Entries by admin

Kanalizācijas TV inspekcija

Cien. Dzīvokļu īpašnieki! Laika posmā no 2016.gada 23.augusta līdz 29.augustam zemes gabalā Ilūkstes ielā 103, Rīgā, kadastra Nr.0100 071 1554, un zemes gabalā Ilūkstes ielā b/n, Rīgā, kadastra Nr.0100 071 0254, tika veikti iekškvartāla lietus ūdens un sadzīves kanalizācijas notekūdeņu tīklu Dn400 , Dn300, Dn200, Dn100 mm hidrauliskās skalošanas, tīrīšanas un vizuālās televīzijas inspekcijas darbi […]

Ugunsdrošības noteikumi

Cien. Dzīvokļu īpašnieki! UZMANĪBU! Ar 01.09.2016. stājās spēkā 19.04.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi”, kuru: (!) 119.punkts paredz, ka dzīvokļu īpašniekiem ir jāaprīko savus dzīvokļus ar autonomiem dūmu detektoriem vai automātisko ugunsgrēka signalizācijas sistēmu. (!) 89.10. punkts aizliedz dzīvokļu īpašniekiem daudzdzīvokļu objektā dabīgās ventilācijas kanālam pievienot mehāniskās ventilācijas iekārtu, ja telpā izvietots gāzes aparāts […]

Kopsapulces 2016 rezultāti

Par 2016.gada 7.maija dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā dzīvokļu īpašnieku kopsapulces rezultātiem. Dzīvojamas mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē tika izskatīti jautājumi par laika posmā no 01.12.2015. līdz 01.04.2016. biedrības noslēgtajiem līgumiem un paveiktiem darbiem, par dzīvojamas mājas ūdens patēriņa starpību un tās novēršanas iespējām, par dzīvojamās mājas inženiertehnisko komunikāciju tehnisko stāvokli […]

Kopsapulce 2016

Godājamai dzīvokļa īpašniek! Dzīvokļu īpašnieku biedrība “Ilūkstes nams 103” aicina Jūs uz dzīvokļu īpašnieku kopsapulci. Sapulce notiks 2016.gada 7.maijā (sestdien), plkst. 10:00, Purvciema vidusskolā, aktu zālē, D. Brantkalna ielā 5, Rīgā. Darba kārtība: 1. Kopsapulces dalībnieku reģistrācija. 2. Atskaite par iepriekšējā periodā 01.12.2015.-01.04.2016. padarīto. 3. Informācija par 2015.gada finanšu rezultātiem, revidenta ziņojums, gada pārskata apstiprināšana. […]

Makulatūras savākšana

Pēc vienošanas SIA “Juglas papīrs” kāpņu telpās uzstādīja speciālās BEZMAKSAS kastes papīra savākšanai (kur metīsim reklāmas, nederīgus papīrus, ko samet pastkastītēs). Par vienu 11 piepildītu konteineru izvešanu būs ap EUR 15+PVN Biedrības ienākumos, vai arī piedāvā izdot kā ofisa A4 papīru. Vairāk ŠEIT!

Paziņojums

Cien. Dzīvokļa īpašniek! Informējam, ka saskaņā ar 02.11.2015. Rīgas domes Īpašuma departamentā parakstīto Aktu par nekustamā īpašuma Ilūkstes ielā 103, Rīgā, pārvaldīšanas tiesību nodošanu, sākot ar 01.12.2015. nekustamā īpašuma Ilūkstes ielā 103 apsaimniekošanas un pārvaldīšanas procesu nodrošina dzīvokļu īpašnieku biedrība „Ilūkstes nams 103”. 2015.gada decembrī Jūs saņemsiet divus rēķinus: – vienu rēķinu no SIA „Rīgas […]

Kopsapulces 2015 rezultāti

Cien. Dzīvokļu īpašnieki! 2015.gada 25.aprīlī notika mūsu dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku kopsapulce. Uz kopsapulci saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta noteikumiem tika uzaicināti visi 158 nekustamo īpašumu objektu īpašnieki. Uz sapulci bija ieradušies un reģistrējušies 109 nekustamo īpašumu īpašnieki un/vai viņu pilnvarotie pārstāvji, 107 no tiem […]

Kopsapulce 2015

Cien. dzīvokļu īpašnieki! Aicinām Jūs uz Dzīvokļu īpašnieku kopsapulci 2015.gada 25.aprīlī (sestdien), 10.00, Purvciema vidusskolā. Kopsapulce būs klasē (vēlāk precizēsim kurā). Visiem dzīvokļu īpašniekiem ir obligāti jāpiedalās kopsapulcē. Ja objektīvu iemeslu dēļ, dzīvokļa īpašnieks nevar piedalīties kopsapulcē, viņam ir jānoformē pilnvara uz jebkuru ģimenes locekli vai citu dzīvokļa īpašnieku. Pilnvaras paraugs ir pielikumā. Ja dzīvoklim ir vairāki kopīpašnieki, tad […]