Kopsapulces 2019 rezultāti

Par 11.05.2019. dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku kopsapulces rezultātiem

2019.gada 11.maijā biroju ēkas “Astras biroji” konferenču zālē notika daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku kopsapulce, kurā piedalījās 80 balsstiesīgie dzīvokļu īpašnieki vai viņu pilnvarotie pārstāvji.

Kopsapulcē dzīvokļu īpašniekiem tika ziņots par dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu izmaksām, piegādātāju atlases procedūras norisi un rezultātiem, AS “Attīstības finanšu institūcijas ALTUM” piešķiramā Granta (līdzfinansējuma) apmēru, bankas piedāvātajiem kreditēšanas nosacījumiem un prognozējamo procenta likmi, projekta realizācijas stadiju un turpmāku virzību, dzīvokļu īpašnieku izdevumiem pēc projekta realizācijas u.c. Uz kopsapulci tika uzaicināta projekta vadītāja Signe Kajaka un būvuzņēmuma SIA “PRO DEV” pārstāvis Artis Zekunde, kuri atbildēja uz dzīvokļu īpašnieku uzdotajiem jautājumiem.

Kopsapulces laikā tika uzklausīta biedrības atskaite par iepriekšējā periodā (no 14.04.2018. līdz 11.05.2019.) padarīto, faktiskajiem ieņēmumiem un izdevumiem 2018.gadā, 2019.gadā plānotajiem izdevumiem, dzīvokļu īpašnieku parādiem un uzkrājumiem. Kopsapulces laikā tika uzklausīts biedrības grāmatvedes ziņojums un revidenta atzinums par biedrības 2018.gada finanšu pārskatu.

Kopsapulcē dzīvokļu īpašniekiem tika ziņots par dzīvojamai mājai Ilūkstes ielā 103, Rīgā, piesaistītā zemes gabala teritorijas labiekārtojuma projekta īstenošanas termiņiem.

Kopsapulces dalībnieki tika informēti par 2019.gada maijā Rīgas pilsētas Ziemeļu izpilddirekcijas realizējamiem gājēju celiņu (ietves) remonta un bruģēšanas darbiem dzīvojamās mājas pagalmā un to apjomiem, kā arī par Rīgas Domes Satiksmes departamenta ieplānoto gājēju ietves labiekārtojuma projekta Ilūkstes ielā 103, Rīgā, īstenošanu. Šajā sakarā kopsapulces dalībnieki ir izteikuši piekrišanu visiem paredzētajiem ietves remonta un bruģēšanas darbiem, tajā skaitā dzīvojamās mājas ārpagalmā (Ilūkstes ielas braucamās daļas pusē) 7.-11.kāpņu telpu ieeju tuvumā esošu gājēju celiņu atjaunošanas darbiem.

Kopsapulces dalībnieki vienbalsīgi pieņēma lēmumu:

  1. Apstiprināt DzĪB “Ilūkstes nams 103” finanšu gada pārskatu par 2018.gadu.
  2. Ievēlēt jaunu DzĪB “Ilūkstes nams 103” revidentu.

Ņemot vērā izpildīto darbu apjomu kopsapulces dalībnieki ir ierosinājuši palielināt ikmēneša pārvaldīšanas atlīdzības apmēru par 30%, un atklātā balsojumā ir vienbalsīgi apstiprinājuši šo ierosinājumu.

Pateicamies par Jūsu dalību kopsapulcē un interesi par mājas lietām! 

Rīgā, 2019.gada 14.maijā

Ar cieņu,
DzĪB “Ilūkstes nams 103” valde
tālr. 24115508
inams103@inbox.lv
www.ilukstes103.lv