Kanalizācijas TV inspekcija

Cien. Dzīvokļu īpašnieki!

Laika posmā no 2016.gada 23.augusta līdz 29.augustam zemes gabalā Ilūkstes ielā 103, Rīgā, kadastra Nr.0100 071 1554, un zemes gabalā Ilūkstes ielā b/n, Rīgā, kadastra Nr.0100 071 0254, tika veikti iekškvartāla lietus ūdens un sadzīves kanalizācijas notekūdeņu tīklu Dn400 , Dn300, Dn200, Dn100 mm hidrauliskās skalošanas, tīrīšanas un vizuālās televīzijas inspekcijas darbi SIA “Rīgas ūdens” pārstāvja uzraudzībā.

Šo darbu rezultātā sagatavotā iekškvartāla sadzīves kanalizācijas tīklu vizuālās televīzijas inspekcijas atskaite un veiktie video ieraksti tika iesniegti SIA “Rīgas ūdens” 2016.gada 29.septembrī jautājuma izlemšanai par minēto tīklu nodošanu SIA “Rīgas ūdens” valdījumā un apkalpošanā.

Atbilstoši 2016.gada 22.novembra SIA “Rīgas ūdens” atbildes vēstulei Nr.T1-5.1/1723, SIA “Rīgas ūdens”, izskatot iesniegto vizuālās televīzijas inspekcijas atskaiti, izsaka gatavību pārņemt savā valdījumā Dn400 mm kvartāla sadzīves kanalizācijas tīklus zemes īpašumos ar kadastra Nr.0100 071 0254, kadastra Nr.0100 071 1554 no sadzīves kanalizācijas akas, kas atrodas Ilūkstes ielas brauktuves tuvumā līdz sadzīves kanalizācijas akai pie dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, pirmās kāpņu telpas.

Ar vizuālās televīzijas inspekciju, kā arī veiktajiem video ierakstiem var iepazīties šeit:

Pievadi
Lietus kanalizācija
Sadzīves kanalizācija
TV inspekcija Lietus kanalizācija
TV inspekcijas atskaite sadzīves kanalizācija Ilukstes 103

Jāuzsver, ka veicot lietus ūdens kanalizācijas tīklu Dn400 hidraulisko skalošanu, tika konstatēta Ilūkstes ielas maģistrālā lietus ūdens kanalizācijas cauruļvada darbnespēja, t.i., maģistrālais cauruļvads bija pārpildīts un nepieņēma lietus notekūdeņus no mūsu kvartāla. Pēc biedrības lūguma problēmu operatīvi atrisināja RD Satiksmes departaments, iztukšojot maģistrāli un nojaucot tā iekšienē atrasto šķērsli – izbūvēto sienu, kas traucēja Ilūkstes ielas maģistrālajam cauruļvadam pieņemt lietus ūdeņus.

Ar cieņu,

DzĪB “Ilūkstes nams 103” valde

Ugunsdrošības noteikumi

Cien. Dzīvokļu īpašnieki!

UZMANĪBU!ugunsdrosiba

Ar 01.09.2016. stājās spēkā 19.04.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi”, kuru:

(!) 119.punkts paredz, ka dzīvokļu īpašniekiem ir jāaprīko savus dzīvokļus ar autonomiem dūmu detektoriem vai automātisko ugunsgrēka signalizācijas sistēmu.
(!) 89.10. punkts aizliedz dzīvokļu īpašniekiem daudzdzīvokļu objektā dabīgās ventilācijas kanālam pievienot mehāniskās ventilācijas iekārtu, ja telpā izvietots gāzes aparāts un nav ventilācijas, kas nodrošina pastāvīgu gaisa apmaiņu telpā un noplūdušās gāzes novadīšanu ārpus būves.

Tas nozīmē, ka nosūcēju pievienošana dzīvojamās mājas dabiskās ventilācijas kanālam virtuvē, kur atrodas gāzes plīts un nav alternatīvas ventilācijas, ir nepieļaujama no ugunsdrošības viedokļa!

Aicinām Jūs iepazīties ar jauniem Ugunsdrošības noteikumiem (www.likumi.lv) un ievērot tos, jo tas ietekmē Jūsu, Jūsu ģimenes locekļu, kaimiņu un visas dzīvojamās mājas ugunsdrošību.

Rīga, 05.09.2016.

Ar cieņu,
DzĪB „Ilūkstes nams 103”
www.ilukstes103.lv
inams103@inbox.lv
tālr.24115508

Kopsapulces 2016 rezultāti

Par 2016.gada 7.maija dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā dzīvokļu īpašnieku kopsapulces rezultātiem.

Dzīvojamas mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē tika izskatīti jautājumi par laika posmā no 01.12.2015. līdz 01.04.2016. biedrības noslēgtajiem līgumiem un paveiktiem darbiem, par dzīvojamas mājas ūdens patēriņa starpību un tās novēršanas iespējām, par dzīvojamās mājas inženiertehnisko komunikāciju tehnisko stāvokli un to pakāpeniskās renovācijas nepieciešamību, par dzīvojamās mājas pakāpenisku jumta remontu un tam nepieciešamajiem papildus uzkrājumiem dzīvojamās mājas uzkrājumu fondā, par veicamās aptaujas par ceļa zīmju uzstādīšanu sākotnējiem rezultātiem.

Kopsapulces laikā tika uzklausīts biedrības grāmatvedes ziņojums un revidenta ziņojums.

Izskatot iepriekšminētos jautājumus, tika pieņemti šādi lēmumi:

1. Tika apstiprināts DzĪB “Ilūkstes nams 103” gada pārskats par 2015.gadu.
2. Lēmums par C klases ūdens skaitītāju pakāpenisku uzstādīšanu dzīvojamās mājas dzīvokļos un neapdzīvojamās telpās netika pieņemts, jo “par” nobalsoja mazāk par 50%+1 no kopējā dzīvokļu īpašnieku balsu skaita.
3. Lēmums par papildus uzkrājumiem pazemināta jumta virs 5 stāvu dzīvokļu īpašumiem siltināšanas un hidroizolācijas darbiem netika pieņemts, jo “par” nobalsoja mazāk par 50%+1 no kopējā dzīvokļu īpašnieku skaita.
4. Tika pieņemts lēmums veikt apkures sistēmas stāvvadu noslēdzošās armatūras nomaiņu, darbus apmaksājot no dzīvojamās mājas uzkrājumu fonda.
5. Tika pieņemts lēmums par karstā ūdens cauruļvadu sistēmas pakāpenisku nomaiņu (pa 1 – 2 kāpņu telpām gadā) dzīvojamās mājas bēniņos, darbus apmaksājot no dzīvojamās mājas uzkrājumu fonda.

Dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē tika apstiprināta esoša ūdens patēriņa starpības sadales kārtība, t.i., dzīvojamas mājas ūdens patēriņa starpību sadalīt atbilstoši atsevišķo dzīvokļu īpašumu vai neapdzīvojamo telpu skaitam.

Rīgā, 09.05.2016.

Ar cieņu,
DzĪB “Ilūkstes nams 103”
www.ilukstes103.lv
inams103@inbox.lv
tālr. 24115508

Kopsapulce 2016

Godājamai dzīvokļa īpašniek!

Dzīvokļu īpašnieku biedrība “Ilūkstes nams 103” aicina Jūs uz dzīvokļu īpašnieku kopsapulci.
Sapulce notiks 2016.gada 7.maijā (sestdien), plkst. 10:00, Purvciema vidusskolā, aktu zālē, D. Brantkalna ielā 5, Rīgā.

Darba kārtība:

1. Kopsapulces dalībnieku reģistrācija.
2. Atskaite par iepriekšējā periodā 01.12.2015.-01.04.2016. padarīto.
3. Informācija par 2015.gada finanšu rezultātiem, revidenta ziņojums, gada pārskata apstiprināšana.
4. Par dzīvojamās mājas ūdens patēriņa starpību un tās novēršanas iespējām.
5. Par veicamo dzīvokļu īpašnieku aptauju par transporta līdzekļu satiksmes organizāciju Ilūkstes ielā 103, Rīgā, un tās sākotnējiem rezultātiem.
6. Par dzīvojamās mājas jumta pakāpenisku remontu un tam nepieciešamajiem papildus uzkrājumiem dzīvojamās mājas uzkrājumu fondā.
7. Par dzīvojamās mājas inženiertehnisko komunikāciju tehnisko stāvokli un to pakāpeniskās renovācijas nepieciešamību.
8. Par dzīvojamai mājai piesaistītā zemes gabala labiekārtošanu.
9. Citi jautājumi.

Uz sapulci lūdzam līdzi ņemt personas apliecinošus dokumentus.

Dalība sapulcē ir obligāta. Ja Jūs nevarat ierasties personīgi, lūdzu noformējiet pilnvaru jebkuram Jūsu ģimenes loceklim vai citai personai. Notariālais apliecinājums nav nepieciešams.

Tiekamies sapulcē!
DzĪB “Ilūkstes nams 103”
Tālr. 24115508
www.ilukstes103.lv
e-pasts: inams103@inbox.lv

 

Makulatūras savākšana

kaste

Pēc vienošanas SIA “Juglas papīrs” kāpņu telpās uzstādīja speciālās BEZMAKSAS kastes papīra savākšanai (kur metīsim reklāmas, nederīgus papīrus, ko samet pastkastītēs).

Par vienu 11 piepildītu konteineru izvešanu būs ap EUR 15+PVN Biedrības ienākumos, vai arī piedāvā izdot kā ofisa A4 papīru.

Vairāk ŠEIT!

Paziņojums

Cien. Dzīvokļa īpašniek!

Informējam, ka saskaņā ar 02.11.2015. Rīgas domes Īpašuma departamentā parakstīto Aktu par nekustamā īpašuma Ilūkstes ielā 103, Rīgā, pārvaldīšanas tiesību nodošanu, sākot ar 01.12.2015. nekustamā īpašuma Ilūkstes ielā 103 apsaimniekošanas un pārvaldīšanas procesu nodrošina dzīvokļu īpašnieku biedrība „Ilūkstes nams 103”.

2015.gada decembrī Jūs saņemsiet divus rēķinus:

– vienu rēķinu no SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” par 2015.gada novembrī piegādātajiem komunālajiem pakalpojumiem un tajā netiks iekļauta maksa par nekustamā īpašuma pārvaldīšanu (apsaimniekošanu) 2015.gada decembrī;

– otru rēķinu no biedrības tikai par nekustamā īpašuma pārvaldīšanu (apsaimniekošanu) 2015.gada decembrī ar apmaksas termiņu līdz 2015.gada 30.decembrim.

No 2016.gada janvāra biedrība izrakstīs rēķinus par nekustamā īpašuma pārvaldīšanu (apsaimniekošanu) tekošajā mēnesī un iepriekšējā mēnesī piegādātajiem komunālajiem pakalpojumiem. Lūdzam sekot rēķinā norādītajai informācijai un turpmāk veikt norēķinus uz biedrības maksājumu rekvizītiem.

2015.gada decembrī Jums tiks izsniegts parakstīšanai dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pilnvarojuma līgums. Līgumu jāparaksta katram dzīvokļa īpašniekam,  tam pievienojot Zemesgrāmatu apliecības kopiju.

Ūdens skaitītāju radījumus par 2015.gada decembri lūdzam nolasīt un nodot biedrībai, aizpildot rēķinā iekļauto tabulu un iemetot to skaitītāju rādījumu kastītē Jūsu kāpņu telpā, vai nosūtot informāciju uz e-pastu 103udens@inbox.lv  no 2015.gada 28.novembra līdz 2015.gada 30.decembrim.

          Biedrības tālrunis uzziņām un avārijas situāciju pieteikšanai 24115508 .

Ar cieņu,
DzĪB „Ilūkstes nams 103”
e-pasts: inams103@inbox.lv
e-pasts skaitītāju rādījumiem: 103udens@inbox.lv
Tālr. 24115508

Kopsapulces 2015 rezultāti

Cien. Dzīvokļu īpašnieki!

2015.gada 25.aprīlī notika mūsu dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku kopsapulce. Uz kopsapulci saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta noteikumiem tika uzaicināti visi 158 nekustamo īpašumu objektu īpašnieki.
Uz sapulci bija ieradušies un reģistrējušies 109 nekustamo īpašumu īpašnieki un/vai viņu pilnvarotie pārstāvji, 107 no tiem bija tiesības piedalīties balsošanā.

1. Dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē tika pieņemts lēmums pārņemt dzīvojamo māju un tai funkcionāli piesaistīto zemes gabalu Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku pārvaldīšanā, kā arī pilnvarot mājas pārvaldīšanai dzīvokļu īpašnieku biedrību “Ilūkstes nams 103”, Reģ.Nr.40008222703, un visu dzīvokļu īpašnieku vārdā pārņemt dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības.

Pēc mājas pārņemšanas pārvaldīšanas maksas apmērs paliks tāds pats kā šobrīd – 0.5882 eiro/m2 mēnesī, tai skaitā dzīvojamās mājas uzkrājumu fondam neparedzētiem gadījumiem un remontiem 0.1657 eiro/m2 mēnesī.

Turpmākās dzīvokļu īpašnieku kārtējās kopsapulces sasauks biedrības valde vismaz vienu reizi gadā – katra gada aprīlī un ārkārtas kopsapulces – pēc nepieciešamības. Sasaukšanas kārtība – 2 nedēļas pirms kopsapulces nosūtot uzaicinājumu uz dzīvokļa īpašnieka norādīto e-pasta adresi un izliekot paziņojumu trepju telpā paziņojumu dēlī. Kopsapulcēs pieņemtos lēmumus fiksēt kopsapulču protokolos.

2. Dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē tika pieņemts lēmums noteikt dzīvojamās mājas jumta remonta un hidroizolācijas darbus par prioritārajiem remonta darbiem, un veikt papildus uzkrājumus šo darbu izpildei EUR 54040,- (piecdesmit četri tūkstoši četrdesmit eiro) apmērā, nepieciešamo naudas summu uzkrājot 12 kalendāro mēnešu laikā. Biedrība noslēgs līgumu ar izdevīgāka piedāvājuma iesniedzēju un organizēs jumta remonta darbu veikšanu 2016.gadā, tam piemērotajos laika apstākļos.

Sakarā ar dažādu viedokļu paušanu par papildus uzkrājumu veikšanas iemaksas grafiku, kopsapulce nolēma jautājumu par jumta remonta darbu veikšanai nepieciešamo papildus uzkrājumu veikšanas kārtību izlemt aptaujas veidā, katram dzīvokļa īpašniekam piedāvājot individuāli izvēlēties papildus uzkrājumu iemaksas grafiku. Līdz ar to, pēc mājas pārņemšanas dzīvokļu īpašnieku pārvaldīšanā, Biedrība rīkos rakstveida aptauju par jumta remontam nepieciešamo papildus uzkrājumu grafiku un katrs dzīvokļa īpašnieks varēs izvēlēties sev ērtāko variantu.

3. Dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē tika pieņemts lēmums izstrādāt dzīvojamai mājai Ilūkstes ielā 103, Rīgā, piesaistītā zemes gabala labiekārtošanas projektu. Projekta izstrādei pasūtīt projektēšanai nepieciešamos izejas datus – topogrāfisko plānu, un apmaksāt to no dzīvojamās mājas uzkrājumu fonda. Biedrības valdes loceklis un sertificēts arhitekts ir apņēmies izstrādāt zemes gabala labiekārtošanas projektu bez atlīdzības.

4. Dzīvokļu īpašnieku kopsapulce nolēma izvietot uz dzīvojamai mājai Ilūkstes ielā 103, Rīgā, piesaistītā zemes gabala transporta līdzekļu stāvēšanu reglamentējošās ceļa zīmes (“zona stāvēšana aizliegta”, “izņemot ar DzĪB «Ilūkstes nams 103» atļaujām” u.c.). Noteikt, ka ceļa zīmju izgatavošanas un uzstādīšanas izmaksas sedz tie dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki, kam pieder transporta līdzekļi un kuri vēlas saņemt Biedrības atļaujas stāvvietas izmantošanai, kā arī labprātīgi piekrīt uzņemties šos izdevumus. Lai efektīvi izlemtu šo jautājumu, pēc mājas pārņemšanas, biedrība rīkos rakstveida aptauju, piedāvājot katram dzīvokļa īpašniekam izvēlēties segt vai nesegt ceļa zīmju izgatavošanas un uzstādīšanas izmaksas, sadalot izdevumus vienādās daļās to dzīvokļu īpašnieku starpā, kuri pieteikušies izdevumu segšanai.

5. Dzīvokļu īpašnieku kopsapulce nolēma pasūtīt dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103 energoauditu ar termogrāfiju 2015./2016.g.g. ziemā un apmaksāt to no dzīvojamās mājas uzkrājumu fonda.

6. Dzīvokļu īpašnieku kopsapulce nolēma uzdot Biedrībai iesniegt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam vēstuli ar dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku lūgumu mainīt Rīgas pašvaldībai piederoša zemes gabala Ilūkstes ielā b/n, Rīgā, kadastra numuru 0100 071 2567 (kas atrodas mājas priekšpagalmā, no Ilūkstes ielas puses, un šobrīd ir apstādījumu un pastaigu zona), atļautās izmantošanas veidu no “dzīvojamās apbūves teritorijas” uz “apstādījumu un dabas teritoriju”, vēstulei pievienojot kopsapulces protokola izrakstu.

Paldies visiem dzīvokļu īpašniekiem, kuri ir piedalījušies dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē vai nozīmējuši savus pilnvarotos pārstāvjus! Pateicoties Jums kopsapulce bija lemttiesīga! Ceram uz Jūsu aktīvu līdzdalību mājas pārvaldīšanā arī turpmāk!
Biedrība darīs visu nepieciešamo kopsapulcē pieņemto lēmumu izpildei un rīkos nepieciešamas rakstveida aptaujas pēc dzīvojamās mājas pārņemšanas dzīvokļu īpašnieku pārvaldīšanā. Mēs informēsim Jūs par procesa virzību Rīgas domē un par pašvaldības pieņemtajiem lēmumiem attiecībā uz mūsu māju.

Ar cieņu,
DzĪB “Ilūkstes nams 103” valde

Kopsapulce 2015

Cien. dzīvokļu īpašnieki!

Aicinām Jūs uz Dzīvokļu īpašnieku kopsapulci 2015.gada 25.aprīlī (sestdien), 10.00, Purvciema vidusskolā. Kopsapulce būs klasē (vēlāk precizēsim kurā).
Visiem dzīvokļu īpašniekiem ir obligāti jāpiedalās kopsapulcē.
Ja objektīvu iemeslu dēļ, dzīvokļa īpašnieks nevar piedalīties kopsapulcē, viņam ir jānoformē pilnvara uz jebkuru ģimenes locekli vai citu dzīvokļa īpašnieku. Pilnvaras paraugs ir pielikumā.
Ja dzīvoklim ir vairāki kopīpašnieki, tad pārstāvēt sapulcē viņus var viens no īpašniekiem, uz kura vārda pārējie īpašnieki ir noformējuši pilnvaru. Balsošanas princips 1 dzīvoklis = 1 balss.
Tuvāko divu nedēļu laikā Jūs saņemsiet rakstveida uzaicinājumu sapulcei, par kura saņemšanu Jums būs jāparakstās (likuma prasība).
Kopsapulces darba kārtība:

1. Lēmuma pieņemšana par dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103 pārvaldīšanas tiesību nodošanu Dzīvokļu īpašnieku biedrībai “Ilūkstes nams 103”. Biedrība piedāvā atstāt spēkā esošu apsaimniekošanas tarifu 0,5882 eiro/kv.m., ietaupītus līdzekļus novirzot mājas uzkrājumu fondā. Piedāvātā dzīvojamās mājas patstāvīgai pārvaldīšanai nepieciešamo izdevumu tāme ir šīs vēstules pielikumā.

Ja dzīvokļu īpašnieki atbalstīs šo piedāvājumu, turpmāk mājas pārvaldīšanu īstenos Dzīvokļu īpašnieku biedrība “Ilūkstes nams 103”, kura noslēgs tiešos līgumus ar AS Rīgas Siltums, SIA Rīgas Ūdens, VAS Latvenergo, atkritumu izvešanu, kā arī atalgos sētnieku, grāmatvedi, pārvaldnieku un sadarbosies ar citiem tehniskiem speciālistiem, lai uzturētu dzīvojamo māju kārtībā. Biedrība uzskata šādu pārvaldīšanas modeli par izdevīgāku mūsu dzīvojamai mājai, jo visi neizmantotie vai ietaupītie līdzekļi paliks biedrības bankas kontā un rīcībā un tiks izmantoti tikai mūsu dzīvojamās mājas vajadzībām. Pateicoties tam, ka visi darījumi tiks veikti no viena bakas konta, dzīvokļu īpašnieki iegūs iespēju kontrolēt biedrības finanšu darbību, un katru gadu saņems atskaiti par biedrības ieņēmumiem un izdevumiem.

2. Lēmuma pieņemšana par mūsu mājas jumta remontu un papildus uzkrājumu iemaksu dzīvojamās mājas uzkrājumu fondā.

Ņemot vērā jumta avārijas stāvokli, biedrība uzskata par nepieciešamu ieplānot jumta seguma remontu nākošajā gadā, kam nepieciešams savākt naudas līdzekļus 65584,16 eiro apmērā. Tieši par šo summu šobrīd ir iesniegts visizdevīgākais piedāvājums mūsu mājas jumta hidroizolācijas darbiem ar garantiju 5 gadi. Biedrība piedāvā izskatīt divus veidus kā savākt papildus uzkrājumus:

1.variants – 12 mēnešus pēc kārtas iemaksāt dzīvojamās mājas fondā papildus summu no 0,3858 eiro/kv.m. līdz 0,4285 eiro/kv.m.
2.variants – iemaksāt dzīvojamās mājas fondā papildus summu no 0,9259 eiro/kv.m. līdz 1,028 eiro/kv.m. tikai vasaras periodā, kad nevajag maksāt par apkuri (no jūnija līdz oktobrim). Pārējos mēnešos maksājot pēc parastā spēkā esoša tarifa 0,5882 eiro/kv.m.

Šīs vēstules pielikumā ir nepieciešamo papildus uzkrājumu aprēķins, kur katrs dzīvokļa īpašnieks, ierakstot tabulā sava dzīvokļa platību, var noteikt, cik naudas līdzekļu papildus būs nepieciešams iemaksāt saskaņā ar 1. vai 2. variantu.
Kopsapulcē dzīvokļu īpašniekiem tiks piedāvāts ar balsošanu izvēlēties ērtāko variantu.
Ja dzīvokļu īpašnieki atbalstīs šo piedāvājumu, tad jau nākamvasar varēsim organizēt visa jumta remontu, un tādējādi aizsargāt mūsu dzīvojamo māju no bojāejas.
Ja dzīvokļu īpašnieki neatbalstīs šo piedāvājumu, mājas tehniskais stāvoklis turpinās pasliktināties, jumts bojāties, bet mitrums un lietusūdens var nokļūt līdz ceturtajiem stāviem, un mājas atjaunošanas darbi vēlāk izmaksās mums daudz vairāk nekā jumta hidroizolācija tagad. Turklāt mājas neapmierinošs tehniskais stāvoklis būtiski samazinās mūsu nekustamā īpašuma tirgus vērtību, un pat var ietekmēt dzīvokļa pārdošanas iespēju pēc tirgus vērtības, ja kādreiz radīsies šāda nepieciešamība.

3. Lēmuma pieņemšana par autostāvvietas paplašināšanas un ceļa zīmju uzstādīšana projekta izstrādi, tajā skaitā lēmuma pieņemšana par topogrāfiska plāna un citu projektēšanai nepieciešamo izejas materiālu pasūtīšanu un apmaksu no dzīvojamās mājas fonda.

Mūsu dzīvojamā mājā dzīvojošais sertificētais arhitekts piedāvā savu palīdzību autostāvvietas paplašināšanas projekta izstrādē, bet cits iedzīvotājs piedāvā palīdzību projekta saskaņošanai Rīgas pilsētas Būvvaldē. Projekta izstrāde un saskaņošana var aizņemt no četriem līdz sešiem mēnešiem.

Ja dzīvokļu īpašnieki balsos par šo piedāvājumu, biedrība pasūtīs topogrāfisko plānu un citus izejas datus projekta izstrādei un nodos tos sertificētam arhitektam. Pēc projekta saskaņošanas būs iespējams noteikt tā realizācijas izmaksas, kā arī pretendēt uz Rīgas domes līdzfinansējumu.

4. Lēmumu pieņemšana citos jautājums.

Biedrība piedāvā pieņemt lēmumu jautājumos, kuru aktualitāte tika skarta iepriekšējā Dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē pagājušajā 2014.gadā, bet konkrēti:

1.Nākošajā ziemā veikt dzīvojamās mājas energoauditu ar mājas termogrāfiju pie ārējās gaisa temperatūras -10 C.
2.Zīmju “uzkop pēc sava suņa” ierīkošanu dzīvojamās mājas pagalmā. Saskaņā ar SIA “Saava.lv” piedāvājumu no 16.06.2014. četru zīmju ierīkošana ar uzstādīšanu izmaksās 195,34 eiro.
3.Trīs atkritumu tvertņu uzstādīšana dzīvojamās mājas pagalmā no Ilūkstes ielas puses.

Ja Jums ir arī citi piedāvājumi, kurus Jūs uzskatāt par lietderīgiem un gribat izlikt uz balsošanu dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē, lūdzam informēt par tiem biedrību, lai laicīgi sagatavotu attiecīga lēmuma projektu.

Pielikumā:

1.Pilnvaras paraugs;
2.Biedrības piedāvājums – prognozējamo izdevumu tāme mūsu dzīvojamās mājas patstāvīgai apsaimniekošanai;
3.Provizorisks nepieciešamo papildus uzkrājumu aprēķins jumta remontam – 2 varianti.