Ziņas

Kopsapulce 2017

Godājamai dzīvokļa īpašniek!

Dzīvokļu īpašnieku biedrība „Ilūkstes nams 103” aicina Jūs uz dzīvokļu īpašnieku kopsapulci.
Sapulce notiks 2017.gada 18.februārī, plkst. 10:00, Purvciema vidusskolā, aktu zālē, D. Brantkalna ielā 5, Rīgā.

Darba kārtība:

1.Kopsapulces dalībnieku reģistrācija.
2.Par dalību daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes (DME) programmā, projekta norisi un vadību, tehniskās dokumentācijas izstrādi un tam nepieciešamajiem izdevumiem.
3.Atskaite par iepriekšējā periodā (07.05.2016. – 18.02.2016.) padarīto.
4.Informācija par 2016.gada finanšu rezultātiem, revidenta ziņojums, gada pārskata apstiprināšana.
5.Par DzĪB “Ilūkstes nams 103” valdes locekļu, revidenta un kāpņu telpu pārstāvju apstiprināšanu.
6.Citi jautājumi.

Uz sapulci lūdzam līdzi ņemt personas apliecinošus dokumentus.

Dalība sapulcē ir obligāta. Ja Jūs nevarat ierasties personīgi, lūdzu noformējiet pilnvaru jebkuram Jūsu ģimenes loceklim vai citai personai. Notariālais apliecinājums nav nepieciešams.

Tiekamies sapulcē!

DzĪB “Ilūkstes nams 103”
Tālr. 24115508
www.ilukstes103.lv
e-pasts: inams103@inbox.lv

 

Kopsapulce 2016

Godājamai dzīvokļa īpašniek!

Dzīvokļu īpašnieku biedrība “Ilūkstes nams 103” aicina Jūs uz dzīvokļu īpašnieku kopsapulci.
Sapulce notiks 2016.gada 7.maijā (sestdien), plkst. 10:00, Purvciema vidusskolā, aktu zālē, D. Brantkalna ielā 5, Rīgā.

Darba kārtība:

1. Kopsapulces dalībnieku reģistrācija.
2. Atskaite par iepriekšējā periodā 01.12.2015.-01.04.2016. padarīto.
3. Informācija par 2015.gada finanšu rezultātiem, revidenta ziņojums, gada pārskata apstiprināšana.
4. Par dzīvojamās mājas ūdens patēriņa starpību un tās novēršanas iespējām.
5. Par veicamo dzīvokļu īpašnieku aptauju par transporta līdzekļu satiksmes organizāciju Ilūkstes ielā 103, Rīgā, un tās sākotnējiem rezultātiem.
6. Par dzīvojamās mājas jumta pakāpenisku remontu un tam nepieciešamajiem papildus uzkrājumiem dzīvojamās mājas uzkrājumu fondā.
7. Par dzīvojamās mājas inženiertehnisko komunikāciju tehnisko stāvokli un to pakāpeniskās renovācijas nepieciešamību.
8. Par dzīvojamai mājai piesaistītā zemes gabala labiekārtošanu.
9. Citi jautājumi.

Uz sapulci lūdzam līdzi ņemt personas apliecinošus dokumentus.

Dalība sapulcē ir obligāta. Ja Jūs nevarat ierasties personīgi, lūdzu noformējiet pilnvaru jebkuram Jūsu ģimenes loceklim vai citai personai. Notariālais apliecinājums nav nepieciešams.

Tiekamies sapulcē!
DzĪB “Ilūkstes nams 103”
Tālr. 24115508
www.ilukstes103.lv
e-pasts: inams103@inbox.lv

 

Kopsapulce 2015

Cien. dzīvokļu īpašnieki!

Aicinām Jūs uz Dzīvokļu īpašnieku kopsapulci 2015.gada 25.aprīlī (sestdien), 10.00, Purvciema vidusskolā. Kopsapulce būs klasē (vēlāk precizēsim kurā).
Visiem dzīvokļu īpašniekiem ir obligāti jāpiedalās kopsapulcē.
Ja objektīvu iemeslu dēļ, dzīvokļa īpašnieks nevar piedalīties kopsapulcē, viņam ir jānoformē pilnvara uz jebkuru ģimenes locekli vai citu dzīvokļa īpašnieku. Pilnvaras paraugs ir pielikumā.
Ja dzīvoklim ir vairāki kopīpašnieki, tad pārstāvēt sapulcē viņus var viens no īpašniekiem, uz kura vārda pārējie īpašnieki ir noformējuši pilnvaru. Balsošanas princips 1 dzīvoklis = 1 balss.
Tuvāko divu nedēļu laikā Jūs saņemsiet rakstveida uzaicinājumu sapulcei, par kura saņemšanu Jums būs jāparakstās (likuma prasība).
Kopsapulces darba kārtība:

1. Lēmuma pieņemšana par dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103 pārvaldīšanas tiesību nodošanu Dzīvokļu īpašnieku biedrībai “Ilūkstes nams 103”. Biedrība piedāvā atstāt spēkā esošu apsaimniekošanas tarifu 0,5882 eiro/kv.m., ietaupītus līdzekļus novirzot mājas uzkrājumu fondā. Piedāvātā dzīvojamās mājas patstāvīgai pārvaldīšanai nepieciešamo izdevumu tāme ir šīs vēstules pielikumā.

Ja dzīvokļu īpašnieki atbalstīs šo piedāvājumu, turpmāk mājas pārvaldīšanu īstenos Dzīvokļu īpašnieku biedrība “Ilūkstes nams 103”, kura noslēgs tiešos līgumus ar AS Rīgas Siltums, SIA Rīgas Ūdens, VAS Latvenergo, atkritumu izvešanu, kā arī atalgos sētnieku, grāmatvedi, pārvaldnieku un sadarbosies ar citiem tehniskiem speciālistiem, lai uzturētu dzīvojamo māju kārtībā. Biedrība uzskata šādu pārvaldīšanas modeli par izdevīgāku mūsu dzīvojamai mājai, jo visi neizmantotie vai ietaupītie līdzekļi paliks biedrības bankas kontā un rīcībā un tiks izmantoti tikai mūsu dzīvojamās mājas vajadzībām. Pateicoties tam, ka visi darījumi tiks veikti no viena bakas konta, dzīvokļu īpašnieki iegūs iespēju kontrolēt biedrības finanšu darbību, un katru gadu saņems atskaiti par biedrības ieņēmumiem un izdevumiem.

2. Lēmuma pieņemšana par mūsu mājas jumta remontu un papildus uzkrājumu iemaksu dzīvojamās mājas uzkrājumu fondā.

Ņemot vērā jumta avārijas stāvokli, biedrība uzskata par nepieciešamu ieplānot jumta seguma remontu nākošajā gadā, kam nepieciešams savākt naudas līdzekļus 65584,16 eiro apmērā. Tieši par šo summu šobrīd ir iesniegts visizdevīgākais piedāvājums mūsu mājas jumta hidroizolācijas darbiem ar garantiju 5 gadi. Biedrība piedāvā izskatīt divus veidus kā savākt papildus uzkrājumus:

1.variants – 12 mēnešus pēc kārtas iemaksāt dzīvojamās mājas fondā papildus summu no 0,3858 eiro/kv.m. līdz 0,4285 eiro/kv.m.
2.variants – iemaksāt dzīvojamās mājas fondā papildus summu no 0,9259 eiro/kv.m. līdz 1,028 eiro/kv.m. tikai vasaras periodā, kad nevajag maksāt par apkuri (no jūnija līdz oktobrim). Pārējos mēnešos maksājot pēc parastā spēkā esoša tarifa 0,5882 eiro/kv.m.

Šīs vēstules pielikumā ir nepieciešamo papildus uzkrājumu aprēķins, kur katrs dzīvokļa īpašnieks, ierakstot tabulā sava dzīvokļa platību, var noteikt, cik naudas līdzekļu papildus būs nepieciešams iemaksāt saskaņā ar 1. vai 2. variantu.
Kopsapulcē dzīvokļu īpašniekiem tiks piedāvāts ar balsošanu izvēlēties ērtāko variantu.
Ja dzīvokļu īpašnieki atbalstīs šo piedāvājumu, tad jau nākamvasar varēsim organizēt visa jumta remontu, un tādējādi aizsargāt mūsu dzīvojamo māju no bojāejas.
Ja dzīvokļu īpašnieki neatbalstīs šo piedāvājumu, mājas tehniskais stāvoklis turpinās pasliktināties, jumts bojāties, bet mitrums un lietusūdens var nokļūt līdz ceturtajiem stāviem, un mājas atjaunošanas darbi vēlāk izmaksās mums daudz vairāk nekā jumta hidroizolācija tagad. Turklāt mājas neapmierinošs tehniskais stāvoklis būtiski samazinās mūsu nekustamā īpašuma tirgus vērtību, un pat var ietekmēt dzīvokļa pārdošanas iespēju pēc tirgus vērtības, ja kādreiz radīsies šāda nepieciešamība.

3. Lēmuma pieņemšana par autostāvvietas paplašināšanas un ceļa zīmju uzstādīšana projekta izstrādi, tajā skaitā lēmuma pieņemšana par topogrāfiska plāna un citu projektēšanai nepieciešamo izejas materiālu pasūtīšanu un apmaksu no dzīvojamās mājas fonda.

Mūsu dzīvojamā mājā dzīvojošais sertificētais arhitekts piedāvā savu palīdzību autostāvvietas paplašināšanas projekta izstrādē, bet cits iedzīvotājs piedāvā palīdzību projekta saskaņošanai Rīgas pilsētas Būvvaldē. Projekta izstrāde un saskaņošana var aizņemt no četriem līdz sešiem mēnešiem.

Ja dzīvokļu īpašnieki balsos par šo piedāvājumu, biedrība pasūtīs topogrāfisko plānu un citus izejas datus projekta izstrādei un nodos tos sertificētam arhitektam. Pēc projekta saskaņošanas būs iespējams noteikt tā realizācijas izmaksas, kā arī pretendēt uz Rīgas domes līdzfinansējumu.

4. Lēmumu pieņemšana citos jautājums.

Biedrība piedāvā pieņemt lēmumu jautājumos, kuru aktualitāte tika skarta iepriekšējā Dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē pagājušajā 2014.gadā, bet konkrēti:

1.Nākošajā ziemā veikt dzīvojamās mājas energoauditu ar mājas termogrāfiju pie ārējās gaisa temperatūras -10 C.
2.Zīmju “uzkop pēc sava suņa” ierīkošanu dzīvojamās mājas pagalmā. Saskaņā ar SIA “Saava.lv” piedāvājumu no 16.06.2014. četru zīmju ierīkošana ar uzstādīšanu izmaksās 195,34 eiro.
3.Trīs atkritumu tvertņu uzstādīšana dzīvojamās mājas pagalmā no Ilūkstes ielas puses.

Ja Jums ir arī citi piedāvājumi, kurus Jūs uzskatāt par lietderīgiem un gribat izlikt uz balsošanu dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē, lūdzam informēt par tiem biedrību, lai laicīgi sagatavotu attiecīga lēmuma projektu.

Pielikumā:

1.Pilnvaras paraugs;
2.Biedrības piedāvājums – prognozējamo izdevumu tāme mūsu dzīvojamās mājas patstāvīgai apsaimniekošanai;
3.Provizorisks nepieciešamo papildus uzkrājumu aprēķins jumta remontam – 2 varianti.