Ziņas

ŪK tehniskais stāvoklis

Ziņojums
par dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā,
ūdensapgādes un kanalizācijas cauruļvadu sistēmu tehnisko stāvokli

 

Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Ilūkstes ielā 103, Rīgā, un ar to funkcionāli saistīti ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu cauruļvadi tika izbūvēti 1986. gadā. Kopš tā laika tika veikti tikai atsevišķu cauruļvadu posmu nomaiņas darbi. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu cauruļvadi (stāvvadi) ēkā tiek nepārtraukti ekspluatēti jau 34 gadus, un to plānveida nomaiņa/atjaunošana līdz šim netika veikta.

Saskaņā ar 28.09.2010. Ministru kabineta noteikumiem Nr.907 „Noteikumi par dzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko apkopi, kārtējo remontu un energoefektivitātes minimālām prasībām” (pielikums Nr.2) ir beidzies ūdensapgādes sistēmas cauruļvadu kalpošanas termiņš – 20 gadi karstā ūdens cauruļvadiem, 30 – gadi aukstā ūdens cauruļvadiem.

Ņemot vērā iepriekš minēto, 2020. gada 3. martā tika veikta dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, ūdensapgādes un kanalizācijas cauruļvadu sistēmu tehniskā apsekošana un sagatavots tehniskās apsekošanas atzinums.

 

Sertificēta būvspeciālista Gata Klētnieka (būvprakses sertifikāts Nr.5-0566, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu būvuzraudzība, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas) secinājumi:

 

Veicot tehnisko apsekošanu lokālās vietās, tika konstatēts, ka sākotnējā laika ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas sistēmas ir sliktā tehniskā stāvoklī. Vietām konstatēti kanalizācijas cauruļvadu fiziski bojājumi, kas būtiski ietekmē sistēmas darbību un apkārtējās vides drošību. Tāpat kanalizācijas sistēmai konstatēti savienojumu neblīvumi, deformācijas un plaisas, kas rada ļoti augstu avārijas risku. Ūdensapgādes sistēmas cauruļvadu iekšējās virsmas korozijas un aizsērējuma fakts rada ietekmi uz ūdensapgādes sistēmas sūkņu darbību un nepietiekoša ūdens debeta nodrošināšanu patērētājiem. Vienlaikus, nehigiēniskā un ar abrazīvām daļiņām esošā ūdensapgādes cauruļvadu sistēma rada risku patērētāju sadzīves tehnikas bojājumiem (neveicot regulāru filtru tīrīšanu) un var radīt veselības traucējumus patērētājiem (lietojot neattīrītu/nevārītu ūdeni uzturā).

Vienlaikus norādu, ka atbilstoši 28.09.2010. MK noteikumiem Nr.907 „Noteikumi par dzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko apkopi, kārtējo remontu un energoefektivitātes minimālām prasībām” un to pielikumam Nr.2 „Konstruktīvo elementu, apdares un inženierietaišu vidējais kalpošanas ilgums”:

  • karstā ūdens cauruļvadu vidējais normatīvais kalpošanas ilgums ir 20 gadi;
  • aukstā ūdens cauruļvadu vidējais normatīvais kalpošanas ilgums ir 30 gadi;
  • ķeta kanalizācijas cauruļvadu vidējais normatīvais kalpošanas ilgums ir 45 gadi.

Ņemot vērā to, ka dzīvojamā ēka un tajā izbūvētas ūdensapgādes un kanalizācijas cauruļvadu sistēmas tiek nepārtraukti ekspluatētas kopš 1986. gada (ēkas un inženiertīklu izbūves gads), uz doto brīdi ēkas cauruļvadu sistēmas darbojas 34 gadus. Līdz ar to ēkas karstā un aukstā ūdensapgādes cauruļvadu kalpošanas ilgums ir beidzies, savukārt ķeta kanalizācijas cauruļvadu sliktais tehniskais stāvoklis liecina par to pirmstermiņa nomaiņas nepieciešamību.

Atbilstoši LBN 221-15 “Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija”, 108. punktam, netiek nodrošināta prasība: “…tehniskajos kanālos novietotās caurules nodrošina ar izolāciju pret kondensāciju” un 112. punktam: “Visus turpgaitas un cirkulācijas cauruļvadus (izņemot pievadus uz sanitāri tehniskajām ierīcēm) nodrošina ar siltumizolāciju”.

Atbilstoši LR Dzīvokļa īpašuma likuma 10. panta 1. daļas 7. punktam, dzīvokļa īpašniekam ir pienākums nodrošināt piekļūšanu šahtās esošajām inženierkomunikācijām, lai veiktu to nomaiņu, remontu vai tehnisko apsekošanu.

 

Slēdziens: Ņemot vērā apsekošanas rezultātus un LR spēkā esošo normatīvo aktu prasības, uzskatu, ka daudzdzīvokļu dzīvojamā ēkā Ilūkstes ielā 103, Rīgā, ir nepieciešams pilnībā nomainīt ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas sistēmas cauruļvadus, tajā skaitā inženierkomunikāciju šahtās esošus stāvvadus, karstā ūdens cirkulācijas sistēmas guļvadus bēniņos un sadzīves kanalizācijas sistēmas guļvadus pagrabos. Rekomendēju izmantot mūsdienu prasībām atbilstošus cauruļvadus un izolācijas materiālus. Vienlaikus pārbūvējot ēkas stāvvadu sistēmu vietās, kur cauruļvadi šķērso ugunsdrošības zonas izmantot atbilstošas klases ugunsdrošības aizsardzības materiālus, kā rezultātā tiks nodrošināta/uzlabota ēkas ugunsdrošība.  Veicot virtuves sadzīves kanalizācijas stāvvadu nomaiņu, rekomendēju esošos Dn50 cauruļvadus nomainīt uz Dn75, kā rezultātā uzlabotu sistēmas funkcionālo darbību.  

 

Ar pilnu tehniskās apsekošanas atzinuma tekstu Jūs varat iepazīties šeit.

 

 

 

Ņemot vērā iepriekš minēto, biedrība aicina dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašniekus nodrošināt novecojušo ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu cauruļvadu (t.sk. stāvvadu) pakāpeniskai nomaiņai nepieciešamos finanšu līdzekļus, izvērtējot iespēju nodibināt papildus uzkrājumu fondu šim mērķim.

 

 

Ar cieņu,
DzĪB „Ilūkstes nams 103”
Inams103@inbox.lv
Tālr. 24115508