Atkārtota aptauja par atjaunošanas projekta īstenošanu

decembris 16, 2019

PAZIŅOJUMS

par atkārtotu dzīvokļu īpašnieku aptauju jautājumā par
dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, atjaunošanas projekta īstenošanu

Rīgā, 2019. gada 16. decembrī

Cienījamie dzīvokļu īpašnieki!

Informējam Jūs, ka dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanas valsts atbalsta programma, kuru realizē AS „Attīstības finanšu institūcija ALTUM”, tuvojas noslēgumam, jo iesniegtajiem projektiem ir rezervēti vairāk nekā 80% no grantiem pieejamā finansējuma. Šobrīd mūsu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem ir pēdējā iespēja piedalīties programmā un atjaunot savu mājokli, saņemot tam ALTUM grantu EUR 951483,50 apmērā.

Sakarā ar iepriekš minēto, no 2019. gada 16. decembra līdz 2020. gada 22. janvārim tiek organizēta atkārtota dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku aptauja par dzīvojamās mājas atjaunošanas projekta īstenošanu, veicot tā ietvaros paredzēto ēkas energoefektivitātes uzlabošanai nepieciešamo būvniecības darbu kopumu.

Saskaņā ar 2017. gada 11. janvāra daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku lēmumu un aptaujas balsošanas protokolu Nr.2-2017 par dalību daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmā, kā arī atbilstoši 2016.gada 15.marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.160, tika izstrādāta un saskaņota daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, energoefektivitāti paaugstinošo pasākumu īstenošanai nepieciešamā tehniskā dokumentācija, saņemts AS “Attīstības finanšu institūcijas “ALTUM”” (turpmāk tekstā saukta – ALTUM) pozitīvais atzinums, veikta piegādātāju (būvkomersanta, būvuzrauga, autoruzrauga) atlase un izpildītas citas projekta realizācijai nepieciešamās darbības. Detalizētu informāciju par iepriekš minētajiem pasākumiem dzīvokļu īpašnieki ir saņēmuši 2019. gada 11. maija kopsapulcē, kurā piedalījās projekta vadītāja Signe Kajaka un būvkomersanta pārstāvis un sniedza atbildes uz dzīvokļu īpašnieku jautājumiem.

Dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, fasāde (no Ilūkstes ielas puses). Būvprojekts.

Dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, fasāde (no iekšpagalma puses). Būvprojekts.

Lai realizētu dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, atjaunošanas projektu atbilstoši izstrādātai un saskaņotai tehniskai dokumentācijai, saņemot ALTUM līdzfinansējumu (grantu) 50% apmērā no projekta attiecināmām izmaksām, dzīvokļu īpašniekiem ir jāpieņem lēmums par dzīvojamās mājas atjaunošanas projekta īstenošanu, apstiprinot projekta īstenošanas izdevumu apmēru un to apmaksas kārtību.

Pievēršam Jūsu uzmanību, ka dzīvojamās mājas atjaunošanas projekta īstenošanas kopējās izmaksas tika samazinātas par EUR 81838,41 ar PVN un veidojās šādi:

Nr. p/k Pakalpojums Piedāvājuma summa,  t.sk. PVN 21%, EUR
1 Būvkomersants 2127798,79
2 Autoruzraudzība 19323,70
3 Būvuzraudzība 30310,50
4 Kopā 2177432,99

No tabulas redzams, ka kopējās projekta īstenošanas izmaksas tagad sastāda EUR 2177432,99. Pieņemot lēmumu par dzīvojamās mājas atjaunošanas projekta īstenošanu, dzīvokļu īpašniekiem ir iespēja saņemt ALTUM līdzfinansējumu (grantu) EUR 951483,50 apmērā. Dzīvokļu īpašniekiem tiek piedāvāts ieguldīt projekta īstenošanā daļu no uzkrājumu fonda līdzekļiem EUR 25000,00 apmērā, kā arī izmantot uzkrājumus ar aizdevuma (kredīta) noformēšanu saistītu komisijas maksājumu un citu nepieciešamo izdevumu apmaksai. Pārējo projekta īstenošanas izdevumu segšanai EUR 1200949,49 apmērā ir nepieciešams finansējums aizdevuma (kredīta) veidā.

Atbilstoši ALTUM līdzfinansējuma (granta) aprēķinam un kredītiestādes sniegtajam projekta finansēšanas piedāvājumam ar zemāko aizdevuma (kredīta) procentu likmi, projekta īstenošanas izmaksas atkarībā no finansēšanas avotiem veidojās šādi:

Nr. p/k Finansēšanas avoti Summa, t.sk. PVN 21%, EUR Aizdevuma (kredīta) izmaksas mēnesī EUR uz māju, 15 gadi Izmaksas uz 1 m2 mēnesī, EUR Projekta izmaksas uz 1 m2
1 ALTUM līdzfinansējums (grants) 951483,50 0,00 0,00 110,8852
2 Aizdevums (kredīts) kopā, t.sk.: 1200949,49 8152,15 0,95 139,9577
2.1 Attiecināmā daļa (1,81% likme) 926483,50 6435,99 0,75 107,9717
2.2 Neattiecināmā daļa (2,7% likme) 274465,99 1716,16 0,20 31,9860
3 Pašu finansējums no uzkrājumiem 25000,00 0,00 0,00 2,9135

Saskaņā ar tabulā norādīto, ikmēneša aizdevuma (kredīta) segšanai paredzētais maksājums no visas mājas sastāda EUR 8152,15, tas ir EUR 0,95 par 1 m2 no dzīvokļa vai nedzīvojamās telpas platības. Tātad katra dzīvokļa ikmēneša aizdevuma (kredīta) maksājums tiks rēķināts šādi: EUR 0,95 x konkrētā dzīvokļa platība m2 = EUR konkrētā dzīvokļa aizdevuma (kredīta) maksājums mēnesī. Šīs maksājums tiks ietverts ikmēneša pārvaldīšanas un komunālo pakalpojumu rēķinos, ja dzīvokļu īpašnieki pieņems lēmumu par dzīvojamās mājas atjaunošanas projekta īstenošanu.

Salīdzinot divistabu dzīvokļa pārvaldīšanas un komunālo pakalpojumu rēķinus aukstākajā ziemas mēnesī pirms un pēc plānotās ēkas nosiltināšanas, konstatējām, ka ziemas rēķina sadārdzinājums pēc projekta realizācijas sastāda tikai 1%, jo saskaņā ar energoaudita aprēķiniem dzīvojamās mājas siltumenerģijas patēriņš apkurei pēc nosiltināšanas samazināsies par 51%. Turklāt, pateicoties kapitālajam mājas remontam, dzīvokļu īpašnieki var atteikties no otra (mērķa) uzkrājumu fonda, atstājot tikai vienu. Jāņem vērā arī jauns AS „Rīgas siltums” tarifs par siltumenerģijas piegādi, kas kopš 2019.gada 1.augusta ir paaugstinājies par 16,9% un tagad sastāda 51,90 EUR/MWh. Tarifa paaugstinājums iespaido dzīvokļu īpašnieku ieguldījumu ekonomisko atdevi un padara projektu izdevīgāku nekā agrāk.

Vasaras mēnešos tam pašam divistabu dzīvoklim pārvaldīšanas un komunālo pakalpojumu rēķina sadārdzinājums pēc projekta realizācijas ir lielāks un sastāda jau 32%, jo apkures pakalpojumi netiek lietoti, savukārt aizdevuma (kredīta) maksājums ir jāsedz gan ziemā, gan vasarā.

Siltumenerģijas ietaupījums nav vienīgais dzīvokļu īpašnieku ieguvums no dalības daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmā. Citi dzīvokļu īpašnieku ieguvumi no savas dzīvojamās mājas atjaunošanas projekta īstenošanas:

 1. Iespēja salīdzinoši īsā laika periodā veikt mājokļa kapitālo remontu un siltināšanu, saņemot reālu līdzfinansējumu no ES – Altum grantu. To, ko pašu spēkiem būtu veikuši 20 gadu laikā, saņem par 1-2 gadiem un uzreiz sāk lietot.
 2. Pēc projekta pabeigšanas dzīvokļu īpašnieki saņems nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu (ēkai) 90% uz 10 gadiem.
 3. Pieaug mājas vērtība, līdz ar to palielinās katra dzīvokļa tirgus vērtība.
 4. Pagarinās mājas kalpošanas laiks, jo renovācija pēc būtības nozīmē mājas kapitālo remontu. Tas būtiski atvieglo mājas pārvaldīšanu.
 5. Labāka, skaistāka dzīves vide – pievilcīgs kopīpašums ar siltiem dzīvokļiem un iespēju taupīt siltumenerģiju.
 6. Samazinās ārpuskārtas izdevumi, avārijas situācijas, jo paredzēta kompleksa renovācija ar daļēju inženiertīklu nomaiņu.
 7. Kredītsaistības nav saistītas ar hipotekāro nodrošinājumu.
 8. Būvkomersants nodrošina garantijas periodu visiem būvdarbiem – 7 (septiņi!) gadi, kura laikā garantijas saistības tiek apdrošinātas (garantijas laika garantija).

Lemjot par dzīvojamās mājas atjaunošanas projekta īstenošanu, dzīvokļa īpašniekam ir atbildīgi jānovērtē savas finansiālās iespējas, jo projekta finansējuma nodrošināšanai, dzīvokļu īpašniekiem ir jāuzņemas aizdevuma (kredīta) saistības kredītiestādes priekšā uz 15 (piecpadsmit) gadiem. Kredītiestādes piedāvātā procentu likme aizdevuma (kredīta) attiecināmām izmaksām sastāda 1,81% gadā, aizdevuma (kredīta) neattiecināmām izmaksām – 2,7% gadā. Šobrīd dzīvojamā mājā nav parādnieku, kuri ilgstoši kavētu ikmēneša komunālo un pārvaldīšanas rēķinu apmaksu. Arī turpmāk dzīvokļu īpašniekiem būs atbildīgi jāseko līdzi ikmēneša rēķinu savlaicīgai apmaksai, lai nodrošinātu savlaicīgu aizdevuma (kredīta) segšanu un uzņemto saistību izpildi. Turklāt dzīvokļu īpašniekiem būs iespēja apmaksāt savu aizdevuma (kredīta) daļu pirms termiņa bez aizdevuma (kredīta) procentiem, tādējādi nokārtojot savas saistības priekšlaicīgi un izslēdzot konkrēto dzīvokli no debitoru saraksta.

Projekta īstenošanas izmaksu summā ietilpst būvdarbu kopums dzīvojamās mājas atjaunošanai un energoefektivitātes paaugstināšanai saskaņā ar izstrādāto būvprojektu un tehnisko specifikāciju, tajā skaitā:

 • Fasādes sienu siltināšana ar putupolistirola EPS 80 plāksnēm 150 mm biezumā. Pilastrus, lodžiju starpsienas, kas nesaskaras ar silto telpu, paredzēts siltināt ar putupolistirolu 50 mm biezumā. Lodžijas sienas, kas saskaras ar silto telpu, paredzēts siltināt ar putupolistirola plāksnēm Tenapors NEO EPS 100 100 mm biezumā.
 • Cokola virszemes daļas un ~0,6 m dziļumā siltināšana ar putupolistirola EPS 150 plāksnēm 100 mm biezumā pa visu ēkas perimetru.
 • Jaunas betona apmales 600 mm platumā izbūve pa ēkas perimetru.
 • Pagraba pārsegumu siltināšana ar putupolistirola plāksnēm 100 mm biezumā.
 • Bēniņu pārsegumu siltināšana ar beramo akmens vati 300 mm biezumā.
 • Jumta remonts un hidroizolācija ar poliuretāna mastiku Hyperdesmo.
 • Pārseguma virs 5. stāva dzīvokļiem siltināšana ar akmens vati 200 mm biezumā. Pārsegumam paredzēts izbūvēt jaunu jumta konstrukciju, veidojot vienslīpju jumtu.
 • Visu logu nomaiņa kāpņu telpās, pagrabos un bēniņos.
 • Daļēja logu un lodžiju iestiklojuma nomaiņa dzīvokļos saskaņā ar dzīvokļu īpašnieku aizpildītajām anketām, lodžiju metāla margu atjaunošana vai nomaiņa dzīvokļos.
 • Visu ieejas lieveņu, kāpņu atjaunošana un daļēja ieejas durvju nomaiņa (paredzēts nomainīt 2 no 11 ieejas durvīm, visas atkritumu konteineru telpu ieejas durvis, visas pagraba telpu ieejas durvis, visas parāda durvis, visas bēniņu durvis).
 • Zibensaizsardzības sistēmas izbūve.
 • Ventilācijas kanālu tīrīšana, rotējošo deflektoru uzstādīšana uz ventilācijas kanāliem uz mājas jumta, Ventsys gaisa pieplūdes vārstu uzstādīšana visos dzīvokļu logos;
 • Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu cauruļvadu nomaiņa, tajā skaitā visu ūdensapgādes stāvvadu nomaiņa līdz pagrabā esošajam guļvadam (kas agrāk tika nomainīts uz PVC cauruli), karstā ūdensapgādes cauruļvadu siltumizolācijas ierīkošana un atjaunošana;
 • Apkures sistēmas balansējošās armatūras uzstādīšana ēkas pagrabstāvā, tajā skaitā visu radiatoru apvadcauruļu nomaiņa dzīvokļos ar termoregulatoru un alokatoru uzstādīšanu, kā arī daļēja radiatoru nomaiņa dzīvokļos saskaņā dzīvokļu īpašnieku aizpildītajām anketām, veco radiatoru nomaiņa kāpņu telpās;
 • Daļēja elektroinstalācijas vadu un apgaismojuma ķermeņu nomaiņa pagraba telpās;
 • Kāpņu telpu remonts – caurumu un plaisu aizdare, sienu un griestu izlīdzināšana, krāsošana.

Projekta īstenošanas izmaksu summā neietilpst šādi darbi:

 • ISM (ēkas individuālo siltummezglu) un tajos esošu iekārtu atjaunošana;
 • apkures sistēmas cauruļvadu (stāvvadu un guļvadu) nomaiņa;
 • ūdensapgādes guļvadu nomaiņa ēkas pagrabstāvā (agrāk nomainīti uz PVC caurulēm);
 • elektroinstalācijas nomaiņa kāpņu telpās;
 • iekšējo (vējtvera) durvju nomaiņa kāpņu telpās.

Dzīvokļa īpašnieka lēmuma projektam ir pievienots dzīvojamās mājas dzīvokļu un nedzīvojamo telpu īpašnieku projekta izdevumu aprēķins, kurā katrs dzīvokļa īpašnieks var atrast uz viņa dzīvokļa īpašumu attiecināmo projekta izmaksu summu. Tabulas 8. un 9.stabiņos norādīto aizņēmumu kopsumma par projekta attiecināmām un neattiecināmām izmaksām veido uz dzīvokļa īpašumu attiecināmo aizdevuma (kredīta) kopsummu, kuru ir iespējams dzēst pirms termiņa bez procentiem. Pēc projekta pabeigšanas, apkopojot informāciju par dzīvokļu īpašumos faktiski paveiktajiem papildus darbiem – piemēram, pieteikto logu, lodžiju iestiklojuma vai radiatoru nomaiņu, tiks veikts dzīvokļu īpašnieku projekta izdevumu pārrēķins, konkretizējot uz katru dzīvokļa īpašumu attiecināmās izdevumu summas.

Dzīvokļa īpašuma vai nedzīv. telpas Nr. Dzīvokļa īpašuma vai nedzīv. telpas platība, m2 Kredīta  mēneša maksājums, attiecināmā daļa, 15 gadi, 1,81% likme, EUR Kredīta  mēneša maksājums, neattiecināmā daļa, 15 gadi, 2,7_% likme, EUR Kredīta  mēneša maksājums, 15 gadi KOPĀ, EUR Projekta izmaksas uz dzīvokli, KOPĀ, EUR Granta apmērs uz dzīvokli,  EUR Aizņēmums attiecināmā daļa, 1,81_%, KOPĀ, EUR Aizņēmums neattiecināmā daļa, 2,7 %, KOPĀ, EUR Iemaksa no uzkrājumu fonda, EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  0,75 0,20 0,95 253,7564 110,8852 107,9717 31,9860 2,9135
601 21,5 16,13 4,30 20,43 5455,76 2384,03 2321,39 687,70 62,64
602 49,6 37,20 9,92 47,12 12586,33 5499,91 5355,40 1586,51 144,51
603 36,5 27,38 7,30 34,68 9262,11 4047,31 3940,97 1167,49 106,34
604 9,6 7,20 1,92 9,12 2436,07 1064,50 1036,53 307,07 27,97
   
1 52,4 39,30 10,48 49,78 13296,83 5810,38 5657,71 1676,07 152,67
2 65,9 49,43 13,18 62,61 16722,54 7307,33 7115,33 2107,88 192,00
3 53 39,75 10,60 50,35 13449,10 5876,92 5722,50 1695,26 154,42
4 45,6 34,20 9,12 43,32 11571,29 5056,37 4923,50 1458,57 132,85
5 52,9 39,68 10,58 50,26 13423,71 5865,83 5711,70 1692,06 154,12
6 53,1 39,83 10,62 50,45 13474,45 5888,00 5733,29 1698,46 154,70
7 46,1 34,58 9,22 43,80 11698,17 5111,81 4977,49 1474,56 134,31
8 52,2 39,15 10,44 49,59 13246,08 5788,21 5636,12 1669,67 152,08
9 53,7 40,28 10,74 51,02 13626,72 5954,54 5798,08 1717,65 156,45
10 45,3 33,98 9,06 43,04 11495,16 5023,10 4891,11 1448,97 131,98
11 53 39,75 10,60 50,35 13449,09 5876,92 5722,50 1695,26 154,41
12 53,8 40,35 10,76 51,11 13652,08 5965,62 5808,87 1720,85 156,74
13 45,3 33,98 9,06 43,04 11495,16 5023,10 4891,11 1448,97 131,98
14 53,6 40,20 10,72 50,92 13601,34 5943,45 5787,28 1714,45 156,16
15 52,9 39,68 10,58 50,26 13423,71 5865,83 5711,70 1692,06 154,12
16 65 48,75 13,00 61,75 16494,16 7207,54 7018,16 2079,09 189,37
17 53 39,75 10,60 50,35 13449,09 5876,92 5722,50 1695,26 154,41
18 45,9 34,43 9,18 43,61 11647,41 5089,63 4955,90 1468,16 133,72
19 53,6 40,20 10,72 50,92 13601,34 5943,45 5787,28 1714,45 156,16
20 53,1 39,83 10,62 50,45 13474,46 5888,00 5733,30 1698,46 154,70
21 46 34,50 9,20 43,70 11672,80 5100,72 4966,70 1471,36 134,02
22 53,1 39,83 10,62 50,45 13474,46 5888,00 5733,30 1698,46 154,70
23 53,9 40,43 10,78 51,21 13677,46 5976,71 5819,67 1724,05 157,03
24 46 34,50 9,20 43,70 11672,80 5100,72 4966,70 1471,36 134,02
25 54 40,50 10,80 51,30 13702,84 5987,80 5830,47 1727,25 157,32
26 53,9 40,43 10,78 51,21 13677,46 5976,71 5819,67 1724,05 157,03
27 46,2 34,65 9,24 43,89 11723,55 5122,90 4988,29 1477,76 134,60
28 54,5 40,88 10,90 51,78 13829,72 6043,24 5884,46 1743,24 158,78
29 53,1 39,83 10,62 50,45 13474,46 5888,00 5733,30 1698,46 154,70
30 86,4 64,80 17,28 82,08 21924,55 9580,48 9328,75 2763,60 251,72
31 76,9 57,68 15,38 73,06 19513,86 8527,07 8303,02 2459,73 224,04
32 45,3 33,98 9,06 43,04 11495,17 5023,10 4891,12 1448,97 131,98
33 53,1 39,83 10,62 50,45 13474,46 5888,00 5733,30 1698,46 154,70
34 76,5 57,38 15,30 72,68 19412,37 8482,72 8259,84 2446,93 222,88
35 46,1 34,58 9,22 43,80 11698,18 5111,81 4977,50 1474,56 134,31
36 53,5 40,13 10,70 50,83 13575,98 5932,36 5776,49 1711,26 155,87
37 76,3 57,23 15,26 72,49 19361,62 8460,54 8238,24 2440,54 222,30
38 47 35,25 9,40 44,65 11926,55 5211,60 5074,67 1503,35 136,93
39 53,7 40,28 10,74 51,02 13626,72 5954,54 5798,08 1717,65 156,45
40 76,5 57,38 15,30 72,68 19412,37 8482,72 8259,84 2446,93 222,88
41 46,7 35,03 9,34 44,37 11850,43 5178,34 5042,28 1493,75 136,06
42 54 40,50 10,80 51,30 13702,85 5987,80 5830,47 1727,25 157,33
43 83,1 62,33 16,62 78,95 21087,16 9214,56 8972,45 2658,04 242,11
44 64,9 48,68 12,98 61,66 16468,80 7196,45 7007,36 2075,90 189,09
45 52,4 39,30 10,48 49,78 13296,84 5810,38 5657,72 1676,07 152,67
46 46,1 34,58 9,22 43,80 11698,18 5111,81 4977,50 1474,56 134,31
47 77 57,75 15,40 73,15 19539,25 8538,16 8313,82 2462,93 224,34
48 52,5 39,38 10,50 49,88 13322,21 5821,47 5668,51 1679,27 152,96
49 46,2 34,65 9,24 43,89 11723,55 5122,90 4988,29 1477,76 134,60
50 77,4 58,05 15,48 73,53 19640,74 8582,51 8357,01 2475,72 225,50
51 53,4 40,05 10,68 50,73 13550,60 5921,27 5765,69 1708,06 155,58
52 46,3 34,73 9,26 43,99 11748,93 5133,98 4999,09 1480,96 134,90
53 78,3 58,73 15,66 74,39 19869,13 8682,31 8454,18 2504,51 228,13
54 53,5 40,13 10,70 50,83 13575,98 5932,36 5776,49 1711,26 155,87
55 46 34,50 9,20 43,70 11672,80 5100,72 4966,70 1471,36 134,02
56 78,4 58,80 15,68 74,48 19894,51 8693,40 8464,98 2507,71 228,42
57 51,9 38,93 10,38 49,31 13169,96 5754,94 5603,73 1660,08 151,21
58 65 48,75 13,00 61,75 16494,17 7207,54 7018,16 2079,09 189,38
59 65,3 48,98 13,06 62,04 16570,29 7240,80 7050,55 2088,69 190,25
60 33 24,75 6,60 31,35 8373,97 3659,21 3563,07 1055,54 96,15
61 53,1 39,83 10,62 50,45 13474,47 5888,00 5733,30 1698,46 154,71
62 65,3 48,98 13,06 62,04 16570,29 7240,80 7050,55 2088,69 190,25
63 33,3 24,98 6,66 31,64 8450,10 3692,48 3595,46 1065,14 97,02
64 53,4 40,05 10,68 50,73 13550,60 5921,27 5765,69 1708,06 155,58
65 65,5 49,13 13,10 62,23 16621,05 7262,98 7072,15 2095,09 190,83
66 32,6 24,45 6,52 30,97 8272,47 3614,86 3519,88 1042,75 94,98
67 52,9 39,68 10,58 50,26 13423,71 5865,83 5711,70 1692,06 154,12
68 65,7 49,28 13,14 62,42 16671,81 7285,16 7093,74 2101,49 191,42
69 32,8 24,60 6,56 31,16 8323,21 3637,03 3541,47 1049,15 95,56
70 53 39,75 10,60 50,35 13449,10 5876,92 5722,50 1695,26 154,42
71 52,6 39,45 10,52 49,97 13347,58 5832,56 5679,31 1682,46 153,25
72 87,4 65,55 17,48 83,03 22178,32 9691,37 9436,73 2795,58 254,64
73 77,2 57,90 15,44 73,34 19590,00 8560,34 8335,42 2469,32 224,92
74 45,8 34,35 9,16 43,51 11622,04 5078,54 4945,10 1464,96 133,44
75 53,6 40,20 10,72 50,92 13601,34 5943,45 5787,28 1714,45 156,16
76 77,8 58,35 15,56 73,91 19742,25 8626,87 8400,20 2488,51 226,67
77 45,3 33,98 9,06 43,04 11495,17 5023,10 4891,12 1448,97 131,98
78 54,3 40,73 10,86 51,59 13778,97 6021,07 5862,86 1736,84 158,20
79 77 57,75 15,40 73,15 19539,24 8538,16 8313,82 2462,92 224,34
80 45,9 34,43 9,18 43,61 11647,42 5089,63 4955,90 1468,16 133,73
81 53,8 40,35 10,76 51,11 13652,10 5965,62 5808,88 1720,85 156,75
82 77,5 58,13 15,50 73,63 19666,13 8593,60 8367,81 2478,92 225,80
83 45,9 34,43 9,18 43,61 11647,42 5089,63 4955,90 1468,16 133,73
84 53,7 40,28 10,74 51,02 13626,72 5954,54 5798,08 1717,65 156,45
85 76,8 57,60 15,36 72,96 19488,49 8515,98 8292,23 2456,52 223,76
86 64,1 48,08 12,82 60,90 16265,79 7107,74 6920,99 2050,30 186,76
87 64,7 48,53 12,94 61,47 16418,03 7174,27 6985,77 2069,49 188,50
88 33,3 24,98 6,66 31,64 8450,09 3692,48 3595,46 1065,13 97,02
89 77,3 57,98 15,46 73,44 19615,37 8571,43 8346,21 2472,52 225,21
90 64,9 48,68 12,98 61,66 16468,79 7196,45 7007,36 2075,89 189,09
91 33,2 24,90 6,64 31,54 8424,72 3681,39 3584,66 1061,94 96,73
92 77,4 58,05 15,48 73,53 19640,74 8582,51 8357,01 2475,72 225,50
93 65,1 48,83 13,02 61,85 16519,55 7218,63 7028,96 2082,29 189,67
94 33,4 25,05 6,68 31,73 8475,46 3703,57 3606,25 1068,33 97,31
95 76 57,00 15,20 72,20 19285,49 8427,28 8205,84 2430,94 221,43
96 65,6 49,20 13,12 62,32 16646,42 7274,07 7082,94 2098,28 191,13
97 33,5 25,13 6,70 31,83 8500,83 3714,65 3617,05 1071,53 97,60
98 78,4 58,80 15,68 74,48 19894,50 8693,40 8464,98 2507,70 228,42
99 52,9 39,68 10,58 50,26 13423,71 5865,83 5711,70 1692,06 154,12
100 64,6 48,45 12,92 61,37 16392,66 7163,18 6974,97 2066,30 188,21
101 52,8 39,60 10,56 50,16 13398,33 5854,74 5700,90 1688,86 153,83
102 45,4 34,05 9,08 43,13 11520,54 5034,19 4901,92 1452,16 132,27
103 52,2 39,15 10,44 49,59 13246,07 5788,20 5636,12 1669,67 152,08
104 52,5 39,38 10,50 49,88 13322,21 5821,47 5668,51 1679,27 152,96
105 46 34,50 9,20 43,70 11672,79 5100,71 4966,70 1471,36 134,02
106 53 39,75 10,60 50,35 13449,09 5876,91 5722,50 1695,26 154,42
107 53,4 40,05 10,68 50,73 13550,58 5921,26 5765,69 1708,05 155,58
108 45,5 34,13 9,10 43,23 11545,90 5045,27 4912,71 1455,36 132,56
109 53,9 40,43 10,78 51,21 13677,47 5976,71 5819,67 1724,05 157,04
110 52,8 39,60 10,56 50,16 13398,33 5854,73 5700,91 1688,86 153,83
111 45,4 34,05 9,08 43,13 11520,53 5034,18 4901,92 1452,16 132,27
112 53 39,75 10,60 50,35 13449,09 5876,91 5722,50 1695,26 154,42
113 52,2 39,15 10,44 49,59 13246,07 5788,20 5636,12 1669,67 152,08
114 64,7 48,53 12,94 61,47 16418,03 7174,27 6985,77 2069,49 188,50
115 53,1 39,83 10,62 50,45 13474,47 5888,00 5733,30 1698,46 154,71
116 46 34,50 9,20 43,70 11672,79 5100,71 4966,70 1471,36 134,02
117 52,4 39,30 10,48 49,78 13296,84 5810,38 5657,72 1676,07 152,67
118 52,8 39,60 10,56 50,16 13398,33 5854,73 5700,91 1688,86 153,83
119 46,2 34,65 9,24 43,89 11723,53 5122,89 4988,29 1477,75 134,60
120 53,1 39,83 10,62 50,45 13474,47 5888,00 5733,30 1698,46 154,71
121 52,8 39,60 10,56 50,16 13398,33 5854,73 5700,91 1688,86 153,83
122 46,50 34,88 9,30 44,18 11799,67 5156,16 5020,68 1487,35 135,48
123 52,8 39,60 10,56 50,16 13398,33 5854,73 5700,91 1688,86 153,83
124 52,6 39,45 10,52 49,97 13347,58 5832,56 5679,31 1682,46 153,25
125 46,9 35,18 9,38 44,56 11901,16 5200,51 5063,87 1500,14 136,64
126 52,3 39,23 10,46 49,69 13271,46 5799,29 5646,92 1672,87 152,38
127 52,1 39,08 10,42 49,50 13220,70 5777,11 5625,33 1666,47 151,79
128 64,1 48,08 12,82 60,90 16265,79 7107,74 6920,99 2050,30 186,76
129 52 39,00 10,40 49,40 13195,33 5766,03 5614,53 1663,27 151,50
130 45,5 34,13 9,10 43,23 11545,90 5045,27 4912,71 1455,36 132,56
131 52,6 39,45 10,52 49,97 13347,58 5832,56 5679,31 1682,46 153,25
132 53 39,75 10,60 50,35 13449,09 5876,91 5722,50 1695,26 154,42
133 45,8 34,35 9,16 43,51 11622,04 5078,54 4945,10 1464,96 133,44
134 52,5 39,38 10,50 49,88 13322,21 5821,47 5668,51 1679,27 152,96
135 53,3 39,98 10,66 50,64 13525,21 5910,18 5754,89 1704,85 155,29
136 45,9 34,43 9,18 43,61 11647,42 5089,63 4955,90 1468,16 133,73
137 52,5 39,38 10,50 49,88 13322,21 5821,47 5668,51 1679,27 152,96
138 52,2 39,15 10,44 49,59 13246,07 5788,20 5636,12 1669,67 152,08
139 45,7 34,28 9,14 43,42 11596,67 5067,45 4934,31 1461,76 133,15
140 51,6 38,70 10,32 49,02 13093,83 5721,67 5571,34 1650,48 150,34
141 52,6 39,45 10,52 49,97 13347,58 5832,56 5679,31 1682,46 153,25
142 65,4 49,05 13,08 62,13 16595,66 7251,89 7061,35 2091,88 190,54
143 53 39,75 10,60 50,35 13449,09 5876,91 5722,50 1695,26 154,42
144 45,7 34,28 9,14 43,42 11596,67 5067,45 4934,31 1461,76 133,15
145 52,3 39,23 10,46 49,69 13271,46 5799,29 5646,92 1672,87 152,38
146 52,7 39,53 10,54 50,07 13372,96 5843,65 5690,11 1685,66 153,54
147 45,6 34,20 9,12 43,32 11571,29 5056,36 4923,51 1458,56 132,86
148 53,2 39,90 10,64 50,54 13499,84 5899,09 5744,09 1701,66 155,00
149 53 39,75 10,60 50,35 13449,09 5876,91 5722,50 1695,26 154,42
150 46,2 34,65 9,24 43,89 11723,53 5122,89 4988,29 1477,75 134,60
151 52,7 39,53 10,54 50,07 13372,96 5843,65 5690,11 1685,66 153,54
152 53,8 40,35 10,76 51,11 13652,10 5965,62 5808,88 1720,85 156,75
153 45,9 34,43 9,18 43,61 11647,42 5089,63 4955,90 1468,16 133,73
154 53 39,75 10,60 50,35 13449,09 5876,91 5722,50 1695,26 154,42
KOPĀ 8580,8 6435,99 1716,16 8152,15 2177432,99 951483,50 926483,50 274465,99 25000,00

Informējam, ka individuālo papildus darbu izpildes izdevumi dzīvokļu īpašumos (piemēram, logu, lodžiju iestiklojuma vai radiatoru nomaiņa) tiks segti no projekta neattiecināmām izmaksām, jo ALTUM līdzfinansējuma (granta) apmērs nav pietiekošs, lai segtu pusi no visiem šiem darbiem. Pirms individuālo darbu veikšanas būvkomersants iesniegs dzīvokļu īpašniekiem papildus darbu tāmi. Dzīvokļa īpašnieks var izvēlēties izpildīt šos darbus projekta ietvaros, piesaistot aizdevuma (kredīta) finansējumu un pakāpeniski sedzot darbu izmaksas, vai izpildīt un apmaksāt šos darbus projekta īstenošanas laikā patstāvīgi par saviem līdzekļiem.

Aicinām Jūs iepazīties ar dzīvokļu īpašnieku lēmuma projektu un dzīvojamās mājas dzīvokļu un nedzīvojamo telpu īpašnieku projekta izdevumu aprēķinu, un līdz 2020. gada 22. janvārim izteikt Jūsu viedokli šajā jautājumā, aizpildot aptaujas balsojuma veidlapu un novietojot to mājas korespondences pastkastītē Jūsu kāpņu telpas pirmajā stāvā vai nododot biedrības pārstāvjiem.

Lēmums būs saistošs visiem dzīvokļu un nedzīvojamo telpu īpašniekiem, un dzīvojamās mājas atjaunošanas projekta īstenošana būs iespējama, ja “par” lēmuma pieņemšanu ar savu parakstu aptaujas lapā nobalsos vairāk nekā 70% no visiem dzīvokļu īpašniekiem, t.i., vismaz 111 dzīvokļu īpašnieki.

Šī ir pēdējā iespēja atjaunot savu mājokli valsts atbalsta programmas ietvaros, saņemot tam līdzfinansējumu gandrīz 1 miljona eiro apmērā. Nav izslēgts, ka tuvāko gadu laikā dzīvokļu īpašniekiem nebūs citu instrumentu kā organizēt un izpildīt kopīpašuma kapitālo remontu, padarot to energoefektīvu.

 

Ceram, ka mēs visi kopā spēsim pieņemt pareizu lēmumu un jaunajā 2020./2021.g. apkures sezonā baudīsim dzīvi siltā un skaistā mājoklī ar zemu rēķinu par apkuri!

Ar cieņu,

DzĪB “Ilūkstes nams 103” valde
www.ilukstes103.lv
inams103@inbox.lv
tālr. 24115508