Labiekārtojuma projekts

Par daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Ilūkstes ielā 103, Rīgā,
piesaistītā zemes gabala labiekārtojuma projekta izstrādi

Cien. Dzīvokļa īpašniek!

Laika posmā no 2017.gada 19.decembra līdz 2018.gada 15.janvārim tika organizēta daudzdzīvokļu dzīvojamās Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku aptauja par dzīvojamai mājai piesaistītā zemes gabala teritorijas labiekārtojuma projekta izstrādi un saskaņošanu. Aptauja tiek uzsākta sakarā ar saņemtajiem dzīvokļu īpašnieku ierosinājumiem nodrošināt kopīpašumā esoša zemes gabala izmantošanu atbilstoši dzīvokļu īpašnieku vajadzībām.

Saskaņā ar 2018.gada 16.janvāra daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, aptaujas balsošanas protokolu Nr.2-2018, dzīvokļu īpašnieku kopība ir pieņēmusi lēmumu veikt teritorijas labiekārtojuma projekta izstrādi un saskaņošanu. “Par” minētā lēmuma pieņemšanu ir nobalsojuši 124 (viens simts divdesmit četri) dzīvokļu īpašnieki, kas sastāda vairāk par 2/3 (un arī vairāk par 3/4) no kopējā dzīvokļu īpašnieku skaita. Projekta izstrādes un saskaņošanas izdevumi dzīvokļu īpašnieku apstiprinātajā apmērā tiks segti no dzīvojamās mājas uzkrājumu fonda līdzekļiem.

Ar cieņu,
DzĪB “Ilūkstes nams 103” valde
www.ilukstes103.lv
inams103@inbox.lv
Tālrunis 24115508

Par skaitītājiem

Paziņojums
par jaunajiem ūdens patēriņa skaitītājiem
un ūdens patēriņa starpību dzīvojamā mājā Ilūkstes ielā 103, Rīgā

Saskaņā ar 2017.gada 04.janvāra dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku lēmumu un aptaujas balsošanas protokolu Nr.1-2017 “Kārtība, kādā tiek uzstādīti, verificēti un apmaksāti ūdens patēriņa skaitītāji daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Ilūkstes ielā 103, Rīgā”, visos dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašumos un neapdzīvojamās telpās tika uzstādīti jauni ūdens patēriņa skaitītāji “DN 15 CD SD PLUS EVO”, R ≥ 100, kuri atbilst “C” precizitātes klasei, ar uzstādītajiem un sakonfigurētajiem radiomoduļiem, kas nodrošina ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu attālinātu nolasīšanu un pārraidi uz nolasīšanas ierīces un datora. Atbilstoši dzīvokļu īpašnieku pieņemtajam lēmumam, jaunu ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanas darbi tika apmaksāti no dzīvojamās mājas uzkrājumu fonda līdzekļiem.

Biedrības rīcībā tika nodota nolasīšanas ierīce ar programmnodrošinājumu ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu attālinātai nolasīšanai un pārraidei uz datora. Līdz ar to, dzīvokļu īpašniekiem vairs nav jānodod ūdens skaitītāju rādījumi katra mēneša beigās.

Pateicoties jaunu ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanai dzīvojamā mājā, dzīvokļu īpašnieki ir:
⦁ panākuši ūdens patēriņa starpības samazināšanos līdz 2–8 % no kopējā dzīvojamās mājas ūdens patēriņa;
⦁ panākuši visu dzīvojamā mājā uzstādīto ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu vienlaicīgu nolasīšanu, tajā pašā dienā un laikā;
⦁ ietaupījuši laiku, ko katru mēnesi jātērē ūdens patēriņa skaitītāju savlaicīgai nolasīšanai un iesniegšanai;
⦁ atvieglojuši komunālo pakalpojumu rēķinu sagatavošanu.

Ūdens patēriņa starpība pēc jaunu ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanas dzīvojamā mājā sastāda:
⦁ 2017.gada augustā – 36,781 m3, kas ir 3,69% no kopējā dzīvojamās mājas ūdens patēriņa;
⦁ 2017.gada septembrī – 39,734 m3, kas ir 3,75% no kopējā dzīvojamās mājas ūdens patēriņa;
⦁ 2017.gada oktobrī – 18,141 m3, kas ir 1,68% no kopējā dzīvojamās mājas ūdens patēriņa;
⦁ 2017.gada novembrī – 59,88 m3, kas ir 6,14% no kopējā dzīvojamās mājas ūdens patēriņa.
Darbus izpildīja SIA “Sistemserviss group”.

Ar cieņu,
DzĪB “Ilūkstes nams 103”
inams103@inbox.lv
Tālr. 24115508

Autostāvvietas atļauja

Paziņojums
par dzīvojamai mājai Ilūkstes ielā 103, Rīgā,
piesaistītajā zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 071 1554,
esošu autostāvvietu turpmāku lietošanu.

Saskaņā ar 11.04.2017. dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku lēmumu un aptaujas balsošanas protokolu № 3-2017, dzīvojamai mājai piesaistītajā zemes gabalā tika uzstādītas ceļa zīmes Nr.523, 524, 537, 806, 835, 849, kas ierobežo nepiederošām personām iespēju izmantot šo zemes gabalu savu transporta līdzekļu stāvēšanai.

Turpmāk zemes gabalā esošās autostāvvietas savu transporta līdzekļu novietošanai varēs izmantot tikai dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieki, kuri ir saņēmuši DzĪB “Ilūkstes nams 103” rakstveida atļauju.

Lai saņemtu atļauju transporta līdzekļa stāvēšanai zemes gabalā, dzīvokļa īpašniekam vai viņa pilnvarotai personai ir jāaizpilda un jāiesniedz biedrībai attiecīgais iesniegums un transporta līdzekļa valsts reģistrācijas apliecības kopija.

Atļaujas derīguma termiņš ir 12 (divpadsmit) kalendārie mēneši.

Katrs dzīvokļa īpašnieks var saņemt vienu atļauju transporta līdzekļa stāvēšanai zemes gabalā bez atlīdzības. Par papildus atļaujas saņemšanu otram transporta līdzeklim, dzīvokļa īpašnieks veic iemaksu dzīvojamās mājas uzkrājumu fondā 50 EUR/gadā.

Izmantojot dzīvojamai mājai piesaistītajā zemes gabalā esošās autostāvvietas, dzīvokļa īpašniekam ir jāievēro autostāvvietas lietošanas noteikumi.

Ar cieņu,
DzĪB “Ilūkstes nams 103”
Inams103@inbox.lv
Tālr. 24115508

Lielā talka 2017

Cien. Mūsu mājas iedzīvotāji!

Aicinām piedalīties Lielajā Talkā š.g. 22.aprīlī un kopā pastrādāt mūsu kopējā īpašuma labā.
Aicinām Jūs piedalīties:
• zemes gabala apzaļumošanas un labiekārtošanas darbos;
• dzīvojamas ēkas tīrīšanā/aizkrāsošanā no grafiti uzrakstiem;
• citos darbos pēc Jūsu izvēles.

Biedrība ir gatava nodrošināt nepieciešamos tīrīšanas līdzekļus un zemi stādījumiem.
Gadījumā, ja Jums ir savas idejas un ierosinājumi, lūdzam dalīties – inams103@inbox.lv vai tālr.: +371 24115508.

Tiekamies 22.aprīlī plkst.10.00!

Ceļa zīmes

PAZIŅOJUMS
par dzīvokļu īpašnieku aptauju

Cien. Dzīvokļa īpašniek!

Informējam Jūs, ka no 2017.gada 20.marta līdz 2017.gada 10.aprīlim tiek organizēta dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, aptauja par ceļa zīmju uzstādīšanu dzīvojamai mājai piesaistītajā zemes gabalā, lai ierobežotu nepiederošām personām iespēju izmantot zemes gabalā esošās autostāvvietas un piebraucamos ceļus savu transporta līdzekļu novietošanai, un sekmētu dzīvokļu īpašnieku interešu aizsardzību.

Lūdzam Jūs iepazīties ar dzīvokļu īpašnieku lēmuma projektu, ceļa zīmju novietošanas shēmu un autostāvvietas lietošanas noteikumu projektu, un līdz 2017.gada 10.aprīlim izteikt Jūsu viedokli par ceļa zīmju uzstādīšanu zemes gabalā Ilūkstes ielā 103, Rīgā, aizpildot aptaujas balsojuma veidlapu un novietojot to pastkastītē ūdens skaitītāju rādījumiem vai nododot Biedrības pārstāvjiem.

Lēmums būs saistošs visiem dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem, un ceļa zīmju uzstādīšana tiks veikta, ja „par” lēmuma pieņemšanu ar savu parakstu aptaujas lapā nobalsos vairāk nekā ¾ no visiem dzīvokļu īpašumiem, t.i., vismaz 119 dzīvokļu īpašnieki.

Jūsu balss var būt izšķiroša!

Ar cieņu,
Valde
DzĪB „Ilūkstes nams 103”
www.ilukstes103.lv
inams103@inbox.lv
tālrunis 24115508

Ugunsdrošības instrukcija

Dzīvokļu īpašnieku biedrība “Ilūkstes nams 103”,
Reģistrācija Nr. 40008222703, Ilūkstes iela 103, Rīga, LV-1082

INSTRUKCIJA
Rīgā
Nr.01/17
Ugunsdrošības instrukcija daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
Ilūkstes ielā 103, Rīgā,
dzīvokļu īpašniekiem, īrniekiem, nomniekiem un iedzīvotājiem.

Izstrādāta saskaņā ar 2016.gada 19.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr. 238 „Ugunsdrošības noteikumi”, kuri stājās spēkā 2016.gada 1.septembrī, un ir saistoša visiem daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašniekiem, īrniekiem, nomniekiem un iedzīvotājiem.


Pamatinformācija par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju:
• adrese – Ilūkstes iela 103, Rīga
• kadastra apzīmējums – 01000711554001
• izbūves gads – 1986
• sērija – 103.sērija/ specprojekts
• stāvu skaits – 5 stāvi
• objektu skaits – 154 dzīvokļi un 4 neapdzīvojamās telpas
• dzīvokļu un neapdzīvojamo telpu platība – 8580,80 m2
• būves pamati – dzelzsbetons/betons
• būves ārsienas – ķieģeļi/paneļi
• būves pārsegumi – dzelzsbetons/betons
• būves jumts – dzelzsbetona paneļi/ ruberoīds
• būvtilpums – 39813 m3
• apbūves laukums – 2564,8 m2
• kapitalitātes grupa – I grupa

1. Vispārīgās prasības

1.1. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem, īrniekiem, nomniekiem un iedzīvotājiem (turpmāk tekstā – personām) ir pienākums rūpēties par sava dzīvokļa, kā arī dzīvojamās mājas palīgtelpu un koplietošanas telpu ugunsdrošību.
1.2. Personu pienākumi ir:
 1.2.1. nepieļaut ugunsgrēka izcelšanos vai darbības, kas var novest pie ugunsgrēka;
 1.2.2. apgūt un ievērot ugunsdrošības instrukcijas prasības, zināt kā rīkoties ugunsgrēka un evakuācijas gadījumā;
 1.2.3. nekavējoties ziņot par ugunsgrēka izcelšanos VUGD, nosaucot objekta adresi, ugunsgrēka izcelšanās vietu, ziņotāja vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru, kā arī pieprasīto papildu informāciju par ugunsgrēku;
 1.2.4. izmantot tikai tās ugunsdrošības ierīces, kuras ir lietošanas kārtībā, ievērojot to ekspluatācijas noteikumus;
 1.2.5. informēt ugunsgrēka dzēšanas un glābšanas darbu vadītāju par cilvēkiem, kas atrodas vai varētu atrasties ugunsgrēka apdraudētajā zonā, ugunsdzēšanas ūdens ņemšanas vietām un piebraukšanas ceļiem, objekta sprādzienbīstamību un ugunsbīstamību;
1.3. Personām smēķēšana ir atļauta tikai ārpus dzīvojamās ēkas telpām, ne tuvāk kā 10 m attālumā no ieejas dzīvojamā ēkā.
1.4. Par ugunsdrošības instrukcijas prasību neievērošanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki, īrnieki, nomnieki un iedzīvotāji var tikt saukti pie disciplinārās, administratīvās vai kriminālās atbildības atkarībā no pārkāpumu seku lieluma saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

2. Iespējamie ugunsdrošības riska faktori

2.1. Iespējamie riska faktori, kas var izraisīt ugunsgrēku dzīvojamās mājas telpās:
 2.1.1. personas drošības nosacījumu neizpilde vai neuzmanīga rīcība ar uguni, tajā skaitā bērnu spēles ar atklātu uguni;
 2.1.2. drošības noteikumu neizpilde, izmantojot vietējās apkures, elektrības un gāzes iekārtas, ierīces un elektroinstalācijas;
 2.1.3. noteikumu pārkāpumi, glabājot bīstamas vietas un materiālus, kā arī ugunsbīstamo darbu veikšana;
 2.1.4. smēķēšana neparedzētās vietās;
 2.1.5. cilvēku ļaunprātīga rīcība.

3. Daudzdzīvokļu dzīvojamās teritorijas un telpu uzturēšanas kārtība

3.1. Dzīvojamās mājas teritorijā ir aizliegts:
 3.1.1. veikt metināšanas vai remonta darbus bez rakstiskas atļaujas, kā arī mazgāt detaļas ar viegli uzliesmojošiem šķidrumiem;
 3.1.2. pārsniegt novietošanai noteikto transportlīdzekļu skaitu, neievērot paredzēto transportlīdzekļu izvietojumu, samazināt attālumus starp transportlīdzekļiem, kā arī starp transportlīdzekļiem un dzīvojamo ēku;
 3.1.3. sildīt dzinējus vai degvielas tvertni ar atklāto uguni;
 3.1.4. glabāt degtspējīgus materiālus, preces, iekārtas, atkritumus u.c. priekšmetus;
 3.1.5. kurināt ugunskurus, dedzināt atkritumus un citus materiālus.
3.2. Ceļus un piebrauktuves pie dzīvojamās ēkas uztur tā, lai nodrošinātu ugunsdzēsības automobiļu piekļūšanu.
3.3. Dzīvojamās mājas atkritumu savākšanas konteinerus izmanto tikai un vienīgi sadzīves atkritumiem. Stingri aizliegts sadzīves atkritumu konteinerus izmantot degtspejīgu un citu bīstamo atkritumu novietošanai un uzglabāšanai.
3.4. Personīgo autotransportu nav atļauts novietot tā, lai tas norobežotu teritoriju pie dzīvojamās mājas un traucētu ugunsdzēsības automobiļu piekļūšanu dzīvojamai ēkai.
3.5. Evakuācijas ceļus (izejas, kāpņu telpas, gaiteņus) nedrīkst pieblīvēt ar mēbelēm, iekārtām un citiem priekšmetiem, kā arī izmantot citiem nolūkiem.
3.6. Izmaiņas ēkas telpu plānojumā vai to funkcionālajā izmantošanā atļautas tikai ievērojot normatīvajos aktos noteiktās ugunsdrošības normu prasības.
3.7. Būvniecība dzīvoklī ar izmaiņām telpu plānojumā, ugunsbīstamie darbi u.c. darbības tiek veiktas tikai iepriekš tos saskaņojot normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.
3.8. Bēniņu, pagrabu un tehniskās telpas noslēdz, lai nepieļautu nepiederošu personu iekļūšanu tajās.
3.9. Dzīvojamā mājā aizliegts:
 3.9.1. smēķēt, izņemot speciāli norādītās vai iekārtotās vietas, kurām jābūt aprīkotām ar drošības zīmēm;
 3.9.2. pieļaut mazgadīgu bērnu darbību pie gāzes iekārtām vai elektroietaisēm;
 3.9.3. mest izsmēķus pāri lodžijas margām, pāri logiem, kāpņu telpās, sadzīves atkritumu konteineros un citās neparedzētās vietās;
 3.9.4. smēķēt lodžijās, kāpņu telpās un citās dzīvojamās mājas koplietošanas telpās;
 3.9.5. bojāt dzīvojamās mājas ieejas/izejas durvis;
 3.9.6. izmantot bēniņus, tehniskos stāvus un tehniskās telpas būvprojektā neparedzētiem nolūkiem;
 3.9.7. novietot degtspējīgus materiālus, preces un preces aerosola iepakojumā uz apsildīšanas ierīcēm un elektriskajām lampām;
 3.9.8. glabāt gāzes balonus, kā arī īpaši viegli uzliesmojošus šķidrumus pagrabos, bēniņos, kāpņu telpās un lodžijās;
 3.9.9. telpu uzkopšanai izmantot uzliesmojošus šķidrumus, kuri nav speciāli paredzēti šim nolūkam;
 3.9.10. izliet uzliesmojošus šķidrumus mājas kanalizācijā;
 3.9.11. atstāt bez uzraudzības degtspējīgus atkritumus, uzliesmojošus šķidrumus un izmantotos slaukāmos materiālus;
 3.9.12. izmantot un glabāt ķīmiskās vielas, ķīmiskos produktus un materiālus, kuru sprādzienbīstamības un ugunsbīstamības raksturojums nav zināms;
 3.9.13. glabāt uzliesmojošus šķidrumus fasējumā vai tarā, kas nav paredzēta ražotāja lietošanas un glabāšanas tehniskos noteikumos;
 3.9.14. atstāt bez uzraudzības elektriskajam tīklam pievienotas sadzīves elektriskās iekārtas, ja to nepieļauj tehniskās ekspluatācijas noteikumi;
 3.9.15. atkausēt aizsalušos cauruļvadus, izmantojot atklātu uguni;
 3.9.16. izmantot ierīces ar atklātu uguni, neievērojot to ekspluatācijas noteikumus;
 3.9.17. patvaļīgi ierīkot un izmantot gāzes, elektriskās apkures un citas ierīces, kas nav paredzētas izmantošanai dzīvojamās mājas telpās;
 3.9.18. izmantot bojātas elektroietaises (ierīces, rozetes, pagarinātājus u.tml.) vai elektroiekārtas, kas nav aprīkotas ar aizsargierīcēm pret īssavienojumiem un pārslodzi, strāvas noplūdi un citiem ekspluatācijas režīma pārkāpumiem, kas var izraisīt ugunsgrēku;
 3.9.19. izmantot paštaisītas elektriskās sildierīces;
 3.9.20. lietot nekalibrētus un paštaisītus elektrotīklu aizsardzības drošinātājus;
 3.9.21. izmantot vadus un kabeļus ar bojātu izolāciju, kā arī savienot tos veidā, kas rada bīstamu pārejas pretestību;
 3.9.22. iejaukties kāpņu telpās esošu sadales skapju un tajos pieslēgtu elektroierīču darbībā bez rakstiskas atļaujas.
3.10. Evakuācijas ceļos aizliegts:
 3.10.1. Novietot priekšmetus, mēbeles un iekārtas, ja tās samazina būvnormatīvos noteikto evakuācijas ceļu platību;
 3.10.2. Ierīkot noliktavas un pieliekamos, kā arī glabāt dažādus materiālus kāpņu telpās;
 3.10.3. Aizkraut ar mēbelēm, iekārtām un priekšmetiem evakuācijai vai glābšanai paredzētās izejas, durvis uz lodžijām u.c. iespējamos evakuācijas ceļus.
 3.10.4. Stingti aizliegts demontēt vai pilnīgi noslēgt (tādā veidā, ka to lietošana evakuācijai vairs nav iespējama) evakuācijas kāpnes, lūkas, pārejas uz lodžijām.
3.11. Jaunas prasības personām atbilstoši 2016.gada 19.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi”, kuras attiecās uz dzīvokļu īpašumiem:
 3.11.1. no 2020.gada 1.janvāra personām ir pienākums aprīkot savu dzīvokli ar vismaz vienu autonomu ugunsgrēka detektoru, kas reaģē uz dūmiem. Autonomo ugunsgrēka detektoru var aizstāt ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu.
 3.11.2. no 2019.gada 1.janvāra personām ir aizliegts daudzdzīvokļu mājas dabīgās ventilācijas kanālam pievienot mehāniskās ventilācijas iekārtu (tvaika nosūcēju), ja telpā izvietota gāzes ierīce un nav citas ventilācijas, kas nodrošina pastāvīgu gaisa apmaiņu telpā un noplūdušās gāzes novadīšanu ārpus būves.
3.12. Ieteikumi un rekomendācijas:
 3.12.1. personām ieteicams uzstādīt dzīvojamās telpās vismaz vienu ugunsdzēsības aparātu;
 3.12.2. personām ieteicams sekot līdzi telpās ierīkotu elektroietaišu un elektroierīču darbspējai un veikt to nomaiņu uzreiz, beidzoties paredzētajam ekspluatācijas termiņam;
 3.12.3. personām ieteicams nodrošināt pastāvīgi dzīvojošos iedzīvotājus ar speciālām gāzmaskām ugunsgrēka vai evakuācijas gadījumā.

4. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku, īrnieku un nomnieku pienākumi un rīcība ugunsgrēka gadījumā

4.1. Ugunsdzēsēju izsaukšanas kārtība:
 4.1.1. Katram, kas atklājis ugunsgrēka izcelšanos nekavējoties par to jāziņo Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam pa tālr. 112, sniedzot sekojošu informāciju:
  a) objekta adrese;
  b) ugunsgrēka izcelšanās vieta;
  c) savs vārds, uzvārds un tālruņa numurs;
  d) pārējo VUGD pieprasīto informāciju;
 4.1.2. Noteikti jāpārliecinās, vai paziņojums pareizi saprasts. Tālruni var izslēgt vai nolikt klausuli tikai pēc tam, kad to izdarījis Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta operators.
4.2. Personām, kas atklājušas ugunsgrēka izcelšanos, jāziņo par to dzīvojamās mājas pārvaldniekam, kāpņu telpas vecākajam, sētniekam, kaimiņiem un citām personām, un jārīkojas sekojoši:
 4.2.1. nekavējoties jāatslēdz no elektrotīkla aizdegšanās zonā esošās elektroierīces;
 4.2.2. jāizslēdz elektrības drošinātāji telpai, kurā ir aizdegšanās;
 4.2.3. jāpilda ugunsgrēka dzēšanas un glābšanas darbu vadītāja rīkojumus;
 4.2.4. jāinformē ugunsgrēka dzēšanas un glābšanas vadītāju par cilvēkiem, kas atrodas vai varētu atrasties ugunsgrēka apdraudējuma zonā;
 4.2.5. ja netiek saņemti rīkojumi no ugunsgrēka dzēšanas un glābšanas darba vadītāja doties ārā no telpām, kur izcēlusies aizdegšanās, paņemot ugunsdzēsības aparātu, jādodas uz telpu, kur notikusi aizdegšanās un jāuzsāk dzēšana, neapdraudot savu un citu personu drošību;
4.3. Ja nepieciešama personu evakuācija:
 4.3.1. personu evakuācijas gadījumā izpildīt ugunsgrēka dzēšanas un glābšanas vadītāja rīkojumus;
 4.3.2. evakuētajām personām izturēties mierīgi un neveicināt panikas rašanos, un, ja ir iespējams, paņemt līdzi dokumentus, naudu un aizvērt visus dzīvokļa logus un durvis, kā arī atslēgt dzīvoklī esošās elektriskās un gāzes iekārtas;
 4.3.3. evakuēties nepieciešams tikai evakuācijas virzienā pa koridoriem uz kāpņu telpu un ārā caur durvīm. Ja šī rīcība nav iespējama – palieciet dzīvokļos. Centieties jebkurā iespējamā veidā informēt par savu atrašanos dzīvoklī ugunsdzēsējus – glābējus un ārā esošās personas. Pieņemiet drošības mērus, lai dzīvoklī varētu maksimāli ilgi izturēties un izdzīvot.
4.4. Jaunas prasības personām atbilstoši 2016.gada 19.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi”, kuras attiecās uz evakuāciju ugunsgrēka gadījumā:
 4.4.1. Personu pienākums ir atrodoties būvē, nekavējoties (patstāvīgi) evakuēties, atskanot ugunsgrēka trauksmes signālam vai pamanot ugunsgrēku.
4.5. Ieteikumi patstāvīgai evakuācijai ugunsgrēka gadījumā:
 4.5.1. Piedūmotā telpā nedrīkst ieiet. Ja atrodaties piedūmotā telpā, nekavējoties no tās ir jāiziet. Ja tas nav iespējams, jāizvēlas vieta, no kuras iespējams pievērst sev citu cilvēku uzmanību, mājot ar rokām vai saucot palīgā, ai arī ar cietu priekšmetu jāsit pa radiatoriem tādējādi signalizējot citās telpās esošajiem kur atrodaties.
 4.5.2. Piedūmotā telpā, lai nezaudētu orientāciju, uz durvju pusi jārāpo gar sienām. Nedrīkst celties tupus, lai nenokļūtu stāvoklī, kurā bīstami elpot.
4.6. Personu rīcība pirms palīdzības saņemšanas, ja patstāvīga izkļūšana no ugunsgrēka zonas nav iespējama:
 4.6.1. ja, sataustot durvis, jūtams, ka tās ir karstas, nevērt tās vaļā; Aiz durvīm deg uguns! Atverot durvis, liesmas strauji iekļūs telpā. Aizvērtās durvis kalpo par aizsegu no uguns un pasargā, kamēr ierodas palīdzība;
 4.6.2. rāpot gar sienām pie loga, mazliet atvērt to. Atverot logu pilnīgi, radīsies caurvējš, kas veicinās dūmu pieplūdi telpā. Noliekties pie loga apakšējās malas. Tas ļaus elpot svaigu gaisu no ārpuses un izvairīties no dūmiem, kas lēnām piepildīs telpu. Tikai galējas nepieciešamības dēļ atvērt logu pilnīgi vai izsist stiklu;
 4.6.3. ja nav iespējas izkļūt no telpas, lai pievērstu uzmanību, vicināt pa logu kādu lielu priekšmetu, radīt troksni, klauvējot ar kādu priekšmetu, nevis kliedzot, jo svarīgi taupīt elpu;
 4.6.4. ja iespējams, aizsegt degunu un muti ar kādu samitrinātu materiālu, kas filtrē dūmus. Gaidīt palīdzību.
4.7. Personu rīcība, ja patstāvīga izkļūšana no ugunsgrēka zonas ir iespējama:
 4.7.1. ja telpas durvis nav karstas, mazliet pavērt tās un pārliecināties, vai ārpusē nav dūmu un uguns;
 4.7.2. izejot vai izrāpojot no telpas, aizvērt durvis. Tas mazinās uguns izplatību un pasargās īpašumu;
 4.7.3. iet saliecoties vai rāpot pa koridoru gar sienām līdz trepēm. Evakuācijas izejas un virzienus uz evakuācijas izejām norāda drošības zīmes un marķējums gar grīdu. Turoties pie trepju margām, nekavējoties nokāpt lejā un iziet no ēkas; Atrodoties pirmajā stāvā, telpu atstāt, izkāpjot vai izlecot pa logu. Atrodoties augstāk par pirmo stāvu, labāk atturēties no lēmuma izlēkt un gaidīt palīdzību.
4.8. Ja aizdegas drēbes, nekrist panikā un nevicināt rokas, jo tas veicinās liesmu izplatīšanos. Apstāties, nogulties zemē un vārtīties, kamēr liesmas nodzēstas.
4.9. Ja citam cilvēkam aizdegušās drēbes, nedrīkst uzskatīt par pašsaprotamu, ka šis cilvēks zina, kā rīkoties:
 4.9.1. jāpaziņo, ka viņam deg drēbes;
 4.9.2. ātri jānogrūž viņu zemē un jāripina, kamēr liesmas apdziest, vai arī apsegt degošo vietu ar apģērbu vai dzēst ar ūdeni.
4.10. Pēc ugunsdzēsēju ierašanās jāpilda ugunsdzēsēju brigādes vadītāja rīkojumus.

5. Individuālā aizsardzība,
kad cilvēks nav sadzirdējis vai viņam nav paziņots par ugunsgrēku u.tml.

5.1. Ja sataustot durvis jūtat, ka tās karstas, neveriet vaļā. Tas var nozīmēt, ka uguns plosās telpā tieši aiz durvīm. Atverot durvis, liesmas momentā iekļūs kabinetā. Aizvērtas durvis var kalpot par drošu a pieplūdumu telpā.
5.2. Turieties zemu pie loga. Tas ļaus Jums ieelpot svaigu gaisu no ārpuses un izvairīties no dūmiem, kas lēnām piepildīs telpu.
5.3. Tikai galējas nepieciešamības gadījumā atveriet logu pilnīgi vai izsitiet stiklu. Taču šādā gadījumā dūmi var iekļūt telpā arī no ēkas ārpuses. Turklāt, ja logs būs izsists, Jums nebūs vairs iespēja to aiztaisīt.
5.4. Ja varat pa logu izkļūt drošībā – dariet to. Ja atrodaties augstāk par pirmo stāvu, pēc iespējas ilgāk atturieties no lēmuma lekt, lai neiegūtu traumas, lecot no bīstama augstuma.
5.5. Ja nevarat izkļūt no telpām, mēģiniet radīt troksni, lai pārējie zinātu, kur Jūs atrodaties. To vislabāk darīt, sitot kopā dažādus priekšmetus, nevis kliedzot, jo ir svarīgi taupīt elpu. Arī vicinot pa logu dvieli vai aizkaru, Jūs pievērsīsiet uzmanību savai atrašanās vietai.
5.6. Ja istaba durvis nav karstas, mazliet paveriet tās un palūkojieties, vai ārpusē nav dūmu un uguns. Kad atstājat telpu, aizslēdziet vai vismaz aizveriet durvis. Tas mazinās uguns izplatību un aizsargās Jūsu īpašumu.
5.7. Neaizmirstiet paņemt atslēgas. Ja visi evakuācijas ceļi būs slēgti un ēku nevarēsiet pamest, Jums vajadzēs atslēgu, lai atgrieztos dzīvoklī, kas kļūs par Jūsu drošāko patvēruma vietu, kā arī lai atslēgtu telpu pēc ugunsdzēsēju norādījuma.
5.8. Ja iespējams, aizsedziet degunu un muti ar kādu mitru materiālu, lai ar karsto gāzu maisījumu neapdedzinātu plaušas.
5.9. Ja Jums aizdegas drēbes, nekrītiet panikā un neviciniet rokas, jo tas tikai veicinās liesmu izplatīšanos. Šādā gadījumā apstājieties, nogulieties uz zemes, sāciet vārtīties uz priekšu un atpakaļ. Ja pie rokas ir sega aptiniet to sev apkārt.
5.10. Ja ieraugāt, ka kādam citam ir aizdegušās drēbes, nepieņemiet par pašsaprotamu, ka viņš zina, kā rīkoties. Vispirms paziņojiet, ka viņam deg drēbes, tad nogrūdiet to pie zemes un ripiniet uz priekšu un atpakaļ, kamēr liesmas apdziest. Rīkojieties ātri. Liesmu slāpēšanai var noderēt sega, Jūsu žakete vai kāds cits apģērba gabals.
5.11. Pirms dodieties pie ugunsdrošības glābējā, saģērbjaties, jo nevar zināt, cik ilgi būs jāatrodas uz ielas.
5.12. Neejat atpakaļ ēkā, kamēr ugunsdzēsēji nav atļāvuši.

APSTIPRINĀTA ar 13.02.2017. valdes lēmumu
Rīgā, 2017.gada 13.februārī

Kopsapulces 2017 rezultāti

Par 18.02.2017. dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku kopsapulces rezultātiem

Dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē tika izskatīti jautājumi par dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dalību daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmā, tehniskās dokumentācijas izstrādi un apmaksu, projekta norisi un tā ietvaros veicamajiem darbiem.
Kopsapulces laikā tika uzklausīta biedrības atskaite par iepriekšējā periodā (no 07.05.2016. līdz 18.02.2017.) padarīto un plānotajiem dzīvojamās mājas pārvaldīšanas izdevumiem 2017.gadā.

Kopsapulces laikā tika uzklausīts biedrības grāmatvedes ziņojums un revidenta atzinums par biedrības 2016.gada pārskatu.
Kopsapulces dalībnieki:
1.Pieņēma lēmumu pasūtīt tehniskās dokumentācijas izstrādi un saskaņošanu, kā arī veikt tās apmaksu no dzīvojamās mājas uzkrājumu fonda līdzekļiem, lai nodrošinātu dalību daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmā.
2.Pieņēma lēmumu apstiprināt DzĪB “Ilūkstes nams 103” gada pārskatu par 2016.gadu.
3.Pieņēma lēmumu ievēlēt DzĪB “Ilūkstes nams 103” valdi 5 (piecu) valdes locekļu sastāvā, revidentu un pārstāvju sapulci 11 (vienpadsmit) kāpņu telpu vecāko sastāvā.

Pateicamies par Jūsu dalību kopsapulcē!

Rīgā, 21.02.2017.
Ar cieņu,

DzĪB “Ilūkstes nams 103”
inams103@inbox.lv
tālr.24115508
www.ilukstes103.lv

Kopsapulce 2017

Godājamai dzīvokļa īpašniek!

Dzīvokļu īpašnieku biedrība „Ilūkstes nams 103” aicina Jūs uz dzīvokļu īpašnieku kopsapulci.
Sapulce notiks 2017.gada 18.februārī, plkst. 10:00, Purvciema vidusskolā, aktu zālē, D. Brantkalna ielā 5, Rīgā.

Darba kārtība:

1.Kopsapulces dalībnieku reģistrācija.
2.Par dalību daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes (DME) programmā, projekta norisi un vadību, tehniskās dokumentācijas izstrādi un tam nepieciešamajiem izdevumiem.
3.Atskaite par iepriekšējā periodā (07.05.2016. – 18.02.2016.) padarīto.
4.Informācija par 2016.gada finanšu rezultātiem, revidenta ziņojums, gada pārskata apstiprināšana.
5.Par DzĪB “Ilūkstes nams 103” valdes locekļu, revidenta un kāpņu telpu pārstāvju apstiprināšanu.
6.Citi jautājumi.

Uz sapulci lūdzam līdzi ņemt personas apliecinošus dokumentus.

Dalība sapulcē ir obligāta. Ja Jūs nevarat ierasties personīgi, lūdzu noformējiet pilnvaru jebkuram Jūsu ģimenes loceklim vai citai personai. Notariālais apliecinājums nav nepieciešams.

Tiekamies sapulcē!

DzĪB “Ilūkstes nams 103”
Tālr. 24115508
www.ilukstes103.lv
e-pasts: inams103@inbox.lv

 

Termografija

Cien. Dzīvokļu īpašnieki!

2017.gada 6.janvārī, pie ārgaisa T -14 C un bezvējā tika veikta dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, termogrāfija.
Ar termokameru tika nobildēta gan dzīvojamās mājas fasāde no iekšpagalma un priekšpagalma pusēm, gan dzīvojamās mājas sānu sienas, apmale un cokols, bēniņi, pagraba telpas un tajā esošās komunikācijas, kā arī divi dzīvokļi no iekšpuses. Ar termogrāfijas rezultātiem var iepazīties šeit.
Termogrāfija ir dzīvojamās mājas energoaudita sastāvdaļa. 2017.gada februārī tiks pabeigta dzīvojamās mājas energosertifikāte izstrāde. Dzīvojamās mājas energosertifikāciju veiks sertificēts energoauditors atbilstoši LR Ēku energoefektivitātes likuma un 09.07.2013. Ministru kabineta noteikumu Nr.383 “Noteikumi par ēku enegrosertifikāciju” prasībām.

Ar cieņu,
DzĪB “Ilūkstes nams 103” valde