Kanalizācijas TV inspekcija

Cien. Dzīvokļu īpašnieki!

Laika posmā no 2016.gada 23.augusta līdz 29.augustam zemes gabalā Ilūkstes ielā 103, Rīgā, kadastra Nr.0100 071 1554, un zemes gabalā Ilūkstes ielā b/n, Rīgā, kadastra Nr.0100 071 0254, tika veikti iekškvartāla lietus ūdens un sadzīves kanalizācijas notekūdeņu tīklu Dn400 , Dn300, Dn200, Dn100 mm hidrauliskās skalošanas, tīrīšanas un vizuālās televīzijas inspekcijas darbi SIA “Rīgas ūdens” pārstāvja uzraudzībā.

Šo darbu rezultātā sagatavotā iekškvartāla sadzīves kanalizācijas tīklu vizuālās televīzijas inspekcijas atskaite un veiktie video ieraksti tika iesniegti SIA “Rīgas ūdens” 2016.gada 29.septembrī jautājuma izlemšanai par minēto tīklu nodošanu SIA “Rīgas ūdens” valdījumā un apkalpošanā.

Atbilstoši 2016.gada 22.novembra SIA “Rīgas ūdens” atbildes vēstulei Nr.T1-5.1/1723, SIA “Rīgas ūdens”, izskatot iesniegto vizuālās televīzijas inspekcijas atskaiti, izsaka gatavību pārņemt savā valdījumā Dn400 mm kvartāla sadzīves kanalizācijas tīklus zemes īpašumos ar kadastra Nr.0100 071 0254, kadastra Nr.0100 071 1554 no sadzīves kanalizācijas akas, kas atrodas Ilūkstes ielas brauktuves tuvumā līdz sadzīves kanalizācijas akai pie dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, pirmās kāpņu telpas.

Ar vizuālās televīzijas inspekciju, kā arī veiktajiem video ierakstiem var iepazīties šeit:

Pievadi
Lietus kanalizācija
Sadzīves kanalizācija
TV inspekcija Lietus kanalizācija
TV inspekcijas atskaite sadzīves kanalizācija Ilukstes 103

Jāuzsver, ka veicot lietus ūdens kanalizācijas tīklu Dn400 hidraulisko skalošanu, tika konstatēta Ilūkstes ielas maģistrālā lietus ūdens kanalizācijas cauruļvada darbnespēja, t.i., maģistrālais cauruļvads bija pārpildīts un nepieņēma lietus notekūdeņus no mūsu kvartāla. Pēc biedrības lūguma problēmu operatīvi atrisināja RD Satiksmes departaments, iztukšojot maģistrāli un nojaucot tā iekšienē atrasto šķērsli – izbūvēto sienu, kas traucēja Ilūkstes ielas maģistrālajam cauruļvadam pieņemt lietus ūdeņus.

Ar cieņu,

DzĪB “Ilūkstes nams 103” valde