Paziņojums par piegādātāju atlases procedūru (iepirkumu)

marts 23, 2019

Publicēšanas datums 21.03.2019. publicēts www.altum.lv
Nosaukums Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu

dzīvojamā mājā Ilūkstes ielā 103, Rīgā

Īss iepirkuma priekšmeta apraksts Būvdarbi – energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Ilūkstes ielā 103, Rīgā, saskaņā ar tehnisko specifikāciju.
Pasūtītājs Biedrība “Ilūkstes nams 103”
Reģistrācijas numurs 40008222703
Ilūkstes iela 103 – 50, Rīga, LV – 1082

Piegādātāju atlases nolikumu var saņemt sazinoties ar kādu no atlases procedūras kontaktpersonām pa e-pastiem:

 inams103@inbox.lv vai signe.kajaka@inbox.lv 

 

Piedāvājuma iesniegšana Ilūkstes ielā 103, Rīgā, LV-1082, līdz 2019.gada 15.aprīlim, plkst. 18.00.

Informācija par objektu:

1. Būves veids Daudzdzīvokļu piecstāvu dzīvojamā māja, specprojekts pēc 103.sērijas konstruktīvās shēmas
2. Apbūves laukums, m2 2569,5 m2
3. Būvtilpums, m3 39755 m3
4. Kopējā platība/ dzīvokļu platība, m2 11347,3 m2 / 8580,80 m2
5. Stāvu skaits 5 stāvi + bēniņi
6. Dzīvokļu skaits 154 dzīvokļi, 4 nedzīvojamās telpas
7. Kāpņu telpu skaits 11 kāpņu telpas
8. Zemesgabala kadastra numurs 0100 071 1554
9. Zemesgabala platība, m2 9266 m2
10. Būves nod. ekspluatācijā gads 1986.gads

Saskaņā ar izstrādāto un akceptēto būvprojektu, dzīvojamās mājas atjaunošanas ietvaros paredzēta šādu darbu izpilde:

 1. fasādes, cokola un pamatu sienu siltināšana, betona apmales atjaunošana;
 2. bēniņu pārseguma siltināšana;
 3. pagraba pārseguma siltināšana;
 4. jumta seguma remonts un hidroizolācija;
 5. pārseguma virs 5. stāva dzīvokļiem siltināšana un slīpa jumta konstrukcijas izbūve;
 6. logu nomaiņa kāpņu telpās, pagrabos un bēniņos;
 7. daļēja logu un lodžiju nomaiņa dzīvokļos;
 8. ieejas lieveņu atjaunošana un daļēja durvju nomaiņa;
 9. zibensaizsardzības sistēmas izbūve;
 10. ventilācijas kanālu tīrīšana u.c.;

Saskaņā ar izstrādāto un akceptēto inženiertīklu atjaunošanas projektu (apliecinājuma karti), dzīvojamās mājas atjaunošanas ietvaros paredzēta šādu darbu izpilde:

 1. iekšējo koplietošanas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu cauruļvadu nomaiņa dzīvokļos un pagrabstāvos, tajā skaitā karstā ūdensapgādes cauruļvadu sistēmas pārbūve un balansējošās armatūras uzstādīšana;
 2. apkures sistēmas balansējošās armatūras uzstādīšana, tajā skaitā apvadcauruļu nomaiņa un daļēja siltumķermeņu nomaiņa dzīvokļos/kāpņu telpās.

Galvenās prasības pretendentiem:

1. Pretendenta vidējais gada finanšu apgrozījums būvniecībā pēdējo 3 (trīs) noslēgto finanšu gadu laikā ir vismaz 1 500 000,00 EUR (viens miljons pieci simti tūkstoši euro). Ja Pretendents ir dibināts vēlāk, tad pretendenta finanšu apgrozījumam jāatbilst augstāk minētajai prasībai attiecīgi īsākā laika periodā.
2. Pretendentam ir pozitīvs pašu kapitāls.
3. Pretendentam, kurš darbus veicis, kā galvenais būvdarbu veicējs, iepriekšējo 5 (piecu) gadu (t.i., 2014., 2015., 2016., 2017., 2018. un 2019.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai) laikā ir pieredze būvdarbu veikšanā vismaz 3 (trīs) šādos atšķirīgos objektos:

1) veikti vismaz 1 (vienas) ekspluatācijā esošās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vai publiskas būves energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi,  kur izpildīto būvdarbu izmaksas ir ne mazākas kā 500 000,00  EUR (pieci simti tūkstoši euro) bez pievienotās vērtības nodokļa.

2) veikti vismaz 1 (vienas) ekspluatācijā esošas  daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi, kur ēkas kopējā platība ir vismaz 3000 kv.m. (trīs tūkstoši kvadrātmetri).

3) veikti ūdensapgādes, kanalizācijas un/vai apkures sistēmas atjaunošanas vai pārbūves darbi vismaz 1 (vienā) ekspluatācijā esošajā daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā vai publiskā būvē, kuras kopējā platība ir vismaz 1000 kv.m. (viens tūkstotis kvadrātmetri). Būvdarbiem jābūt pilnībā pabeigtiem un objektam nodotam ekspluatācijā.

4. Pretendentam līguma izpildē jānodrošina tāds atbildīgais būvdarbu vadītājs, kuram ir Latvijas Republikā spēkā esošs būvprakses sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanā un kurš iepriekšējo 5 (piecu) gadu (t.i., 2014., 2015., 2016., 2017., 2018. un 2019.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai) laikā kā atbildīgais būvdarbu vadītājs ir vadījis vismaz 2 (divus) šādus atšķirīgus būvdarbu objektus:

1) veikti vismaz 1 (vienas) ekspluatācijā esošās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vai publiskas būves energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi, kur izpildīto būvdarbu izmaksas ir ne mazākas kā 500 000,00 EUR (pieci simti tūkstoši euro) bez pievienotās vērtības nodokļa.

2) veikti vismaz 1 (vienas) ekspluatācijā esošās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi, kur ēkas kopējā platība ir vismaz 1000 kv.m. (viens tūkstotis kvadrātmetri).

Būvdarbiem jābūt pilnībā pabeigtiem un objektam nodotam ekspluatācijā.

5. Pretendentam jānodrošina, ka līguma izpildē piedalās normatīvajos aktos noteiktā kārtībā reģistrēti:

1) specializēto darbu vadītāji un kvalificēts darba aizsardzības koordinators, tajā skaitā:

2) Pretendentam līguma izpildē jānodrošina tāds siltumapgādes sistēmu būvdarbu vadītājs, kuram ir Latvijas Republikā spēkā esošs būvprakses sertifikāts siltumapgādes sistēmu būvdarbu vadīšanā un kurš iepriekšējo 5 (piecu) gadu (t.i., 2014., 2015., 2016., 2017., 2018. un 2019.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai) laikā kā siltumapgādes sistēmu būvdarbu vadītājs vadījis vismaz 2 (divus) atšķirīgus būvdarbu objektus, kur tika atjaunota vai pārbūvēta daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apkures sistēma, no kuriem vienas ēkas kopējā platība ir vismaz 1000 kv.m. (viens tūkstotis kvadrātmetri).

3) Pretendentam līguma izpildē jānodrošina tāds ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadītājs, kuram ir Latvijas Republikā spēkā esošs būvprakses sertifikāts siltumapgādes sistēmu būvdarbu vadīšanā un kurš iepriekšējo 5 (piecu) gadu (t.i., 2014., 2015., 2016., 2017., 2018. un 2019.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai) laikā kā ūdensapgādes un kanalizācijas būvdarbu vadītājs vadījis vismaz 2 (divus) atšķirīgus būvdarbu objektus, kur tika atjaunota vai pārbūvēta daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēma, no kuriem vienas ēkas kopējā platība ir vismaz 1000 kv.m. (viens tūkstotis kvadrātmetri).

6. Pretendentam ir spēkā esoša civiltiesiskās atbildības apdrošināšana saskaņā ar 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.
7. Pretendents iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā:

a) iesniegs Pasūtītājam neatsaucamu beznosacījuma pirmā pieprasījuma avansa maksājuma garantiju (avansa maksājuma gadījumā) avansa maksājuma apmērā, bet ne vairāk kā 5% no būvdarbu līguma summas;

b) iesniegs Pasūtītājam neatsaucamu beznosacījuma pirmā pieprasījuma Darbu izpildes garantiju 10% apmērā no līguma summas;

c) iesniegs Pasūtītājam Garantijas laika garantiju 5% apmērā no līguma summas.

Aicinām pretendentus pieprasīt un saņemt piegādātāju atlases nolikumu, veikt dzīvojamās mājas un tajā esošu inženiertīklu apskati, iepazīties ar tehnisko dokumentāciju, rūpīgi sagatavot un laicīgi iesniegt savu finanšu piedāvājumu dalībai iepirkumā.

Kvalitatīvi nosiltināta un atjaunota 11 kāpņu telpu gara daudzdzīvokļu dzīvojamā māja, kas atrodas Purvciema mikrorajonā ar lielāko iedzīvotāju skaitu, un izvietota gar Ilūkstes ielas braucamo daļu, var kļūt par labāko Jūsu profesionalitātes apliecinājumu.

Ar cieņu,
DzĪB „Ilūkstes nams 103”
e-pasts: inams103@inbox.lv
Tālr. 24115508