Aptauja par atjaunošanas projekta īstenošanu

PAZIŅOJUMS
par dzīvokļu īpašnieku aptauju jautājumā par
dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, atjaunošanas projekta īstenošanu

Rīgā, 2019.gada 18.jūlijā.

 

Cienījamie dzīvokļu īpašnieki!

Informējam Jūs, ka no 2019.gada 18.jūlija līdz 2019.gada 30.augustam tiek organizēta dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku aptauja par dzīvojamās mājas atjaunošanas projekta īstenošanu, veicot tā ietvaros paredzēto ēkas energoefektivitātes uzlabošanai nepieciešamo būvniecības darbu kopumu.

Saskaņā ar 2017.gada 11.janvāra daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku lēmumu un aptaujas balsošanas protokolu Nr.2-2017 par dalību daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmā, kā arī atbilstoši 2016.gada 15.marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.160, tika izstrādāta un saskaņota daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, energoefektivitāti paaugstinošo pasākumu īstenošanai nepieciešamā tehniskā dokumentācija, saņemts AS “Attīstības finanšu institūcijas “ALTUM”” (turpmāk tekstā saukta – ALTUM) pozitīvais atzinums, veikta piegādātāju (būvkomersanta, būvuzrauga, autoruzrauga) atlase un izpildītas citas projekta realizācijai nepieciešamās darbības. Detalizētu informāciju par iepriekš minētajiem pasākumiem dzīvokļu īpašnieki ir saņēmuši 2019.gada 11.maija kopsapulcē, kurā piedalījās projekta vadītāja Signe Kajaka un būvkomersanta pārstāvis un sniedza atbildes uz dzīvokļu īpašnieku jautājumiem.

Dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, fasāde (no Ilūkstes ielas puses). Būvprojekts.

Dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, fasāde (no iekšpagalma puses). Būvprojekts.

Lai realizētu dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, atjaunošanas projektu atbilstoši izstrādātai un saskaņotai tehniskai dokumentācijai, saņemot ALTUM līdzfinansējumu (grantu) 50% apmērā no projekta attiecināmām izmaksām, dzīvokļu īpašniekiem ir jāpieņem lēmums par dzīvojamās mājas atjaunošanas projekta īstenošanu, apstiprinot projekta īstenošanas izdevumu apmēru un to apmaksas kārtību.

Saskaņā ar piegādātāju atlases procedūras rezultātiem dzīvojamās mājas atjaunošanas projekta īstenošanas kopējās izmaksas veidojās šādi:

No tabulas redzams, ka kopējās projekta īstenošanas izmaksas sastāda EUR 2259271,40. Pieņemot lēmumu par dzīvojamās mājas atjaunošanas projekta īstenošanu, dzīvokļu īpašniekiem ir iespēja saņemt ALTUM līdzfinansējumu (grantu) EUR 951483,50 apmērā. Dzīvokļu īpašniekiem tiek piedāvāts ieguldīt projekta īstenošanā daļu no uzkrājumu fonda līdzekļiem, kā arī izmantot uzkrājumus ar aizdevuma (kredīta) noformēšanu saistītu komisijas maksājumu un citu nepieciešamo izdevumu apmaksai. Pārējo projekta īstenošanas izdevumu segšanai EUR 1282787,90 apmērā ir nepieciešams finansējums aizdevuma (kredīta) veidā.

Atbilstoši ALTUM līdzfinansējuma (granta) aprēķinam un kredītiestādes sniegtajam projekta finansēšanas piedāvājumam ar zemāko aizdevuma (kredīta) procentu likmi, projekta īstenošanas izmaksas atkarībā no finansēšanas avotiem veidojās šādi:

Saskaņā ar tabulā norādīto, ikmēneša aizdevuma (kredīta) segšanai paredzētais maksājums no visas mājas sastāda EUR 9096,11, tas ir EUR 1,06 par 1 m2 no dzīvokļa vai nedzīvojamās telpas platības. Tātad katra dzīvokļa ikmēneša aizdevuma (kredīta) maksājums tiks rēķināts šādi: EUR 1,06 x konkrētā dzīvokļa platība m2 = EUR konkrētā dzīvokļa aizdevuma (kredīta) maksājums mēnesī. Šīs maksājums tiks ietverts ikmēneša pārvaldīšanas un komunālo pakalpojumu rēķinos, ja dzīvokļu īpašnieki pieņems lēmumu par dzīvojamās mājas atjaunošanas projekta īstenošanu.

Salīdzinot divistabu dzīvokļa pārvaldīšanas un komunālo pakalpojumu rēķinus aukstākajā ziemas mēnesī pirms un pēc plānotās ēkas nosiltināšanas, konstatējām, ka ziemas rēķina sadārdzinājums pēc projekta realizācijas sastāda tikai 9%, jo saskaņā ar energoaudita aprēķiniem dzīvojamās mājas siltumenerģijas patēriņš apkurei pēc nosiltināšanas samazināsies par 51%. Turklāt, pateicoties kapitālajam mājas remontam, dzīvokļu īpašnieki var atteikties no otra (mērķa) uzkrājumu fonda, atstājot tikai vienu.

Vasaras mēnešos tam pašam divistabu dzīvoklim pārvaldīšanas un komunālo pakalpojumu rēķina sadārdzinājums pēc projekta realizācijas ir lielāks un sastāda jau 38%, jo apkures pakalpojumi netiek lietoti, savukārt aizdevuma (kredīta) maksājums ir jāsedz gan ziemā, gan vasarā.

Siltumenerģijas ietaupījums nav vienīgais dzīvokļu īpašnieku ieguvums no dalības daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmā. Citi dzīvokļu īpašnieku ieguvumi no savas dzīvojamās mājas atjaunošanas projekta īstenošanas:

 1. Iespēja salīdzinoši īsā laika periodā veikt mājokļa kapitālo remontu un siltināšanu, saņemot reālu līdzfinansējumu no ES – Altum grantu. To, ko pašu spēkiem būtu veikuši 20 gadu laikā, saņem par 1-2 gadiem un uzreiz sāk lietot.
 2. Pēc projekta pabeigšanas dzīvokļu īpašnieki saņems nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu (ēkai) 90% uz 10 gadiem.
 3. Pieaug mājas vērtība, līdz ar to palielinās katra dzīvokļa tirgus vērtība.
 4. Pagarinās mājas kalpošanas laiks, jo renovācija pēc būtības nozīmē mājas kapitālo remontu. Tas būtiski atvieglo mājas pārvaldīšanu.
 5. Labāka, skaistāka dzīves vide – pievilcīgs kopīpašums ar siltiem dzīvokļiem un iespēju taupīt siltumenerģiju.
 6. Samazinās ārpuskārtas izdevumi, avārijas situācijas, jo paredzēta kompleksa renovācija ar daļēju inženiertīklu nomaiņu.
 7. Kredītsaistības nav saistītas ar hipotekāro nodrošinājumu.
 8. Būvkomersants nodrošina garantijas periodu visiem būvdarbiem – 7 (septiņi!) gadi, kura laikā garantijas saistības tiek apdrošinātas (garantijas laika garantija).

Lemjot par dzīvojamās mājas atjaunošanas projekta īstenošanu, dzīvokļa īpašniekam ir atbildīgi jānovērtē savas finansiālās iespējas, jo projekta finansējuma nodrošināšanai, dzīvokļu īpašniekiem ir jāuzņemas aizdevuma (kredīta) saistības kredītiestādes priekšā uz 15 (piecpadsmit) gadiem. Kredītiestādes piedāvātā procentu likme aizdevuma (kredīta) attiecināmām izmaksām sastāda 1,81% gadā, aizdevuma (kredīta) neattiecināmām izmaksām – 2,5% gadā. Šobrīd dzīvojamā mājā nav parādnieku, kuri ilgstoši kavētu ikmēneša komunālo un pārvaldīšanas rēķinu apmaksu. Arī turpmāk dzīvokļu īpašniekiem būs atbildīgi jāseko līdzi ikmēneša rēķinu savlaicīgai apmaksai, lai nodrošinātu savlaicīgu aizdevuma (kredīta) segšanu un uzņemto saistību izpildi. Turklāt dzīvokļu īpašniekiem būs iespēja apmaksāt savu aizdevuma (kredīta) daļu pirms termiņa bez aizdevuma (kredīta) procentiem, tādējādi nokārtojot savas saistības priekšlaicīgi un izslēdzot konkrēto dzīvokli no debitoru saraksta.

Projekta īstenošanas izmaksu summā ietilpst būvdarbu kopums dzīvojamās mājas atjaunošanai un energoefektivitātes paaugstināšanai saskaņā ar izstrādāto būvprojektu un tehnisko specifikāciju, tajā skaitā:

 • Fasādes sienu siltināšana ar putupolistirola EPS 80 plāksnēm 150 mm biezumā. Pilastrus, lodžiju starpsienas, kas nesaskaras ar silto telpu, paredzēts siltināt ar putupolistirolu 50 mm biezumā. Lodžijas sienas, kas saskaras ar silto telpu, paredzēts siltināt ar putupolistirola plāksnēm Tenapors NEO EPS 100 100 mm biezumā.
 • Cokola virszemes daļas un ~0,6 m dziļumā siltināšana ar putupolistirola EPS 150 plāksnēm 100 mm biezumā pa visu ēkas perimetru.
 • Jaunas betona apmales 600 mm platumā izbūve pa ēkas perimetru.
 • Pagraba pārsegumu siltināšana ar putupolistirola plāksnēm 100 mm biezumā.
 • Bēniņu pārsegumu siltināšana ar beramo akmens vati 300 mm biezumā.
 • Jumta remonts un hidroizolācija ar poliuretāna mastiku Hyperdesmo.
 • Pārseguma virs 5. stāva dzīvokļiem siltināšana ar akmens vati 200 mm biezumā. Pārsegumam paredzēts izbūvēt jaunu jumta konstrukciju, veidojot vienslīpju jumtu.
 • Visu logu nomaiņa kāpņu telpās, pagrabos un bēniņos.
 • Daļēja logu un lodžiju iestiklojuma nomaiņa dzīvokļos saskaņā ar dzīvokļu īpašnieku aizpildītajām anketām, lodžiju metāla margu atjaunošana vai nomaiņa dzīvokļos.
 • Visu ieejas lieveņu, kāpņu atjaunošana un daļēja ieejas durvju nomaiņa (paredzēts nomainīt 2 no 11 ieejas durvīm, visas atkritumu konteineru telpu ieejas durvis, visas pagraba telpu ieejas durvis, visas parāda durvis, visas bēniņu durvis).
 • Zibensaizsardzības sistēmas izbūve.
 • Ventilācijas kanālu tīrīšana, rotējošo deflektoru uzstādīšana uz ventilācijas kanāliem uz mājas jumta, Ventsys gaisa pieplūdes vārstu uzstādīšana visos dzīvokļu logos;
 • Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu cauruļvadu nomaiņa, tajā skaitā visu ūdensapgādes stāvvadu nomaiņa līdz pagrabā esošajam guļvadam (kas agrāk tika nomainīts uz PVC cauruli), karstā ūdensapgādes cauruļvadu siltumizolācijas ierīkošana un atjaunošana;
 • Apkures sistēmas balansējošās armatūras uzstādīšana ēkas pagrabstāvā, tajā skaitā visu radiatoru apvadcauruļu nomaiņa dzīvokļos ar termoregulatoru un alokatoru uzstādīšanu, kā arī daļēja radiatoru nomaiņa dzīvokļos saskaņā dzīvokļu īpašnieku aizpildītajām anketām, veco radiatoru nomaiņa kāpņu telpās;
 • Daļēja elektroinstalācijas vadu un apgaismojuma ķermeņu nomaiņa pagraba telpās;
 • Kāpņu telpu remonts – caurumu un plaisu aizdare, sienu un griestu izlīdzināšana, krāsošana.

Projekta īstenošanas izmaksu summā neietilpst šādi darbi:

 • ISM (ēkas individuālo siltummezglu) un tajos esošu iekārtu atjaunošana;
 • apkures sistēmas cauruļvadu (stāvvadu un guļvadu) nomaiņa;
 • ūdensapgādes guļvadu nomaiņa ēkas pagrabstāvā (agrāk nomainīti uz PVC caurulēm);
 • elektroinstalācijas nomaiņa kāpņu telpās;
 • iekšējo (vējtvera) durvju nomaiņa kāpņu telpās.

Dzīvokļa īpašnieka lēmuma projektam ir pievienots dzīvojamās mājas dzīvokļu un nedzīvojamo telpu īpašnieku projekta izdevumu aprēķins, kurā katrs dzīvokļa īpašnieks var atrast uz viņa dzīvokļa īpašumu attiecināmo projekta izmaksu summu. Tabulas 8. un 9.stabiņos norādīto  aizņēmumu kopsumma par projekta attiecināmām un neattiecināmām izmaksām veido uz dzīvokļa īpašumu attiecināmo aizdevuma (kredīta) kopsummu, kuru ir iespējams dzēst pirms termiņa bez procentiem. Pēc projekta pabeigšanas, apkopojot informāciju par dzīvokļu īpašumos faktiski paveiktajiem papildus darbiem – piemēram, pieteikto logu, lodžiju iestiklojuma vai radiatoru nomaiņu, tiks veikts dzīvokļu īpašnieku projekta izdevumu pārrēķins, konkretizējot uz katru dzīvokļa īpašumu attiecināmās izdevumu summas.

Informējam, ka individuālo papildus darbu izpildes izdevumi dzīvokļu īpašumos (piemēram, logu, lodžiju iestiklojuma vai radiatoru nomaiņa) tiks segti no projekta neattiecināmām izmaksām, jo ALTUM līdzfinansējuma (granta) apmērs nav pietiekošs, lai segtu pusi no visiem šiem darbiem. Pirms individuālo darbu veikšanas būvkomersants iesniegs dzīvokļu īpašniekiem papildus darbu tāmi. Dzīvokļa īpašnieks var izvēlēties izpildīt šos darbus projekta ietvaros, piesaistot aizdevuma (kredīta) finansējumu un pakāpeniski sedzot darbu izmaksas, vai izpildīt un apmaksāt šos darbus projekta īstenošanas laikā patstāvīgi par saviem līdzekļiem.

Aicinām Jūs iepazīties ar dzīvokļu īpašnieku lēmuma projektu un dzīvojamās mājas dzīvokļu un nedzīvojamo telpu īpašnieku projekta izdevumu aprēķinu, un līdz 2019.gada 30.augustam izteikt Jūsu viedokli šajā jautājumā, aizpildot aptaujas balsojuma veidlapu un novietojot to mājas korespondences pastkastītē Jūsu kāpņu telpas pirmajā stāvā vai nododot biedrības pārstāvjiem.

Lēmums būs saistošs visiem dzīvokļu un nedzīvojamo telpu īpašniekiem un dzīvojamās mājas atjaunošanas projekta īstenošana būs iespējama, ja “par” lēmuma pieņemšanu ar savu parakstu aptaujas lapā nobalsos vairāk nekā 70% no visiem dzīvokļu īpašniekiem, t.i., vismaz 111 dzīvokļu īpašnieki.

Dzīvojamās mājas atjaunošanas projekta īstenošanas alternatīva ir tikai vienailgstoša un pakāpeniska ēkas atjaunošana, kurā katram ēkas uzlabojumam ar dzīvokļu īpašnieku lēmumu tiek nodibināts atsevišķs mērķa (uzkrājumu) fonds, un pēc finansējuma nodrošināšanas veikta būvniecības vai remonta darbu izpilde. Šajā gadījumā dzīvokļu īpašniekiem būs jāsamierinās ar lielajiem siltumenerģijas zudumiem un rēķiniem par apkuri, ēkas un inženierkomunikāciju bojājumiem, avārijas situāciju novēršanas nepieciešamību, nepārtrauktu papildus uzkrājumu iekasēšanu, jo bez papildus finansējuma piesaistes ēkas kompleksā atjaunošana nav iespējama.

Katram dzīvokļa īpašnieka pienākums ir piedalīties šajā aptaujā, pieņemot lēmumu par sava īpašuma nākotni. Ar prieku atbildēsim uz Jūsu jautājumiem – jautājiet pa tālr.24115508, e-pastā inams103@inbox.lv vai piesakāties klātienes konsultācijai.

Jūsu balss var būt izšķirošā!

Ar cieņu,
DzĪB “Ilūkstes nams 103” valde
www.ilukstes103.lv
inams103@inbox.lv
tālr. 24115508

Kopsapulces 2019 rezultāti

Par 11.05.2019. dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku kopsapulces rezultātiem

2019.gada 11.maijā biroju ēkas “Astras biroji” konferenču zālē notika daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku kopsapulce, kurā piedalījās 80 balsstiesīgie dzīvokļu īpašnieki vai viņu pilnvarotie pārstāvji.

Kopsapulcē dzīvokļu īpašniekiem tika ziņots par dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu izmaksām, piegādātāju atlases procedūras norisi un rezultātiem, AS “Attīstības finanšu institūcijas ALTUM” piešķiramā Granta (līdzfinansējuma) apmēru, bankas piedāvātajiem kreditēšanas nosacījumiem un prognozējamo procenta likmi, projekta realizācijas stadiju un turpmāku virzību, dzīvokļu īpašnieku izdevumiem pēc projekta realizācijas u.c. Uz kopsapulci tika uzaicināta projekta vadītāja Signe Kajaka un būvuzņēmuma SIA “PRO DEV” pārstāvis Artis Zekunde, kuri atbildēja uz dzīvokļu īpašnieku uzdotajiem jautājumiem.

Kopsapulces laikā tika uzklausīta biedrības atskaite par iepriekšējā periodā (no 14.04.2018. līdz 11.05.2019.) padarīto, faktiskajiem ieņēmumiem un izdevumiem 2018.gadā, 2019.gadā plānotajiem izdevumiem, dzīvokļu īpašnieku parādiem un uzkrājumiem. Kopsapulces laikā tika uzklausīts biedrības grāmatvedes ziņojums un revidenta atzinums par biedrības 2018.gada finanšu pārskatu.

Kopsapulcē dzīvokļu īpašniekiem tika ziņots par dzīvojamai mājai Ilūkstes ielā 103, Rīgā, piesaistītā zemes gabala teritorijas labiekārtojuma projekta īstenošanas termiņiem.

Kopsapulces dalībnieki tika informēti par 2019.gada maijā Rīgas pilsētas Ziemeļu izpilddirekcijas realizējamiem gājēju celiņu (ietves) remonta un bruģēšanas darbiem dzīvojamās mājas pagalmā un to apjomiem, kā arī par Rīgas Domes Satiksmes departamenta ieplānoto gājēju ietves labiekārtojuma projekta Ilūkstes ielā 103, Rīgā, īstenošanu. Šajā sakarā kopsapulces dalībnieki ir izteikuši piekrišanu visiem paredzētajiem ietves remonta un bruģēšanas darbiem, tajā skaitā dzīvojamās mājas ārpagalmā (Ilūkstes ielas braucamās daļas pusē) 7.-11.kāpņu telpu ieeju tuvumā esošu gājēju celiņu atjaunošanas darbiem.

Kopsapulces dalībnieki vienbalsīgi pieņēma lēmumu:

 1. Apstiprināt DzĪB “Ilūkstes nams 103” finanšu gada pārskatu par 2018.gadu.
 2. Ievēlēt jaunu DzĪB “Ilūkstes nams 103” revidentu.

Ņemot vērā izpildīto darbu apjomu kopsapulces dalībnieki ir ierosinājuši palielināt ikmēneša pārvaldīšanas atlīdzības apmēru par 30%, un atklātā balsojumā ir vienbalsīgi apstiprinājuši šo ierosinājumu.

Pateicamies par Jūsu dalību kopsapulcē un interesi par mājas lietām! 

Rīgā, 2019.gada 14.maijā

Ar cieņu,
DzĪB “Ilūkstes nams 103” valde
tālr. 24115508
inams103@inbox.lv
www.ilukstes103.lv

 

Kopsapulce 2019

Godājamai dzīvokļa īpašniek!

Dzīvokļu īpašnieku biedrība „Ilūkstes nams 103” aicina Jūs uz dzīvokļu īpašnieku kopsapulci.
Sapulce notiks 2019.gada 11.maijā (sestdien), plkst. 10:00, biroju ēkas “Astras biroji” konferenču zālē, 8.stāvā, G. Astras ielā 8B, Rīgā.

Darba kārtība:

 1. Kopsapulces dalībnieku reģistrācija.
 2. Informācija par 2018.gada finanšu rezultātiem, revidenta ziņojums, gada pārskata apstiprināšana, 2019.gadā plānotie ieņēmumi un izdevumi.
 3. DzĪB “Ilūkstes nams 103” revidenta ievēlēšana.
 4. Teritorijas labiekārtojuma projekta I būvniecības kārtas īstenošanas termiņi.
 5. Dzīvojamās mājas atjaunošanas (renovācijas) projekta virzība, piegādātāju atlases procedūras norise un tās rezultāti.
 6. Atskaite par iepriekšējā periodā padarīto (14.04.2018. – 11.05.2019.).
 7. Citi jautājumi.

(Darba kārtības jautājumi var tikt izskatīti citā secībā organizatorisku iemeslu dēļ)

Uz sapulci lūdzam līdzi ņemt personas apliecinošus dokumentus.

Dalība sapulcē ir obligāta. Ja Jūs nevarat ierasties personīgi, lūdzu noformējiet pilnvaru jebkuram Jūsu ģimenes loceklim vai citai personai. Notariālais apliecinājums nav nepieciešams.
Uz sapulci lūdzam ierasties savlaicīgi, jo biroju ēkas “Astras biroji” galvenā ieeja tiks atvērta sapulces dalībniekiem tikai līdz plkst.10.30.

Biroja ēka “Astras biroji” atrodas 10 – 12 min attālumā no dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā. Atrasto to ir ļoti viegli!

Galvenā ieeja no G. Astras ielas puses:

Jāizmanto lifts, lai nokļūtu ēkas 8.stāvā:


Sapulce notiks konferenču zālē ēkas 8.stāvā:

Tiekamies sapulcē!

DzĪB “Ilūkstes nams 103”
Tālr. 24115508
www.ilukstes103.lv
e-pasts: inams103@inbox.lv

Iepirkums

Paziņojums

par dzīvokļu īpašnieku aptauju jautājumā par
dzīvojamai mājai Ilūkstes ielā 103, Rīgā, piesaistītā zemes gabala
teritorijas labiekārtojuma projekta I būvniecības kārtas īstenošanu

 

Cien. Dzīvokļa īpašniek!
Informējam Jūs, ka no 2019.gada 7. līdz 31.martam tiek organizēta dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku aptauja par 2018.gada 25.jūnijā Rīgas pilsētas būvvaldē saskaņotā dzīvojamai mājai piesaistītā zemes gabala teritorijas labiekārtojuma projekta I būvniecības kārtas īstenošanu, kuras ietvaros ir ieplānota divu iekšpagalma laukumu (bij. laukumu dvieļu žāvēšanai) pārbūve un bruģēšana, asfalta seguma ierīkošana trīs vietās, paplašinot esošās autostāvvietas, apstādījumu joslu izveide un citi teritorijas labiekārtošanas darbi.

Īstenojot iecerētos teritorijas labiekārtošanas darbus, dzīvokļu īpašnieki iegūs:

 • sakārtotu un ērtu kopīpašumu, kuru līdzīpašnieki varēs izmantot savām vajadzībām;
 • skaistāku un pievilcīgāku teritoriju, kas priecēs visus mājas iedzīvotājus;
 • kopīpašuma efektīvu lietošanu un tirgus vērtības pieaugumu;
 • atbildības sajūtu un gandarījumu par paveikto.

Aicinām Jūs iepazīties ar dzīvokļu īpašnieku lēmuma projektu un tam klātpievienoto dzīvojamai mājai piesaistītā zemes gabala teritorijas labiekārtojuma ģenerālplānu, un līdz 2019.gada 31.martam izteikt Jūsu viedokli šajā jautājumā, aizpildot aptaujas balsojuma veidlapu un novietojot to mājas korespondences pastkastītē Jūsu kāpņu telpas pirmajā stāvā vai nododot biedrības pārstāvjiem.

Lēmums būs saistošs visiem dzīvokļu īpašniekiem un dzīvojamai mājai piesaistītā zemes gabala labiekārtojuma projekts tiks realizēts, ja “par” lēmuma pieņemšanu ar savu parakstu aptaujas lapā nobalsos vairāk nekā 2/3 no visiem dzīvokļu īpašniekiem, t.i., vismaz 106 dzīvokļu īpašnieki.

Jūsu balss var būt izšķiroša!

Rīgā, 2019.gada 6.martā.

Ar cieņu,
DzĪB “Ilūkstes nams 103” valde
www.ilukstes103.lv
inams103@inbox.lv
tālrunis 24115508

Pamatprasības fasādes izskatam

Cien. dzīvokļa īpašniek, informējam Jūs par Rīgas pilsētas Būvvaldes pamatprasībām dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, fasādes izskatam, veicot ēkas atjaunošanu un siltināšanu:

Nepieciešams ievērot vienotu risinājumu lodžiju aizstiklojumam. Būvprojektā ietverta lodžiju aizstiklojuma skice, kas paredz 3 logu dalījumu īsām lodžijām un 6 logu dalījumu garām lodžijām. Dzīvokļos, kuros ir neatbilstošs lodžiju aizstiklojums (it sevišķi, ja stiklojums ir vecs, koka rāmjos un neatbilst minimālajām energoefektivitātes prasībām) ir jāveic esoša aizstiklojuma nomaiņa saskaņā ar būvprojekta risinājumu vai aizstiklojuma demontāža. Renovācijas darbu gaitā esošais lodžiju restojums jādemontē.


Jābūt vienotam logu ailu dalījumam visai ēkai. No iekšpagalma puses ir jāievēro logu ailu dalījums pa horizontāli, tajā skaitā virtuves logiem ir jābūt vienāds dalījums. Ja logam nebija paredzēts horizontālais dalījums, to var vizuāli panākt, montējot papildus listīti. Ja logam horizontālā dalījuma vietā ir paredzēts vertikālais, šāds logs ir jānomaina. Logu rāmju krāsojums ir jābūt vienāds (balts).

 

Lodžiju un logu oficiāls projekts:
AR-21AR-22AR-23Fasādes modelis

 

Ar cieņu,
DzĪB “Ilūkstes nams 103”
inams103@inbox.lv
tālr.24115508
www.ilukstes103.lv

Kopsapulces 2018 rezultāti

Par 14.04.2018. dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku kopsapulces rezultātiem

2018.gada 14.aprīlī biroju ēkas “Astras biroji” konferenču zālē notika daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku kopsapulce, uz kuru ieradās un iereģistrējās 93 dzīvokļu īpašnieki vai viņu pilnvarotie pārstāvji.

Dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē tika izskatīti jautājumi par 2017.gadā paveiktajiem darbiem,  par dzīvojamās mājas ūdens patēriņa starpības samazinājumu pēc jaunu ūdens skaitītāju uzstādīšanas, par biedrības administratīvo pieņemšanas telpu, par 2018.gadā plānotajiem remonta darbiem un pārvaldīšanas izdevumiem, par dzīvojamās mājas atjaunošanas (renovācijas) projekta izstrādes un saskaņošanas norisi, projektā ietvertajiem uzlabojumiem un to aptuvenām izmaksām.

Kopsapulces laikā tika uzklausīta biedrības atskaite par iepriekšējā periodā (no 18.02.2017. līdz 14.04.2018.) padarīto, faktiskajiem ieņēmumiem un izdevumiem 2017.gadā, dzīvokļu īpašnieku parādiem un uzkrājumiem.

Kopsapulces laikā tika uzklausīts biedrības grāmatvedes ziņojums un revidenta atzinums par biedrības 2017.gada finanšu pārskatu.

Kopsapulces dalībnieki vienbalsīgi pieņēma lēmumu:

 1. Apstiprināt DzĪB “Ilūkstes nams 103” gada pārskatu par 2017.gadu.
 2. gadā turpināt lietus ūdens un sadzīves notekūdeņu ārējās kanalizācijas cauruļvadu Dn110 posmu nomaiņas darbus pie dzīvojamās mājas 8., 9., 10. un 11. kāpņu telpām.
 3. Turpmāk maksu par konstatēto dzīvojamās mājas ūdens patēriņa starpību sadalīt pēc dzīvokļu īpašumu skaita saskaņā ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pilnvarojuma līgumu (pēc jaunu ūdens skaitītāju uzstādīšanas un līdz kopsapulcei biedrība to sedza no pārvaldīšanas maksas ieņēmumiem).

Citu starpā kopsapulces dalībnieki ir vienbalsīgi apstiprinājuši biedrības administratīvās pieņemšanas telpas atrašanās vietu vienā no dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, palīgtelpām, lai turpmāk izmantotu to dzīvokļu īpašnieku pieņemšanai un administratīvajām vajadzībām.

Pateicamies par Jūsu dalību kopsapulcē!

Rīgā, 23.04.2018.

Ar cieņu,
DzĪB “Ilūkstes nams 103”
inams103@inbox.lv
tālr.24115508
www.ilukstes103.lv

 

Par NĪN

Par nekustamā īpašuma nodokli 2018. un 2019. g.

Cien. Dzīvokļa īpašniek!

Informējam, ka pamatojoties uz 2012.gada 18. decembra Rīgas Domes saistošajiem noteikumu Nr.198 “Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanas kārtība Rīgā” 4.24.punktu, visiem dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašniekiem ir piešķirts nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums 90% apmērā 2018. un 2019.gadiem.

Gadījumā, ja Jūs neesam saņēmis maksāšanas paziņojumu ar pārrēķināto nekustamā īpašuma nodokļa summu, lūdzam vērsties Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldē Terēzes ielā 5, Rīgā, vai pa bezmaksas tālr. 80000850.

Ar cieņu,
DzĪB “Ilūkstes nams 103”
Inams103@inbox.lv
Tālr. 24115508

Kopsapulce 2018

Godājamai dzīvokļa īpašniek!

Dzīvokļu īpašnieku biedrība „Ilūkstes nams 103” aicina Jūs uz dzīvokļu īpašnieku kopsapulci.
Sapulce notiks 2018.gada 14.aprīlī, plkst. 10:00, biroju ēkas “Astras biroji” konferenču zālē, 8.stāvā, G. Astras ielā 8B, Rīgā.

Darba kārtība:

1. Kopsapulces dalībnieku reģistrācija.
2. Informācija par 2017.gada finanšu rezultātiem, revidenta ziņojums, gada pārskata apstiprināšana, 2018.gadā plānotie ieņēmumi un izdevumi.
3. Dzīvojamās mājas ūdens patēriņa starpība pēc jaunu ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanas un tās apmaksas kārtība.
4. DzĪB “Ilūkstes nams 103” administratīvā (pieņemšanas) telpa, tās atrašanās vietas un lietošanas mērķa apstiprināšana.
5. 2018.gadā plānotie ārējās lietus ūdens un sadzīves notekūdeņu kanalizācijas cauruļvadu posmu nomaiņas darbi un to izdevumu apmaksa.
6. Dzīvojamās mājas atjaunošanas (renovācijas) projekta izstrādes un saskaņošanas norise, projektā ietvertie dzīvojamās mājas uzlabojumi un to aptuvenās izmaksas.
7. Atskaite par iepriekšējā periodā padarīto (18.02.2017. – 14.04.2018.).
8. Citi jautājumi.

Uz sapulci lūdzam līdzi ņemt personas apliecinošus dokumentus.

Dalība sapulcē ir obligāta. Ja Jūs nevarat ierasties personīgi, lūdzu noformējiet pilnvaru jebkuram Jūsu ģimenes loceklim vai citai personai. Notariālais apliecinājums nav nepieciešams.
Uz sapulci lūdzam ierasties savlaicīgi, jo biroju ēkas “Astras biroji” galvenā ieeja tiks atvērta sapulces dalībniekiem tikai līdz plkst.10.30.

Biroja ēka “Astras biroji” atrodas 10 – 12 min attālumā no dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā. Atrasto to ir ļoti viegli!

Galvenā ieeja no G. Astras ielas puses:

Jāizmanto lifts, lai nokļūtu ēkas 8.stāvā:


Sapulce notiks konferenču zālē ēkas 8.stāvā:

Tiekamies sapulcē!

DzĪB “Ilūkstes nams 103”
Tālr. 24115508
www.ilukstes103.lv
e-pasts: inams103@inbox.lv