Kopsapulce 2016

Godājamai dzīvokļa īpašniek!

Dzīvokļu īpašnieku biedrība “Ilūkstes nams 103” aicina Jūs uz dzīvokļu īpašnieku kopsapulci.
Sapulce notiks 2016.gada 7.maijā (sestdien), plkst. 10:00, Purvciema vidusskolā, aktu zālē, D. Brantkalna ielā 5, Rīgā.

Darba kārtība:

1. Kopsapulces dalībnieku reģistrācija.
2. Atskaite par iepriekšējā periodā 01.12.2015.-01.04.2016. padarīto.
3. Informācija par 2015.gada finanšu rezultātiem, revidenta ziņojums, gada pārskata apstiprināšana.
4. Par dzīvojamās mājas ūdens patēriņa starpību un tās novēršanas iespējām.
5. Par veicamo dzīvokļu īpašnieku aptauju par transporta līdzekļu satiksmes organizāciju Ilūkstes ielā 103, Rīgā, un tās sākotnējiem rezultātiem.
6. Par dzīvojamās mājas jumta pakāpenisku remontu un tam nepieciešamajiem papildus uzkrājumiem dzīvojamās mājas uzkrājumu fondā.
7. Par dzīvojamās mājas inženiertehnisko komunikāciju tehnisko stāvokli un to pakāpeniskās renovācijas nepieciešamību.
8. Par dzīvojamai mājai piesaistītā zemes gabala labiekārtošanu.
9. Citi jautājumi.

Uz sapulci lūdzam līdzi ņemt personas apliecinošus dokumentus.

Dalība sapulcē ir obligāta. Ja Jūs nevarat ierasties personīgi, lūdzu noformējiet pilnvaru jebkuram Jūsu ģimenes loceklim vai citai personai. Notariālais apliecinājums nav nepieciešams.

Tiekamies sapulcē!
DzĪB “Ilūkstes nams 103”
Tālr. 24115508
www.ilukstes103.lv
e-pasts: inams103@inbox.lv