Kopsapulces 2021 rezultāti

Kopsapulces 2021 rezultāti

Dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku lēmums

par 2021. gada kopsapulces jautājumiem.

Sakarā ar 2020. gada 6. novembra Ministru Kabineta rīkojumu Nr.655 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieki ir pieņēmuši lēmumu par 2021. gada kopsapulces jautājumiem rakstiskas aptaujas ietvaros. Aptauja tika organizēta laika periodā no 2021. gada 27. februāra līdz 2021. gada 15. martam. Katrs dzīvokļa īpašnieks saņēma lēmuma projektu un informatīvo materiālu par 2021. gada kopsapulces jautājumiem.

Saskaņā ar 2021. gada 15. marta aptaujas balsošanas protokolu Nr.1-2021 dzīvokļu īpašnieki ir nolēmuši:

 1. Apstiprināt DzĪB „Ilūkstes nams 103” finanšu gada pārskatu par 2020. gadu, kā arī 2021. gadā plānotos ieņēmumus un izdevumus.
 2. Veikt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļos un nedzīvojamās telpās 2017. gadā uzstādītu 622 (seši simti divdesmit divu) aukstā un karstā ūdens patēriņa skaitītāju verificēšanu, apmaksājot šo darbu izdevumus no dzīvojamās mājas uzkrājumu fonda līdzekļiem.
 3. Uzsākt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, iekšējo ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu cauruļvadu pakāpenisku nomaiņu, apmaksājot šo darbu izdevumus no dzīvojamās mājas uzkrājumu fonda līdzekļiem.

2021. gada 15. marta aptaujas balsošanas protokola Nr.1-2021 kopija novietota katra dzīvokļa īpašnieka pastkastītē.

 

Pateicamies par Jūsu dalību sapulces jautājumu izlemšanā un interesi par mājas lietām!

Ar cieņu,
DzĪB “Ilūkstes nams 103” valde
tālr. 24115508
inams103@inbox.lv
www.ilukstes103.lv

Aptauja par 2021.g. kosapulces jautājumiem

Paziņojums
par dzīvokļu īpašnieku aptauju par 2021. gada kopsapulces jautājumiem

 

Rīgā, 2021.gada 27.februārī

 

Cien. Dzīvokļa īpašniek!

Informējam Jūs, ka no 2021.gada 27.februāra līdz 2021.gada 15.martam tiek organizēta dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku rakstiska aptauja par 2021.gada kopsapulces jautājumiem.

2021.gada 27.februārī katra dzīvokļa īpašnieka pastkastītē tika novietots dzīvokļu īpašnieku lēmuma projekts, kā arī dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas faktisko ieņēmumu un izdevumu pārskats par periodu 01.01.2020.-31.12.2020. Lēmuma projekts elektroniskā veidā ar klātpievienotu informatīvo materiālu par 2021.gada kopsapulces jautājumiem tika nosūtīts elektroniskā veidā uz dzīvokļu īpašnieku e-pastiem.

Lūdzam Jūs iepazīties ar dzīvokļu īpašnieku lēmuma projektu un līdz 2021.gada 15.martam izteikt Jūsu viedokli, aizpildot aptaujas balsojuma veidlapu valsts valodā un novietojot tās mājas korespondences pastkastītē Jūsu kāpņu telpas pirmajā stāvā.

Lai pieņemtu dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu par 2021.gada kopsapulces jautājumiem ir nepieciešams, lai “par” lēmuma pieņemšanu ar savu parakstu aptaujas lapā nobalsotu vairāk nekā 1/2 no visiem dzīvokļu īpašniekiem, t.i., vismaz 80 dzīvokļu īpašnieki.

Jūsu dalība balsojumā ir nepieciešama, lai dzīvojamās mājas pārvaldīšanas process varētu nepārtraukti turpināties!

Ar cieņu,
Valde
DzĪB „Ilūkstes nams 103”
www.ilukstes103.lv
inams103@inbox.lv
tālrunis 24115508

Par jaunas gājēju ietves izbūvi

Par jaunas gājēju ietves izbūvi gar dzīvojamo māju Ilūkstes ielā 103, Rīgā

 

Rīgā, 2020.gada 20.decembrī

 

Dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieki izsaka pateicību Rīgas domes Satiksmes departamentam par 2020. gada rudenī īstenotu būvprojektu „Ietves izbūve un labiekārtojums Ilūkstes ielā 103, Rīgā”. Šī projekta ietvaros starp dzīvojamo māju un Ilūkstes ielas braucamo daļu tika izbūvēta jauna asfaltēta gājēju ietve, uzstādīti jauni soliņi ar mugura atbalstu, iestādītas liepas un atjaunots asfalta segums uz iebrauktuvēm iekškvartālā no abām Dzīvojamās mājas pusēm.

Pēc būvprojekta īstenošanas dzīvojamai mājai pieguļošā teritorija no Ilūkstes ielas puses izskatās sakopta un labiekārtota. Jaunu gājēju ietvi gar Ilūkstes ielu lieto visi mikrorajona iedzīvotāji.

Ceram, ka arī turpmāk Rīgas pilsētas pašvaldības iestādes atbalstīs rīdzinieku, tajā skaitā arī dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku projektus, sekmējot pilsētas teritorijas un dzīvojamā fonda atjaunošanu un attīstību.

 

 

Ar cieņu,

Valde

DzĪB „Ilūkstes nams 103”
www.ilukstes103.lv
inams103@inbox.lv
tālrunis 24115508

Betona jumta remonts

Paziņojums

par dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, betona jumta  remonta un hidroizolācijas darbu izpildi

 

Cien. dzīvokļa īpašniek!

Informējam, ka laika periodā no 2020. gada 6. jūlija līdz 2020. gada 21. oktobrim tika izpildīti dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, betona jumta remonta un hidroizolācijas darbi.

Šo darbu ietvaros tika veikti:

 • Betona jumta virsmas, jumta virs kāpņu telpām, jumta virs lodžijām iekšpagalma pusē (ar kopējo platību 3100 m2), ventilācijas kanālu, parapeta, betona paneļu ārējo malu attīrīšana un sagatavošana, mazgāšana ar augstspiediena mazgātāju, betona elementu atjaunošana ar javu un nostiprināšana, ventilācijas kanālu ķieģeļa mūrējuma atjaunošana, ķieģeļu mūrējuma elementu apmešana ar sietu u.c. sagatavošanas un atjaunošanas darbi.
 • Betona jumta virsmas, jumta virs kāpņu telpām, jumta virs lodžijām iekšpagalma pusē (ar kopējo platību 3100 m2), ventilācijas kanālu, parapeta, betona paneļu ārējo malu gruntēšana ar grieķu rūpnīcas Alchimica hidroizolācijas materiāliem, bet konkrēti, Universal Primer 2K-4060 (0,2kg/m2), Microsealer-50 (0,2 kg/m2), savienojuma vietu aizdare ar hermētiķi Hyperseal Expert-150.
 • Betona jumta virsmas, jumta virs kāpņu telpām, jumta virs lodžijām iekšpagalma pusē (ar kopējo platību 3100 m2), ventilācijas kanālu, parapeta, betona paneļu ārējo malu pārklājums ar grieķu rūpnīcas Alchimica hidroizolācijas materiāliem, bet konkrēti, Hyperdesmo classic TEJA (sarkans) 1 slānis (0,75kg/m2), vietām iestrādājot ģeotekstilu Geotextil-50.
 • Betona jumta virsmas, jumta virs kāpņu telpām, jumta virs lodžijām iekšpagalma pusē (ar kopējo platību 3100 m2), ventilācijas kanālu, parapeta, betona paneļu ārējo malu pārklājums ar grieķu rūpnīcas Alchimica hidroizolācijas materiāliem, bet konkrēti, Hyperdesmo classic GREY (pelēks) 1 slānis (0,75kg/m2), vietām iestrādājot ģeotekstilu Geotextil-50 un materiālu ar pastiprinātām šķiedrām Hyperdesmo Particular.
 • Polimēr-bituma membrānas Technoelast EKP 5.5. slate uzkausēšanas darbi betona jumta virsmas daļai virs 3.k.t., kur iepriekš vietām tika ieklāts bitums.
 • Bojātu skārda nosegelementu nomaiņa (nomainītas 7 nosegcepures virs ventilācijas kanāliem), jaunu skārda nosegelementu izgatavošana un montāža (virs 1.–4.kāpņu telpas betona paneļiem iekšpagalma pusē, virs abām ēkas ķieģeļu sienu pilastriem 4 gab., virs betona paneļu sadurtvietām bojātu betona nosegelementu vietā 4 gab.), esošu skārda nosegelementu atjaunošana un stiprināšana.
 • Jaunu metāla pretgružu sietu izgatavošana un uzstādīšana (33 gab.) un citi darbi.

Darbus ir izpildījusi SIA „Poly Systems, reģ.Nr.50103780271. Darbi tiks apmaksāti no dzīvojamās mājas uzkrājumu fonda. Izpildīto darbu garantija ir 5 (pieci) gadi no izpildīto darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas.

Darbu izpildi ir uzraudzījis sertificēts būvuzraugs Ilmārs Birzgalis (būvprakses sertifikāta Nr.5-03210), SIA „Būvprojektu vadības birojs”, reģ.Nr.40103707855.

2020. gada 21. oktobrī parakstīts izpildīto darbu nodošanas – pieņemšanas akts.
2020. gada 5. novembrī saņemta apdrošināšanas līgumsaistību izpildes garantijas apdrošināšanas polise (garantijas laika garantija), kas ir pēdējais priekšnosacījums izpildīto darbu apmaksai saskaņā ar noslēgto līgumu.

Pateicamies par Jūsu atbalstu veicamajiem darbiem un ieguldījumu dzīvojamās mājas uzkrājumu fondā, kas deva iespēju organizēt un izpildīt ēkai svarīgus remonta darbus! Tikai kopā mēs varam uzlabot sava mājokļa tehnisko un vizuālo stāvokli!

Aicinām iepazīties ar klātpievienotajiem dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, jumta fotofiksācijas darbiem pirms/pēc darbu izpildes.

Saite uz video.
Saite uz pilnu dokumentu.

Ar cieņu,
DzĪB „Ilūkstes nams 103” valde
inams103@inbox.lv
tālr. 24115508

Par atkritumu vadu slēgšanu

Paziņojums par atkritumu vadu slēgšanu

 

Cien. Dzīvokļa īpašniek!

Saskaņā ar 2019. gada 29. novembra Rīgas domes saistošo noteikumu Nr.87 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rīgas pilsētā” 38.punktu, „daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apsaimniekotājs sadarbībā ar dzīvokļa īpašuma īpašniekiem par saviem līdzekļiem līdz 2021. gada 1. janvārim slēdz atkritumu stāvvadus, nodrošinot atkritumu konteineru uzstādīšanu […] ”

Šī noteikuma mērķis ir rosināt Rīgas pilsētas iedzīvotājus sākt šķirot sadzīves atkritumus, tādējādi samazinot savus izdevumus par atkritumu apsaimniekošanu.

Ņemot vērā minēto, informējam, ka dzīvojamā mājā Ilūkstes ielā 103, Rīgā, tiek slēgti atkritumu vadi un turpmāk sadzīves atkritumus varēs izmest tikai atkritumu tvertnēs, kuras paliks savās vietās – atkritumu konteineru telpās pie ieejām kāpņu telpās.

Informējam, ka dzīvojamai mājai piesaistītā zemes gabala teritorijā ir uzstādīti papildus atkritumu konteineri šķirotajiem (dalītajiem) atkritumiem, kuros var izmest plastmasas, papīra un metāla iepakojumus. Šķirotu atkritumu izvešana tiek veikta bez maksas, tikai ja tajos novieto “pareizos” atkritumus – tīrus un bez ēdienu paliekām.

DRĪKST MEST:

Plastmasa:

 • Dzērienu pudeles (PET),
 • Sadzīves ķīmijas, šampūnu u.c. cietās plastmasas pudeles, kannas un kārbas, (HDPE),
 • Plēves iepakojumu, maisiņus (LDPE),

Papīrs:

 • Papīra un kartona iepakojumu,
 • Makulatūru, žurnālus, avīzes
 • Tetrapakas,
 • Rakstāmpapīru, biroja papīru

Metāls:

 • Metāla kārbas un vāciņus,
 • Skārdenes.

NEDRĪKST MEST:

 • Netīru plastmasas vai metāla iepakojumu
 • Putuplastu
 • Slapju vai netīru papīru un kartonu
 • Papīra dvieļus, tualetes papīru vai salvetes
 • Sīki sasmalcinātu papīru
 • Vienreizlietojamos papīra un plastmasas šķīvīšus un glāzītes
 • Laminētus papīra izstrādājumus
 • Rotaļlietas un citas plastmasas sadzīves preces
 • Gāzes balonus, matu lakas un dezodorantus, baterijas un akumulatorus
 • Koku

Šķirotie atkritumi tiek atkāroti pārstrādāti! Šķirojot atkritumus, Jūs saudzējat dabu!

Šķirotu konteineru skaitu var palielināt pēc vajadzības un ar laiku novietot atsevišķajās konteineru telpās (dažu nešķirotu sadzīves atkritumu konteineru vietās), tādējādi samazinot mājas iedzīvotāju izdevumus par sadzīves atkritumu izvešanu, ja paši iedzīvotāji ar sapratni to uztvers un piedalīsies atkritumu šķirošanā.

 

Ar cieņu,
Valde
DzĪB „Ilūkstes nams 103”
www.ilukstes103.lv
inams103@inbox.lv
tālrunis 24115508

Par durvju nomaiņu

Paziņojums
Par atkritumu konteineru telpu ieejas durvju nomaiņu.

 

Saskaņā ar 2020. gada 3. jūnija dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku lēmumu (aptaujas balsošanas protokols Nr.1-2020) 2020. gada augustā dzīvojamā mājā tika veikta atkritumu konteineru telpu ieejas durvju nomaiņa.

Veco 11 (vienpadsmit) koka durvju vietā tika uzstādītas jaunas metāla durvis.

 1. gada 2. septembrī tika parakstīts izpildīto darbu nodošanas – pieņemšanas akts.

Darbi tiks apmaksāti no dzīvojamās mājas uzkrājumu fonda līdzekļiem.

Pateicamies par Jūsu ieguldījumu dzīvojamās mājas uzkrājumu fondā, kas deva iespēju organizēt un veikt šo darbu izpildi!

Ar cieņu,
DzĪB “Ilūkstes nams 103” valde
tālr. 24115508
inams103@inbox.lv
www.ilukstes103.lv

Kopsapulces 2020 rezultāti

Dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku lēmums par 2020. gada kopsapulces jautājumiem.

 

Sakarā ar 2020. gada 12. marta Ministru Kabineta rīkojumu Nr.103 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieki ir pieņēmuši lēmumu par 2020. gada kopsapulces jautājumiem rakstiskas aptaujas ietvaros. Aptauja tika organizēta laika periodā no 2020. gada 15. maija līdz 1. jūnijam. Katrs dzīvokļa īpašnieks saņēma lēmuma projektu un tā pielikumu Nr.1 „Informatīvais materiāls par 2020. g. kopsapulces jautājumiem”.

Saskaņā ar 2020. gada 3. jūnija aptaujas balsošanas protokolu Nr.1-2020 dzīvokļu īpašnieki ir nolēmuši:

 1. Apstiprināt DzĪB „Ilūkstes nams 103” finanšu gada pārskatu par 2019. gadu.
 2. Ievēlēt DzĪB „Ilūkstes nams 103” valdi.
 3. Nodibināt uzkrājumu fondu dzīvojamās mājas ūdensapgādes un kanalizācijas cauruļvadu pakāpeniskai nomaiņai. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu cauruļvadu nomaiņu veikt pakāpeniski, pa vienai kāpņu telpai, uzkrājoties darbu apmaksai nepieciešamajam finanšu līdzekļu apjomam un noteikt darbu izpildes secību atbilstoši katras kāpņu telpas iedzīvotāju komunālo pakalpojumu rēķinu maksāšanas disciplīnai.
 4. Veikt 11 (vienpadsmit) atkritumu konteineru telpu ieejas durvju nomaiņu, apmaksājot šo darbu izdevumus no dzīvojamās mājas uzkrājumu fonda līdzekļiem.
 5. Veikt pakāpenisku logu nomaiņu dzīvojamās mājas koplietošanas kāpņu telpās, apmaksājot šo darbu izdevumus no dzīvojamās mājas uzkrājumu fonda līdzekļiem. Logu nomaiņu veikt pakāpeniski, pa vienai kāpņu telpai, uzkrājoties darbu apmaksai nepieciešamajam finanšu līdzekļu apjomam, un noteikt darbu izpildes secību atbilstoši katras kāpņu telpas iedzīvotāju komunālo pakalpojumu rēķinu maksāšanas disciplīnai.
 6. Apstiprināt izmaiņas dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līguma 6.6.punktā, kas attiecās uz atkritumu apsaimniekošanas izdevumu aprēķināšanu un apmaksu.

2020. gada 3. jūnija aptaujas balsošanas protokola Nr.1-2020 kopija tika novietota katra dzīvokļa īpašnieka pastkastītē.

Pateicamies par Jūsu dalību sapulces jautājumu izlemšanā un interesi par mājas lietām!

Ar cieņu,
DzĪB “Ilūkstes nams 103” valde
tālr. 24115508
inams103@inbox.lv
www.ilukstes103.lv

Aptauja par 2020.g. kosapulces jautājumiem

PAZIŅOJUMS

par dzīvokļu īpašnieku aptauju par 2020.g. kopsapulces jautājumiem

 

Cien. Dzīvokļa īpašniek!

 

Informējam Jūs, ka no 2020.gada 15.maija līdz 2020.gada 1.jūnijam tiek organizēta dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku rakstiska aptauja par 2020.gada kopsapulces jautājumiem.

2020.gada 15.maijā katra dzīvokļa īpašnieka pastkastītē tika novietots dzīvokļu īpašnieku lēmuma projekts. Lēmuma projekts un tā pielikums Nr.1 „Informatīvais materiāls par 2020.g. kopsapulces jautājumiem” tika nosūtīts elektroniskā veidā uz dzīvokļu īpašnieku e-pastiem.

Lūdzam Jūs iepazīties ar dzīvokļu īpašnieku lēmuma projektu, kā arī informatīvo materiālu un līdz 2020.gada 1.jūnijam izteikt Jūsu viedokli, aizpildot aptaujas balsojuma veidlapu valsts valodā un novietojot tās mājas korespondences pastkastītē Jūsu kāpņu telpas pirmajā stāvā.

Lai pieņemtu dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu par 2020.gada kopsapulces jautājumiem ir nepieciešams, lai “par” lēmuma pieņemšanu ar savu parakstu aptaujas lapā nobalsotu vairāk nekā 50% no visiem dzīvokļu īpašniekiem, t.i., vismaz 80 dzīvokļu īpašnieki.

Jūsu dalība balsojumā ir nepieciešama, lai dzīvojamās mājas pārvaldīšanas process varētu nepārtraukti turpināties!

 

 

Ar cieņu,
Valde
DzĪB „Ilūkstes nams 103”
www.ilukstes103.lv
inams103@inbox.lv
tālrunis 24115508

ŪK tehniskais stāvoklis

Ziņojums
par dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā,
ūdensapgādes un kanalizācijas cauruļvadu sistēmu tehnisko stāvokli

 

Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Ilūkstes ielā 103, Rīgā, un ar to funkcionāli saistīti ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu cauruļvadi tika izbūvēti 1986. gadā. Kopš tā laika tika veikti tikai atsevišķu cauruļvadu posmu nomaiņas darbi. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu cauruļvadi (stāvvadi) ēkā tiek nepārtraukti ekspluatēti jau 34 gadus, un to plānveida nomaiņa/atjaunošana līdz šim netika veikta.

Saskaņā ar 28.09.2010. Ministru kabineta noteikumiem Nr.907 „Noteikumi par dzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko apkopi, kārtējo remontu un energoefektivitātes minimālām prasībām” (pielikums Nr.2) ir beidzies ūdensapgādes sistēmas cauruļvadu kalpošanas termiņš – 20 gadi karstā ūdens cauruļvadiem, 30 – gadi aukstā ūdens cauruļvadiem.

Ņemot vērā iepriekš minēto, 2020. gada 3. martā tika veikta dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, ūdensapgādes un kanalizācijas cauruļvadu sistēmu tehniskā apsekošana un sagatavots tehniskās apsekošanas atzinums.

 

Sertificēta būvspeciālista Gata Klētnieka (būvprakses sertifikāts Nr.5-0566, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu būvuzraudzība, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas) secinājumi:

 

Veicot tehnisko apsekošanu lokālās vietās, tika konstatēts, ka sākotnējā laika ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas sistēmas ir sliktā tehniskā stāvoklī. Vietām konstatēti kanalizācijas cauruļvadu fiziski bojājumi, kas būtiski ietekmē sistēmas darbību un apkārtējās vides drošību. Tāpat kanalizācijas sistēmai konstatēti savienojumu neblīvumi, deformācijas un plaisas, kas rada ļoti augstu avārijas risku. Ūdensapgādes sistēmas cauruļvadu iekšējās virsmas korozijas un aizsērējuma fakts rada ietekmi uz ūdensapgādes sistēmas sūkņu darbību un nepietiekoša ūdens debeta nodrošināšanu patērētājiem. Vienlaikus, nehigiēniskā un ar abrazīvām daļiņām esošā ūdensapgādes cauruļvadu sistēma rada risku patērētāju sadzīves tehnikas bojājumiem (neveicot regulāru filtru tīrīšanu) un var radīt veselības traucējumus patērētājiem (lietojot neattīrītu/nevārītu ūdeni uzturā).

Vienlaikus norādu, ka atbilstoši 28.09.2010. MK noteikumiem Nr.907 „Noteikumi par dzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko apkopi, kārtējo remontu un energoefektivitātes minimālām prasībām” un to pielikumam Nr.2 „Konstruktīvo elementu, apdares un inženierietaišu vidējais kalpošanas ilgums”:

 • karstā ūdens cauruļvadu vidējais normatīvais kalpošanas ilgums ir 20 gadi;
 • aukstā ūdens cauruļvadu vidējais normatīvais kalpošanas ilgums ir 30 gadi;
 • ķeta kanalizācijas cauruļvadu vidējais normatīvais kalpošanas ilgums ir 45 gadi.

Ņemot vērā to, ka dzīvojamā ēka un tajā izbūvētas ūdensapgādes un kanalizācijas cauruļvadu sistēmas tiek nepārtraukti ekspluatētas kopš 1986. gada (ēkas un inženiertīklu izbūves gads), uz doto brīdi ēkas cauruļvadu sistēmas darbojas 34 gadus. Līdz ar to ēkas karstā un aukstā ūdensapgādes cauruļvadu kalpošanas ilgums ir beidzies, savukārt ķeta kanalizācijas cauruļvadu sliktais tehniskais stāvoklis liecina par to pirmstermiņa nomaiņas nepieciešamību.

Atbilstoši LBN 221-15 “Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija”, 108. punktam, netiek nodrošināta prasība: “…tehniskajos kanālos novietotās caurules nodrošina ar izolāciju pret kondensāciju” un 112. punktam: “Visus turpgaitas un cirkulācijas cauruļvadus (izņemot pievadus uz sanitāri tehniskajām ierīcēm) nodrošina ar siltumizolāciju”.

Atbilstoši LR Dzīvokļa īpašuma likuma 10. panta 1. daļas 7. punktam, dzīvokļa īpašniekam ir pienākums nodrošināt piekļūšanu šahtās esošajām inženierkomunikācijām, lai veiktu to nomaiņu, remontu vai tehnisko apsekošanu.

 

Slēdziens: Ņemot vērā apsekošanas rezultātus un LR spēkā esošo normatīvo aktu prasības, uzskatu, ka daudzdzīvokļu dzīvojamā ēkā Ilūkstes ielā 103, Rīgā, ir nepieciešams pilnībā nomainīt ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas sistēmas cauruļvadus, tajā skaitā inženierkomunikāciju šahtās esošus stāvvadus, karstā ūdens cirkulācijas sistēmas guļvadus bēniņos un sadzīves kanalizācijas sistēmas guļvadus pagrabos. Rekomendēju izmantot mūsdienu prasībām atbilstošus cauruļvadus un izolācijas materiālus. Vienlaikus pārbūvējot ēkas stāvvadu sistēmu vietās, kur cauruļvadi šķērso ugunsdrošības zonas izmantot atbilstošas klases ugunsdrošības aizsardzības materiālus, kā rezultātā tiks nodrošināta/uzlabota ēkas ugunsdrošība.  Veicot virtuves sadzīves kanalizācijas stāvvadu nomaiņu, rekomendēju esošos Dn50 cauruļvadus nomainīt uz Dn75, kā rezultātā uzlabotu sistēmas funkcionālo darbību.  

 

Ar pilnu tehniskās apsekošanas atzinuma tekstu Jūs varat iepazīties šeit.

 

 

 

Ņemot vērā iepriekš minēto, biedrība aicina dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašniekus nodrošināt novecojušo ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu cauruļvadu (t.sk. stāvvadu) pakāpeniskai nomaiņai nepieciešamos finanšu līdzekļus, izvērtējot iespēju nodibināt papildus uzkrājumu fondu šim mērķim.

 

 

Ar cieņu,
DzĪB „Ilūkstes nams 103”
Inams103@inbox.lv
Tālr. 24115508

Paziņojums

Godājamai dzīvokļa īpašniek!

 

Pamatojoties uz 2020. gada 12. marta Ministru Kabineta rīkojumu Nr.103 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, ar kuru tiek aizliegti publiski pasākumi un sapulces, lai ierobežotu Covid-19 vīrusa izplatību, dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku kopsapulce (klātienē) 2020.gada 9.maijā tiek atcelta.

Balsošana par kopsapulces jautājumiem tiks organizēta rakstiskas aptaujas veidā saskaņā ar LR Dzīvokļa īpašuma likuma 20. pantu. Aptaujas balsojuma lapa papīra formā tiks novietota katra dzīvokļa īpašnieka pastkastītē, kā arī nosūtīta elektroniski uz e-pastu. Termiņš balsojumam tiks noteikts ne īsāks par divām kalendārām nedēļām. Lūdzam sekot līdzi turpmākai informācijai.

Lai pasargātu sevi un savus ģimenes locekļus no Covid-19 vīrusa, lūdzam ievērot LR Ekonomikas ministrijas ieteikumus daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem:

 1. Nerīkot savās mājsaimniecībās svinības un citus pasākumus, kuru dalībnieki nav jūsu mājsaimniecības iedzīvotāji;
 2. Ievērot personīgos epidemioloģiskās drošības pasākumus (mazgāt vai dezinficēt rokas pirms un pēc koplietošanas telpu apmeklējuma, šķaudot aizsegt muti ar vienreizlietojamu salveti utt.);
 3. Iespēju robežās neaizskart koplietošanas virsmas (kāpņu margas u.c.). Ja no tā nav iespējams izvairīties, pēc saskarsmes ar šādām virsmām (durvju rokturi, koda durvju, lifta pogas, gaismas slēdži u.c.) izmantojiet dezinfekcijas līdzekļus, salvetes un rūpīgi nomazgājiet rokas;
 4. Bez nepieciešamības neapmeklēt koplietošanas zonas, bet, tās apmeklējot, ievērot savstarpējo 2 metru distanci. Piemēram, kāpņu telpās kaimiņiem, ejot pa kāpnēm, samainīties vietās, kur maksimāli iespējams ievērot 2 metru distanci;
 5. Sasveicinoties ar kaimiņiem, neizmantot rokasspiedienu vai apskāvienus, u.c. (sk. https://www.em.gov.lv/lv/jaunumi/27656-covid-19-svariga-informacija-daudzdzivoklu-maju-iedzivotajiem-un-apsaimniekotajiem)

 

Sargājiet sevi un savus tuviniekus!

 

Ar cieņu,
DzĪB „Ilūkstes nams 103”
Inams103@inbox.lv
Tālr. 24115508