nobalsotu vairāk nekā 1/2 no visiem dzīvokļu īpašniekiem, t.i., vismaz 80 dzīvokļu īpašnieki.

Jūsu dalība balsojumā ir nepieciešama, lai dzīvojamās mājas pārvaldīšanas process varētu nepārtraukti turpināties!

Ar cieņu,
Valde
DzĪB „Ilūkstes nams 103”
www.ilukstes103.lv
inams103@inbox.lv
tālrunis 24115508

Par jaunas gājēju ietves izbūvi

Par jaunas gājēju ietves izbūvi gar dzīvojamo māju Ilūkstes ielā 103, Rīgā

 

Rīgā, 2020.gada 20.decembrī

 

Dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieki izsaka pateicību Rīgas domes Satiksmes departamentam par 2020. gada rudenī īstenotu būvprojektu „Ietves izbūve un labiekārtojums Ilūkstes ielā 103, Rīgā”. Šī projekta ietvaros starp dzīvojamo māju un Ilūkstes ielas braucamo daļu tika izbūvēta jauna asfaltēta gājēju ietve, uzstādīti jauni soliņi ar mugura atbalstu, iestādītas liepas un atjaunots asfalta segums uz iebrauktuvēm iekškvartālā no abām Dzīvojamās mājas pusēm.

Pēc būvprojekta īstenošanas dzīvojamai mājai pieguļošā teritorija no Ilūkstes ielas puses izskatās sakopta un labiekārtota. Jaunu gājēju ietvi gar Ilūkstes ielu lieto visi mikrorajona iedzīvotāji.

Ceram, ka arī turpmāk Rīgas pilsētas pašvaldības iestādes atbalstīs rīdzinieku, tajā skaitā arī dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku projektus, sekmējot pilsētas teritorijas un dzīvojamā fonda atjaunošanu un attīstību.

 

 

Ar cieņu,

Valde

DzĪB „Ilūkstes nams 103”
www.ilukstes103.lv
inams103@inbox.lv
tālrunis 24115508

Betona jumta remonts

Paziņojums

par dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, betona jumta  remonta un hidroizolācijas darbu izpildi

 

Cien. dzīvokļa īpašniek!

Informējam, ka laika periodā no 2020. gada 6. jūlija līdz 2020. gada 21. oktobrim tika izpildīti dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, betona jumta remonta un hidroizolācijas darbi.

Šo darbu ietvaros tika veikti:

 • Betona jumta virsmas, jumta virs kāpņu telpām, jumta virs lodžijām iekšpagalma pusē (ar kopējo platību 3100 m2), ventilācijas kanālu, parapeta, betona paneļu ārējo malu attīrīšana un sagatavošana, mazgāšana ar augstspiediena mazgātāju, betona elementu atjaunošana ar javu un nostiprināšana, ventilācijas kanālu ķieģeļa mūrējuma atjaunošana, ķieģeļu mūrējuma elementu apmešana ar sietu u.c. sagatavošanas un atjaunošanas darbi.
 • Betona jumta virsmas, jumta virs kāpņu telpām, jumta virs lodžijām iekšpagalma pusē (ar kopējo platību 3100 m2), ventilācijas kanālu, parapeta, betona paneļu ārējo malu gruntēšana ar grieķu rūpnīcas Alchimica hidroizolācijas materiāliem, bet konkrēti, Universal Primer 2K-4060 (0,2kg/m2), Microsealer-50 (0,2 kg/m2), savienojuma vietu aizdare ar hermētiķi Hyperseal Expert-150.
 • Betona jumta virsmas, jumta virs kāpņu telpām, jumta virs lodžijām iekšpagalma pusē (ar kopējo platību 3100 m2), ventilācijas kanālu, parapeta, betona paneļu ārējo malu pārklājums ar grieķu rūpnīcas Alchimica hidroizolācijas materiāliem, bet konkrēti, Hyperdesmo classic TEJA (sarkans) 1 slānis (0,75kg/m2), vietām iestrādājot ģeotekstilu Geotextil-50.
 • Betona jumta virsmas, jumta virs kāpņu telpām, jumta virs lodžijām iekšpagalma pusē (ar kopējo platību 3100 m2), ventilācijas kanālu, parapeta, betona paneļu ārējo malu pārklājums ar grieķu rūpnīcas Alchimica hidroizolācijas materiāliem, bet konkrēti, Hyperdesmo classic GREY (pelēks) 1 slānis (0,75kg/m2), vietām iestrādājot ģeotekstilu Geotextil-50 un materiālu ar pastiprinātām šķiedrām Hyperdesmo Particular.
 • Polimēr-bituma membrānas Technoelast EKP 5.5. slate uzkausēšanas darbi betona jumta virsmas daļai virs 3.k.t., kur iepriekš vietām tika ieklāts bitums.
 • Bojātu skārda nosegelementu nomaiņa (nomainītas 7 nosegcepures virs ventilācijas kanāliem), jaunu skārda nosegelementu izgatavošana un montāža (virs 1.–4.kāpņu telpas betona paneļiem iekšpagalma pusē, virs abām ēkas ķieģeļu sienu pilastriem 4 gab., virs betona paneļu sadurtvietām bojātu betona nosegelementu vietā 4 gab.), esošu skārda nosegelementu atjaunošana un stiprināšana.
 • Jaunu metāla pretgružu sietu izgatavošana un uzstādīšana (33 gab.) un citi darbi.

Darbus ir izpildījusi SIA „Poly Systems, reģ.Nr.50103780271. Darbi tiks apmaksāti no dzīvojamās mājas uzkrājumu fonda. Izpildīto darbu garantija ir 5 (pieci) gadi no izpildīto darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas.

Darbu izpildi ir uzraudzījis sertificēts būvuzraugs Ilmārs Birzgalis (būvprakses sertifikāta Nr.5-03210), SIA „Būvprojektu vadības birojs”, reģ.Nr.40103707855.

2020. gada 21. oktobrī parakstīts izpildīto darbu nodošanas – pieņemšanas akts.
2020. gada 5. novembrī saņemta apdrošināšanas līgumsaistību izpildes garantijas apdrošināšanas polise (garantijas laika garantija), kas ir pēdējais priekšnosacījums izpildīto darbu apmaksai saskaņā ar noslēgto līgumu.

Pateicamies par Jūsu atbalstu veicamajiem darbiem un ieguldījumu dzīvojamās mājas uzkrājumu fondā, kas deva iespēju organizēt un izpildīt ēkai svarīgus remonta darbus! Tikai kopā mēs varam uzlabot sava mājokļa tehnisko un vizuālo stāvokli!

Aicinām iepazīties ar klātpievienotajiem dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, jumta fotofiksācijas darbiem pirms/pēc darbu izpildes.

Saite uz video.
Saite uz pilnu dokumentu.

Ar cieņu,
DzĪB „Ilūkstes nams 103” valde
inams103@inbox.lv
tālr. 24115508

Par atkritumu vadu slēgšanu

Paziņojums par atkritumu vadu slēgšanu

 

Cien. Dzīvokļa īpašniek!

Saskaņā ar 2019. gada 29. novembra Rīgas domes saistošo noteikumu Nr.87 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rīgas pilsētā” 38.punktu, „daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apsaimniekotājs sadarbībā ar dzīvokļa īpašuma īpašniekiem par saviem līdzekļiem līdz 2021. gada 1. janvārim slēdz atkritumu stāvvadus, nodrošinot atkritumu konteineru uzstādīšanu […] ”

Šī noteikuma mērķis ir rosināt Rīgas pilsētas iedzīvotājus sākt šķirot sadzīves atkritumus, tādējādi samazinot savus izdevumus par atkritumu apsaimniekošanu.

Ņemot vērā minēto, informējam, ka dzīvojamā mājā Ilūkstes ielā 103, Rīgā, tiek slēgti atkritumu vadi un turpmāk sadzīves atkritumus varēs izmest tikai atkritumu tvertnēs, kuras paliks savās vietās – atkritumu konteineru telpās pie ieejām kāpņu telpās.

Informējam, ka dzīvojamai mājai piesaistītā zemes gabala teritorijā ir uzstādīti papildus atkritumu konteineri šķirotajiem (dalītajiem) atkritumiem, kuros var izmest plastmasas, papīra un metāla iepakojumus. Šķirotu atkritumu izvešana tiek veikta bez maksas, tikai ja tajos novieto “pareizos” atkritumus – tīrus un bez ēdienu paliekām.

DRĪKST MEST:

Plastmasa:

 • Dzērienu pudeles (PET),
 • Sadzīves ķīmijas, šampūnu u.c. cietās plastmasas pudeles, kannas un kārbas, (HDPE),
 • Plēves iepakojumu, maisiņus (LDPE),

Papīrs:

 • Papīra un kartona iepakojumu,
 • Makulatūru, žurnālus, avīzes
 • Tetrapakas,
 • Rakstāmpapīru, biroja papīru

Metāls:

 • Metāla kārbas un vāciņus,
 • Skārdenes.

NEDRĪKST MEST:

 • Netīru plastmasas vai metāla iepakojumu
 • Putuplastu
 • Slapju vai netīru papīru un kartonu
 • Papīra dvieļus, tualetes papīru vai salvetes
 • Sīki sasmalcinātu papīru
 • Vienreizlietojamos papīra un plastmasas šķīvīšus un glāzītes
 • Laminētus papīra izstrādājumus
 • Rotaļlietas un citas plastmasas sadzīves preces
 • Gāzes balonus, matu lakas un dezodorantus, baterijas un akumulatorus
 • Koku

Šķirotie atkritumi tiek atkāroti pārstrādāti! Šķirojot atkritumus, Jūs saudzējat dabu!

Šķirotu konteineru skaitu var palielināt pēc vajadzības un ar laiku novietot atsevišķajās konteineru telpās (dažu nešķirotu sadzīves atkritumu konteineru vietās), tādējādi samazinot mājas iedzīvotāju izdevumus par sadzīves atkritumu izvešanu, ja paši iedzīvotāji ar sapratni to uztvers un piedalīsies atkritumu šķirošanā.

 

Ar cieņu,
Valde
DzĪB „Ilūkstes nams 103”
www.ilukstes103.lv
inams103@inbox.lv
tālrunis 24115508